ေအေအပီပီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ေမတၱာရပ္ခံစာ ပိုု႔


ေအေအပီပီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ေမတၱာရပ္ခံစာ ပိုု႔
(မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆


လက္ခံရရွိေသာ ေအေအပီပီ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေနျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ (Convention Against Torture- CAT) အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ တိုုက္တြန္းေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။


ေအာက္ပါအတိုုင္း ျဖစ္သည္။

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၆ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၅ )ရက္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပည္သူလူထုအေပၚ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ သာဓက အမ်ားအျပားရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ (Convention Against Torture- CAT) အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ လုိအပ္ေနပါသည္။ CAT အား အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ (လက္ရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) မွ အဆုိတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ အစုိးရသက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္အထိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရိွပါ။

လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ၄င္းကိစၥအား အေကာင္ထည္ေဆာင္ရြက္သင့့္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံတကာမ်က္နွာစာတြင္ အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အထူးအေလး ထားေႀကာင္း ေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ မ်ားကိုလည္း ဟန္႕တားႏိုင္ရာ ေရာက္မည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈပါ တိုးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အေနျဖင့့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဴိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ (CAT ) အား လက္မွတ္ေရးထိုးေပးပါရန္ အတြက္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ကိုတိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ကိုဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀)၉၄၂၅ ၃၀ ၈၈၄၀