ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဴိး - ၈၈ ၊ ၂၈ႏွစ္


ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဴိး - ၈၈ ၊ ၂၈ႏွစ္
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၆