ေဆာင္းယြန္းလ ● ဒါေပမယ့္ေတြလည္း ၾကာခဲ့ပါၿပီ

 
ေဆာင္းယြန္းလ ● ဒါေပမယ့္ေတြလည္း ၾကာခဲ့ပါၿပီ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆
လက္ခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူစားမယ့္ ထမင္းစားဝိုင္းထဲမွာရွိတယ္..
ဒါေပမယ့္
ထမင္းအတူစားဖို႔ ဆန္မရွိၾကဘူး …။

ေျခေထာက္ခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူသြားမယ့္ ခရီးတခုထဲမွာရွိတယ္..
ဒါေပမယ့္
ခရီးအတူသြားဖို႔ ေငြမတတ္ႏုိင္ၾကဘူး…

မ်က္လံုးခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူၾကည့္မယ့္ ပန္းခ်ီကားထဲက မ်က္လံုးေတြထဲမွာရွိတယ္…
ဒါေပမယ့္
ပန္းခ်ီကားေတြအတူၾကည့္ဖို႔ မအားလပ္ၾကဘူး….

ေခါင္းခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူထိုင္စကားေၿပာမယ့္ စားပြဲဝိုင္းထဲမွာရွိတယ္…
ဒါေပမယ့္
စကားေတြအတူထိုင္ေျပာဖို႔ ေနရာလပ္ေတြမရွိၾကဘူး…

ရင္ဘတ္ခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူထားမယ့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထဲမွာရွိတယ္….
ဒါေပမယ့္
ခ်စ္ေမတၱာအတူထားဖို႔ သစၥာတရားမရွိၾကဘူး…

စိတ္ခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူက်င့္ၾကံမယ့္ အမွန္တရားတခုထဲမွာရွိတယ္
ဒါေပမယ့္
အမွန္တရားကိုအတူက်င့္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြေပ်ာက္ေနခဲ့တယ္…

လူခ်င္းဆံုႏုိင္ဖို႔ ဆံုမွတ္တခုဟာ
အတူေရာက္မယ့္ လမ္းတခုထဲမွာရွိတယ္….
ဒါေပမယ့္
လမ္းတခုထဲကိုအတူေရာက္ဖို႔ ေျခေထာက္ေတြ ျပတ္ေနတယ္…

ဆံုႏူိင္ခြင့္ခ်င္း ဆံုႏုိင္ဖို႔ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္ပြဲေတြထဲမွာ အပူတျပင္းရွာရင္း
ဆံုမွတ္ေတြ စစ္တလင္းထဲက်ေပ်ာက္ေနခဲ့တယ္
ဒါေပမယ့္ေတြလည္း ၾကာခဲ့ပါၿပီ…။

ေဆာင္းယြန္းလ (ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၆)