ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား သုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၆)


ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား သုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၆)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆

● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏႇင့္ ညီလာခံအပိတ္
၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံၿပီးစီးသည္။ ညီလာခံအပိတ္အေနႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူး တင္စကားေျပာၾကားသည္။ သူမက ျပႆနာရွိတာ စိုးရိမ္စရာမရွိ။ ျပႆနာမရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္းသာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ျပႆနာမရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါက ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရႇင္းနိုင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ျပႆနာ မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေျဖရႇင္းရန္သာ လိုသည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဤညီလာခံတြင္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုေနမႈမ်ားမႇ မည္သူက အတိတ္ကိုဖက္တြယ္ေနသည္၊ မည္ သူက အနာဂါတ္ကိုေရွ႕႐ႈ သည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ အတိတ္၏ခ်ည္ေႏႇာင္မႈကိုမခံဘဲ အနာဂါတ္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင္ ဆိုင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖုိ႔ကား အတိတ္သည္ သမိုင္းျဖစ္သျဖင့္ သမိုင္းသခၤန္း စာမ်ားကိုရယူၾကၿပီး အနာဂါတ္ကို ေရွ႕႐ႈၾကမည္ျဖစ္သည္။ သတုိ႔သည္ အတိတ္သခၤန္းစာမ်ားကိုရယူၿပီး အနာဂါတ္ကို ေျခ လႇမ္းေနၾကသည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ သမိုင္း၏ ခါးသီးေသာအတိတ္ကို ရင္ဝယ္ထားပါက ေရွ႕မဆက္နိုင္သက့ဲသုိ႔ အ တိတ္၏သခၤန္းစာမ်ားကို "မအ" ေအာင္ သင္ယူၾကမည္သာျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း၊ NLD ပါတီဝင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တြင္ မည္သည့္ဖက္ဒရယ္ပုံစံကသင့္ေတာ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုလည္းေကာင္း၊  တ လုံး တပါဒမွ် ေျပာဆိုျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏႇင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ မတူေသာအျမင္မ်ားကို ေစ့စပ္ည္ိႇႏႈိင္းသူအခန္းမႇပါဝင္၍ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ၾကံရြယ္ထားပုံရ သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ဤသုိ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ရရွိေသာအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ကို ေရွ႕႐ႈရန္ စဥ္ စားၾကံရြယ္ထားသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ညီလာခံအပိတ္တြင္ သဘာပတိျဖစ္သူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာျပည့္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ဟု ေျပာဆိုသုံး ႏႈံးၿပီး တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္နိုင္သည္လည္းရွိ မျဖစ္နိုင္သည္လည္းရွိေၾကာင္း အားလုံးညိႇႏႈိင္းသြားၾကရန္ေျပာၾကားၿပီး ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုညီလာခံအား ပိတ္သိမ္းခ့ဲပါသည္။

● ညီလာခံအၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ညီလာခံအၿပီးတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိးသားအဆင့္ညီလာခံ မ်ားကို UPDJC ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ဖိုရမ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို UPDJC က ကြပ္ကဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ညီလာခံတခုႏႇင့္တခုၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို UPDJC က လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ NCA လက္မႇတ္ထိုးၿပီးသည့္ အဖြဲ႕၈ ဖြဲ႕ႏႇင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း UPDJC ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သက့ဲသုိ႔UPDJC သည္လည္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူူေဘာင္ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္အားေလ်ာ္စြာ ၂၀၁၅ နိုဝင္ ဘာ ၂၄ ရက္တြင္က်င္းပေသာ UPDJC အစည္းအေဝးမႇ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ ဦးပါဝင္ေသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ (Framework for Political Dialouge Drafting Committee) ကို ဖြဲ႕စည္းထားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ NCA လက္မႇတ္ထိုးရာတြင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕သာပါေသးၿပီး မပါေသးသည့္ အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕က်န္ေနေသးရာ ထိုအဖြဲ႕မ်ားနိုင္ငံေရးလုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာပါက နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ကို ျပဳ လြယ္ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစရန္ ပုဒ္မ ၁၇ တြင္ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရးကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

လက္ရွိ NCA သတ္မႇတ္ခ်က္အရ NCA လက္မႇတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕မွာ UPDJC တြင္ပါဝင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးရာ ယခု ပထမအႀကိမ္ညီလာခံအၿပီး နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသည့္အဖြဲ႕မွာ KNU ႏွင့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ NCA လက္မႇတ္မထိုးေသးေသာ အဖဲြ႕မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္သူမ်ားမႇာ NCA လက္မႇတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏႇင့္ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိကာလတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးရာ တႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ႏိုင္ ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ NCA လက္မႇတ္ထိုးမည့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ထိုအဖြဲ႕မ်ား နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပါဝင္လာနိုင္ေသးပါက အမ်ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္ ေျခတဖက္ဆြဲေနၿပီး ေရွ႕ဆက္ရန္ ခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို NCA  လက္မႇတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားက ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကပါသည္။

● NCA
NCA သေဘာတူညီခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေရးဆြဲၿပီးစီးကာ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခ့ဲသည့္ သ ေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက NCA ကို ဆုပ္ကိုင္ရပ္တည္ထားၿပီး NCA အေျခခံေပၚမွ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ေျပာခ့ဲေပရာ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏႇင့္တပ္မေတာ္ တသေဘာတည္း ျဖစ္သြားျပီဟု ဆိုရမည္။

လက္ရွိ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားအား ခြဲျခားသုံးသပ္ပါက အစု ၄ စုရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၎တို႔မွာ UNFC ကတစု UWSA ႏွင့္NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕တို႔ကတစု၊ MNDAA/TNLA/AA တို႔ကတစုႏွင့္ NSCN (K) နာဂအဖြဲ႕ကတစု ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

● NCA ႏႇင့္ UNFC
UNFC ကား NCA ႏႇင့္ မစိမ္းေပ။ NCA ေဆြးေႏြးပြဲတေလ်ာက္ ပါဝင္ခ့ဲေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္ မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္ခ့ဲျခင္းမႇာ NCA တြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္ထား၍ျဖစ္သည္။ ဆိုရေသာ္ MNDAA/TNLA/AA တို႔အား NCA လက္မႇတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳေရးက္ို အစိိုးရကျငင္းပယ္ခ့ဲ၍ ျဖစ္သည္။ UNFC ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏႇင့္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈမရခ့ဲေပ။

လက္ရွိ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ NCA လက္မႇတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါဝင္ေစရာ၌ ၎တုိ႔အား UPDJC ပူးတြဲေကာ္မတီအျဖစ္ပါဝင္ခြင့္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း NCA လက္မႇတ္မထိုးေသးသျဖင့္ UPDJC အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္မျဖစ္ ၾကေသးေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NRPC ႏႇင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရႇင္တုိ႔ႏႇင့္ UNFC တုိ႔အဖုိ႔ NCA လက္မႇတ္ထိုးေရးျပႆနာ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း UNFC ၏ DPN ႏႇင့္ NCA လက္မႇတ္ထိုးေရေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ DPN အေနႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ NCA လက္မႇတ္ထိုးေရးႏႇင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္စဥ္းစားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္ေရးအရ တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဖက္အားလုံးကေၾကညာရန္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္အပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လမ္းညႊန္တုိ႔ကို ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈရရွိရန္၊ JMC တြင္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရကိုယ္စားလည္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္၊ NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလွ်င္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ယႏၲယားမ်ားအတိုင္း မေျဖရႇင္းလွ်င္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပညာရွင္ တရားသူၾကီးမ်ားပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္ေသေကာ္မရွင္ တရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္၊ နိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မည္ဟု ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္၊ နိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားကို ၃ ပြင့္ဆိုင္က်င္းပရန္၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံကရရွိလာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအပါ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းရန္တုိ႔အား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

UNFC အေနႏွင့္ ၿပီးခ့ဲေသာကာလ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ပမႇသူမ်ားဖိတ္ေခၚ၍ သမာဓိဒိုင္အျဖစ္ထားလိုသည့္သေဘာထားကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အေနႏႇင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမႇ ပါဝင္ျခင္းကို လက္ ခံရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ UNFC ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာက အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို သေဘာတူလွ်င္ NCA လက္မွတ္ ထိုးမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ပထမအခ်က္မႇာ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရေပၚေပါက္လာေသာ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကိုျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၇ ပြင့္ဆိုင္ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၊ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလည္၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား) မဟုတ္ဘဲ NCA သေဘာတူစာခ် ဳပ္ ပါအတိုင္း အစိုးရ/ လႊတ္ေတာ္/တပ္မေတာ္ တပြင့္၊ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္ တပြင့္၊ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီ တပြင့္ စသည့္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ဆိုခ့ဲပါသည္။

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္သည္ NCA ကိုအေျခခံၿပီး ၃ ပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၇ ပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ေန၍ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္အား ညိႇႏႈိင္းရန္လိုေၾကာင္း နိုင္ဟံသာက ဆိုပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မႇာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က NCA လက္မႇတ္ထိုးရန္ လက္မခံေသးသည့္ ညီလာခံသုိ႔ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳ ေသး သည့္ MNDAA ကိုးကန္႔/ TNLA  တအန္းပေလာင္/ AA ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္လာေရးျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဖြဲ႕လက္မွတ္ထိုးေရးႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး သုံးပြင့္ဆိုင္ျပႆနာကား ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ႏႈိင္း ယွဥ္မႈအရ လြယ္ကူပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ MNDAA/TNL/AA တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ကား ပါဝင္ေသာဖက္အားလုံးမွ အားစိုက္ေျဖ ရွင္းရန္ လိုအပ္ေပသည္။

● NCA ႏႇင့္ PSC/NDAA မိုင္းလား
PSC (Peace and Solidarity Council) ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးေကာင္စီကို မိုင္းလားေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ပါတီအဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး NDAA အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ကေတာ့ PSC လက္ ေအာက္ခံတပ္ျဖစ္သည္။ ေဒသအက်ယ္အဝန္းအရလည္းေကာင္း၊ တပ္အင္အားအရလည္းေကာင္း၊ NDAA ေဒသႏွင့္ တပ္ သည္ ႀကီးမားလွသည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ NDAA နယ္ေျမႏႇင့္ UWSA နယ္ေျမသည္ဆက္စပ္ေနသည့္အျပင္ မိုင္းဆတ္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆန္းရွိ ဝ ေဒသဆက္စပ္ရာတြင္ မိုင္းလားေဒသသည္ အေရးပါ ေသာေနရာမွ ပါေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NDAA အေနႏႇင့္ UWSA ႏွင့္ကင္းကြာ၍ မရသည့္သဘာဝမဟာမိတ္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခ့ဲေသာ ၄ ႏွစ္ခန္႔ကာလအတြင္း NCA လက္မႇတ္ေရးထိုးရာတြင္ UWSA ေရာ NDAA ပါ မပါဝင္ခ့ဲေပ။ UNFC အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏႇင့္ အစိုးရညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ျဖစ္ေသာ NCA တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂ ဖြဲ႕အား လက္မႇတ္ထိုးရန္အစိုးရဖက္က ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၂ ဖြဲ႕လုံးက ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ NDAA အေနႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏႇစ္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးေနာက္ ယေန႔ထိ ၂၇ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ မည္သည့္တိုက္ပြဲမွ မျဖစ္ခ့ဲေပ။

ထို႔ျပင္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၃ ႀကိမ္ ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည္။

၁။ အစိုးရက ကမ္းလႇမ္းလာေသာ မိုင္းလား အထူးေဒသ ၄ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးေဒသ ၄ မွဖြဲ႕စည္းေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ မႈအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ ေန႔၌ ရွမ္းျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးႏႇင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႇဴးၾကီးေအာင္သူႏွင့္ မိုင္းလား အထူးေဒသ ၄ ဒုဥကၠ ဌ ဦးစံေပ့တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည္။

၂။ ထို့ျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕၌ အစိုးရျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႕ႏႇင့္ အထူးေဒသ ၄ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕တုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္ေတင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က လက္မႇတ္ေရးထိုး ခ့ဲၾကေသာ ပဏမသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ သေဘာတူေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ စဝ္ေအာင္ျမတ္၊ ႀတိဂံတိုင္း တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြန္းဦးတုိ႔ႏွင့္ မိုင္းလား အထူးေဒသ ၄ ဒုဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစံေပ့၊ ဦးဆန္လူ၊ ဦးထိန္လင္းတုိ႔ လက္မႇတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခ့ဲၾကသည္။

၃။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးေဒသ ၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးသည့္အဖြဲ႕တိုသည္ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္အား ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကသည္။ အစိုးရဖက္မႇ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာက္ေသာင္း၊ ဒုေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းေဇာ္ တုိ႔လက္မႇတ္ေရးထိုးၿပီး အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားအဖြဲ႕မႇ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလင္းႏွင့္ ဒုဥကၠဌ၃ ဦး ပါဝင္လက္မႇတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔အဆင့္ဆင့္ လက္မႇတ္ထိုးၿပီး၍ NCA တြင္ လက္မႇတ္ထိုးရန္မလိုဟု ဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္လည္း ေကာင္း၊  ယခု ညီလာခံတြင္ အစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုၾကရာ NDAA အတြက္ NCA လက္မႇတ္ထိုးေရးသည္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္လာသည္။

NDAA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔လာေရာက္ၿပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ေတြ႕ဆံုခ့ဲၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္တက္ရန္ ကတိျပဳခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၁၁ မွစေသာ UPDJC ပူးတြဲအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံဖြင့္ပြဲေန႔၌ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ ၃ ဦး ႏွင့္ အ တြင္းေရးမွဴးအပါ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္အားလုံုး တက္ေရာက္ခ့ဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ NDAA သည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာသေဘာထားရွိေပရာ NCA လက္မႇတ္ထိုးျခင္း၊ မထိုးျခင္းသည္ သူ့အတြက္ အေရး မႀကီးလႇေပ။ သူ၏နယ္ေျမအေနအထား တပ္အင္အားအေနအထားအရ UWSA ဝ အဖြဲ႕ လက္မႇတ္မထိုးဘဲ NDAA တဖြဲ႕ တည္း ခြၽန္ထြက္၍ လက္မႇတ္ထိုးပါက ၎ေဒသမတည္မျငိမ္ျဖစ္လာနိုင္ေပရာ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕ လက္မႇတ္ထိုးေရး မွာ အဓိက UWSA လက္မႇတ္ထိုးျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ထို႔ျပင္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္တခုမွာ NDAA သည္လည္း အားလုံးပါဝင္ေရးအေပၚရပ္ခံ၍ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္လာေရးအတြက္ ၾကားခံညိႇႏႈိင္းေပးလွ်က္ရွိေပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚ ျပပါမည္
Mg Mg Soe( ေမာင္ေမာင္စိုး )