နီဇူလုိင္ ● ဆူးနီဇူလုိင္ ● ဆူး
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၆၊ ၂၀၁၆

၇ ဇူလုိင္ဆုိတာ
အေဖတုိ႔ရင္ထဲက ဆူး ...။

၇၄ ရဲ႕သမုိင္း
ဦးသန္႔ မႈိင္းရာျပည့္
ဦးေလးတုိ႔ရင္ထဲက ဆူး ...။

၈၈ - ၉၆
၂၀၀၇ - ၂၀၀၈
အ႐ုိင္းေခတ္ရဲ႕
သမုိင္းညစ္တဲ့ ဆူး ...။

ငါတုိ႔ရင္ထဲ
နစ္၀င္ေနဆဲ ဆူးေတြ ...။

သားတုိ႔ေခတ္မွာ
ဆူးၾကားမွာ ဘူး မျဖစ္ေစခ်င္
ထြင္ကုိ ထြင္ရမယ္
ဆူးပင္ထက္ေနတဲ့ အနာေဆြး
ရဲေဆးတင္ၿပီး ထြင္ၾကစုိ႔ ...။

နီဇူလုိင္

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း ကုိမ်ဳိး