ေမာင္ေမာင္စိုုး - ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း ၆ေမာင္ေမာင္စိုုး - ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း ၆
(မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၆


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ ညီလာခံအပိတ္
၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ ညီလာခံျပီးစီးသည္။ ညီလာခံအပိတ္အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျကားသည္။ သူမက ျပသနာရွိတာစိုးရိမ္စရာမရွိ။ ျပသနာမရွိခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ျခင္းသာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ျပသနာမရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါက ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ ျပသနာမ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေျဖရွင္းရန္သာ လိုသည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ဤညီလာခံတြင္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုေနမွဳ မ်ားမွ မည္သူက အတိတ္ကိုဖက္တြယ္ေနသည္၊ မည္သူက အနာဂါတ္ကိုေရွ့ရွဳ သည္ကို ေတြ့ျမင္နိုင္သည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ အတိတ္၏ခ် ည္ေႏွာင္မွဳ ကိုမခံဘဲ အနာဂါတ္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင္ဆိုင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖိ့ုကား အတိတ္သည္ သမိုင္းျဖစ္သျဖင့္ သမိုင္းသခၤန္းစာမ်ားကို ရယူျကျပီး အနာဂါတ္ကို ေရွ့ရွဳ ျကမည္ျဖစ္သည္။ သူတိ့ုသည္ အတိတ္သခၤန္း စာမ်ားကိုရယူျပီးအနာဂါတ္ကို ေျခလွမ္းေနျကသည္ကို သတိျပဳ ရန္လိုသည္။
သမိုင္း၏ခါးသီးေသာအတိတ္ကို ရင္ဝယ္ထားပါက ေရွ့မဆက္နိုင္သက့ဲသုိ့ အတိတ္၏သခၤန္းစာမ်ားကို "မအ" ေအာင္ သင္ယူျကမည္သာျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္၎ NLD ပါတီဝင္မ်ားသည္၎ ျပည္ေထာင္စုတြင္ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ပုံစံကသင့္ ေတာ္သည္ဆိုသည္ကို၎ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို၎ တလုံးတပါဒမ်ွ  ေျပာဆိုျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ မတူေသာအျမင္မ်ားကို ေစ့စပ္ည္ိွႏွဳိ င္းသူအခန္းမွပါဝင္၍ ျပသနာေျဖရွင္းရန္ ျကံရြယ္ထားပုံရ သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ဤသုိ့ ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္း၍ ရရွိေသာအခ်က္မ်ားကို အေျခခံျပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ကို ေရွ့ရွဳ ရန္စဥ္စားျကံရြယ္ထားသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ညီလာခံအပိတ္တြင္ သဘာပတိျဖစ္သူ ဒုဗိုလ္ခ် ဳ ပ္ျကီးရာျပည့္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ဟု ေျပာဆိုသုံးႏွံဳးျပီး တင္သြင္း သည့္ စာတမ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္နိုင္သည္လည္းရွိ မျဖစ္နိုင္သည္လည္းရွိေျကာင္း အားလုံးညိွႏွဳိင္းသြားျကရန္ေျပာျကားျပီး ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုညီလာခံအား ပိတ္သိမ္းခ့ဲပါသည္။

ညီလာခံအျပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ညီလာခံအျပီးတြင္ အမ် ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအမ် ဳိ းသားအဆင့္ညီလာခံမ်ားကို UPDJC ၏ ဦးေဆာင္မွဳ ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္လုပ္ေဆာင္မည္
ျဖစ္သက့ဲသုိ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္း ဖိုရမ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားျကမည္ျဖစ္သည္။ ဤနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို UPDJC က ကြပ္ကဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ညီလာခံတခုႏွင့္တခုျကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို UPDJC က လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးသည့္ အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့ႏွင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း UPDJC ကို ဖြဲ့စည္းလိုက္သက့ဲသုိ့ UPDJC သည္လည္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ မူူေဘာင္ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္ အားေလ်ာ္စြာ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ UPDJC အစည္းအေဝးမွ အဖြဲ့ဝင္ ၂၄ ဦးပါဝင္ေသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္ မူျကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ ( Framework for Political Dialouge Drafting  Committee ) ကိုဖြဲ့စည္းထားခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္
အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့သာပါေသးျပီး မပါေသးသည့္ အဖြဲ့ ၁၃ ဖြဲ့က်န္ေနေသးရာ ထိုအဖြဲ့မ်ား နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာပါက နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္ကို ျပဳ လြယ္ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစရန္ ပုဒ္မ ၁၇ တြင္ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရးကို ထည့္ သြင္းေရးဆြဲထားသည္ဟုဆိုပါသည္။

လက္ရွိ NCA သတ္မွတ္ခ်က္အရ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ့ ၁၃ ဖြဲ့မွာ UPDJC တြင္ပါဝင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးရာ ယခု ပထမအျကိမ္ညီ လာခံအျပီး နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသည့္ အဖြဲ့မွာ KNU ႏွင့္ အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့သာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖဲြ့မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအျပီး အမ် ဳိ းသား အဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္သူမ်ားမွာ NCA လက္မွတ္ထိုး ထားေသာ အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့ႏွင့္ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
လက္ရွိကာလတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ့ ၁၃ ဖြဲ့သည္နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးရာ တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရး ျပသနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ NCA လက္မွတ္ထိုးမည့္ျပသနာကို ေျဖရွင္း ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သက့ဲသုိ့ ထိုအဖြဲ့မ်ား နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပါဝင္လာနိုင္ေသးပါက အမ် ဳိ းသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေျခတဖက္ဆြဲေနျပီး ေရွ့ဆက္ရန္ ခက္ခဲေနေပ လိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ့မ်ားက ေကာင္းစြာ
သေဘာေပါက္ျကပါသည္။

NCA

NCA သေဘာတူညီခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ေရးဆြဲျပီးစီးကာ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ခ့ဲသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက NCA ကို ဆုပ္ကိုင္ရပ္တည္ထားျပီး NCA အေျခခံေပၚမွ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကလည္း ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အဖြင့္မိန့္ခြန္းတြင္ NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ေျပာခ့ဲေပရာ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တသေဘာတည္း ျဖစ္သြားျပီဟုဆို ရမည္။

လက္ရွိ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ့မ်ားအား ခြဲျခားသုံးသပ္ပါက အစု ၄ စုရွိသည္ဟုဆိုရမည္။ ၎တို့မွာ UNFC ကတစု UWSA ႏွင့္  NDAA မိုင္းလားအဖြဲ့တို့က တစု ၊ MNDAA/TNLA/AA တိ့ုက တစု ႏွင့္ NSCN(K) နာဂအဖြဲ့ကတစု ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

NCA ႏွင့္ UNFC
UNFC ကား NCA ႏွင့္ မစိမ္းေပ။ NCA ေဆြးေႏြးပြဲတေလ်ာက္ ပါဝင္ခ့ဲေသာ အဖြဲ့မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္ မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္ခ့ဲျခင္းမွာ NCA တြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို ဆုပ္ ကိုင္ထား၍ျဖစ္သည္။ ဆိုရေသာ္ MNDAA/TNLA/AA တိ့ုအား NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ ေရးက္ို အစိိုးရက ျငင္းပယ္ခ့ဲ၍ ျဖစ္သည္။ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္တိ့ု ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေသာ္လည္း သေဘာတူညီမွဳ မရခ့ဲေပ။

လက္ရွိ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ့မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါဝင္ေစရာ၌ ၎တိ့ုအား UPDJC ပူးတြဲေကာ္မတီ အျဖစ္ပါဝင္ခြင့္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသျဖင့္ UPDJC အျမဲတမ္းအဖြဲ့ဝင္မျဖစ္ျကေသးေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ NRPC ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တိ့ုႏွင့္ UNFC တိ့ု အဖိ့ု NCA လက္မွတ္ထိုးေရးျပသနာ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးျကရမည္ျဖစ္သည္။

ျသဂုတ္လအတြင္း UNFC ၏ DPN ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရေဆြးေႏြးျကရာတြင္ DPN အေနႏွင့္ အတိ်္အေတြ့အျကံဳ မ်ားအရ NCA လက္မွတ္ ထိုးေရးႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္စဥ္းစားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္ေရးအရ တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဖက္အားလုံးကေျကညာရန္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ အပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာစည္းမ် ဥ္းစည္းကမ္း၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ ၊ ေစာင့္ျကည့္ေရး လမ္းညႊန္တိ့ုကို ျကိဳ တင္သေဘာတူညီမွဳ ရရွိရန္ ။ JMC တြင္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရကိုယ္စားလည္မ်ားပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္။ NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလ်င္ သေဘာတူညီခ်က္ပါယႏၲယားမ်ားအတိုင္းမေျဖရွင္းလ်င္ ျပည္ တြင္းျပည္ပက ပညာရွင္ တရားသူျကီးမ်ားပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္
မရွင္ တရပ္ဖြဲ့စည္းရန္ ၊ နိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည္ဟု ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ ၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၃ ပြင့္ဆိုင္က်င္းပရန္ ၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံကရရွိလာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံျပီး ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ တိ့ုအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ ေဆြးေႏြးျကသည္ဟုဆိုသည္။

UNFC အေနႏွင့္ ျပီးခ့ဲေသာကာလ အေတြ့အျကံဳ မ်ားအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ပမွသူမ်ားဖိတ္ေခၚ၍ သမာဓိဒိုင္အျဖစ္ထားလိုသည့္ သေဘာထားကို ေတြ့ရသည္။ သုိ့ေသာ္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ပါဝင္ျခင္းကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္ဟုယူဆပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန့တြင္ UNFC ဒုဥကၠဌ နိုင္ဟံသာက အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို သေဘာတူလ်င္ NCA လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ပထမအခ်က္မွာ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရေပၚေပါက္လာေသာ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကိုျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၇ ပြင့္ဆိုင္ ( အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၊ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလည္၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား) မဟုတ္ဘဲ NCA သေဘာတူစာခ် ဳပ္ပါအတိုင္း အစိုးရ/ လႊတ္ေတာ္/တပ္မေတာ္ တပြင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္ တပြင့္ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီ ၁ ပြင့္ စသည့္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ေစလိုေျကာင္း ဆိုခ့ဲပါသည္။

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္သည္ NCA ကိုအေျခခံျပီး ၃ ပြင့္ဆိုင္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၇ ပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ေန၍ နိုင္ငံ ေရးမူေဘာင္အား ညိွႏွဳိင္းရန္လိုေျကာင္း နိုင္ဟံသာက ဆိုပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ လက္မခံေသးသည့္ ညီလာခံသုိ့ဖိတ္ျကားျခင္းမျပဳ ေသးသည့္ MNDAA ကိုးကန္/ TNLA တအန္းပေလာင္/ AA ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္လာေရးျဖစ္သည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ UNFC အဖြဲ့ဝင္ ၇ ဖြဲ့လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၃ ပြင့္ဆိုင္ျပသနာကား ႏွစ္ဖက္ညိွႏဳိွင္းေျဖရွင္းရန္ ႏွဳိင္းယွဥ္မွဳ အရလြယ္ကူပါသည္။ သုိ့ေသာ္ MNDAA/TNL/AA တိ့ုႏွင့္ပတ္သက္၍ကား ပါဝင္ေသာဖက္
အားလုံးမွ အားစိုက္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေပသည္။

NCA ႏွင့္ PSC/NDAA မိုင္းလား

PSC (Peace and Solidarity Council ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးေကာင္စီကို မိုင္းလားေဒသ၏နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ပါတီအဖြဲ့ အစည္းအျဖစ္ဖြဲ့စည္းထားျပီး NDAA အမ် ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ကေတာ့ PSC လက္ေအာက္ခံတပ္ျဖစ္သည္။ ေဒသအက်ယ္အဝန္းအရ ၎ တပ္အင္အားအရ၎ NDAA ေဒႏွင့္ တပ္သည္ျကီးမားလွသည္မဟုတ္ေပ။ သုိ့ေသာ္ NDAA နယ္ေျမႏွင့္ UWSA နယ္ေျမသည္ဆက္စပ္ေနသည့္ အျပင္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆန္းရွိ ဝ ေဒသဆက္စပ္ရာတြင္ မိုင္းလားေဒသသည္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါေနသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ NDAA အေနႏွင့္ UWSA ႏွင့္ကင္းကြာ၍ မရသည့္ သဘာဝမဟာမိတ္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ထိ့ုျပင္ ျပီးခ့ဲေသာ ၄ ႏွစ္ခန့္ကာလအတြင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ UWSA ေရာ NDAA ပါ မပါဝင္ခ့ဲေပ။ UNFC အဖြဲ့ဝင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးမွဳ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ NCA တြင္ ၎ ၂ ဖြဲ့အား လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရဖက္က ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၂ ဖြဲ့လုံးကျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ NDAA အေနႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီးေနာက္ ယေန့ထိ ၂၇ႏွစ္ ျကာသည့္တိုင္ေအာင္ မည္သည့္တိုက္ပြဲမွ မျဖစ္ခ့ဲေပ။

ထိ့ုျပင္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၃ ျကိမ္ေရးထိုးျပီးျဖစ္သည္။
၁။ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းလာေသာ မိုင္းလား အထူးေဒသ ၄ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္အစုိးရအဖြဲ့မွ ဖြဲ့စည္းေပးေသာ ျပည္နယ္ အဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မွဳ အဖြဲ့ႏွင့္ အထူးေဒသ ၄ မွ ဖြဲ့စည္းေသာ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မွဳ အဖြဲ့တိ့ုသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန့၌  ရွမ္းျပည္နယ္ လုံျခံဳ ေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ျကီးဌာန ဝန္ျကီး ဗိုလ္မွဴ းျကီး ေအာင္သူႏွင့္ မိုင္းလားအထူးေဒသ ၄ ဒုဥကၠဌ ဦးစံေပ့တိ့ု လက္မွတ္ေရးထိုး
ခ် ဳပ္ဆိုခ့ဲသည္။
၂။ ထို့ျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန့တြင္ က် ဳိင္းတံုျမဳိ့ ၌ အစိုးရျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ့ႏွင့္ အထူးေဒသ ၄ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ့တိ့ု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္ေတင္ဘာ ၇ ရက္ေန့က လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲျကေသာ ပဏမ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ သေဘာ တူေျကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ဒုအဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းေဇာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ျကီးခ် ဳပ္စဝ္ေအာင္ျမတ္ ျတိဂံတိုင္း တိုင္းမွဴ းဗိုလ္ခ် ဳပ္သန္းထြန္းဦး တိ့ုႏွင့္ မိုင္းလား အထူးေဒသ ၄ ဒုဥကၠဌ မ်ားျဖစ္ျကေသာ ဦးစံေပ့၊ ဦးဆန္လူ၊ ဦး ထိန္လင္းတိ့ု လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳ ခ့ဲျကသည္။
၃။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန့တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ့ႏွင့္ အထူးေဒသ ၄ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ့တိုသည္ မိုင္းလားျမိဳ့ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္အား ထပ္မံလက္မွေရးထိုးခ့ဲျကသည္။ အစိုးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာက္ေသာင္း ဒုေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းေဇာ္ တိ့ုလက္မွတ္ ေရးထိုးျပီး အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားအဖြဲ့မွ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလင္းႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ၃ ဦးပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။

ဤသုိ့အဆင့္ဆင့္ လက္မွတ္ထိုးျပီး၍ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုဟုဆိုျကသည္။ သုိ့ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္၎ ယခုညီလာခံတြင္ အစိုးရသည္၎ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုျကရာ NDAA အတြက္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးသည္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ျပသနာတရပ္ျဖစ္လာသည္။

NDAA ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ့ လာေရာက္ျပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ့ဆံုခ့ဲျပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္တက္ရန္ကတိျပဳ ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၁၁ မွစေသာ UPDJC ပူးတြဲအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလည္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံဖြင့္ပြဲေန့၌ ဥကၠဌ ဒုဥကၠဌ ၃ ဦး ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴ းအပါ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္အားလုံုးတက္ေရာက္ခ့ဲ့သည္။

သုိ့ေသာ္ NDAA သည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သေဘာထားရွိေပရာ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္း မထိုးျခင္းသည္ သူ့အတြက္ အေရးမျကီးလွေပ။ သူ ၏နယ္ေျမအေနအထား တပ္အင္အားအေနအထားအရ UWSA ဝ အဖြဲ့ လက္မွတ္မထိုးဘဲ NDAA တဖြဲ့တည္းခ်ြန္ထြက္၍ လက္မွတ္ထိုးပါက ၎ေဒသ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာနိုင္ေပရာ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ့ လက္မွတ္ထိုးေရးမွာ အဓိက UWSA လက္မွတ္ထိုးျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ထိ့ုျပင္ အျခားအေျကာင္းအခ်က္တခုမွာ NDAA သည္လည္း အားလုံး ပါဝင္ေရးအေပၚ ရပ္ခံ၍ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္လာေရးအတြက္ ျကားခံညိွႏွဳိ င္းေပးလ်က္ရွိေပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚ ျပပါမည္
Mg Mg Soe( ေမာင္ေမာင္စိုး )