ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမ္ိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - CAT


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမ္ိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - CAT
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၆