သား၀င့္ေက်ာ္ - Hire purchase သို႔မဟုတ္ ငွားဝယ္စနစ္သား၀င့္ေက်ာ္ - Hire purchase သို႔မဟုတ္ ငွားဝယ္စနစ္

(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆

က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံလို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ေနရေသာအခ်ိန္တြင္ အလြန္အင္မတန္မွ သင့္ေတာ္ေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  တန္ဖိုးႀကီးမား၍ လုပ္ငန္းအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္လွေသာ ပစၥည္းကို တလံုးတခဲတည္း တစ္ႀကိမ္တည္းေပးေခ်ရျခင္းထက္ အရစ္က်ေပးေခ်ရျခင္းက လုပ္ငန္းလုပ္သူအတြက္ေရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ ရွဥ့္လည္းေလ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေျခအေနပါ။

ဆိုပါစို႔ သိန္း ၁၀၀ တန္စက္တစ္လံုးကို သိန္း ၁၀၀ တစ္လံုးတည္းတခဲတည္း ေပးေခ်ရမည္ဆိုပါက သိန္း တစ္ရာ လက္ထဲရွိေသာသူအတြက္ လုပ္ငန္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။
ငွားဝယ္စနစ္ က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက  ... ဆိုပါစို႔

သိန္း ၁၀၀ အတြက္
ကနဦးေပးေငြ သိန္း ၂၀ ၊
အတိုးႏႈန္းက တႏွစ္လွ်င္ ၁၀%၊
ဝန္ေဆာင္ခ ၂%

ပထမလအတြက္ ကနဦးေပးေငြ ၂၀သိန္း
က်န္ေငြ ၈၀သိန္း
အတိုး ၈၀×၁၀% ၈သိန္း
ဝန္ေဆာင္ခ ၁၀၀×၂% ၂သိန္း
စုစုေပါင္း ၉၀ သိန္း
သိန္း ၉၀ ကို ၁၂ လျဖင့္စားပါက တစ္လအတြက္ ၇သိန္း ၅ေသာင္း
ပထမလအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၇သိန္း၅ေသာင္းေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္လမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ၇သိန္း၅ေသာင္း ပံုမွန္ေပးသြင္းရပါမည္။

 ဒီေနရာမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ အတိုးကို က်န္ေငြ အေပၚ တႏွစ္စာ ပံုေသ တြက္ခ်က္ျပီး တစ္လအတြက္ ပံုေသေပးသြင္းေငြ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္၍ ဝယ္ယူသံုးသြဲသူအတြက္ အတိုးစရိတ္ ပိုကုန္က်ပါသည္။


 အကယ္၍သာ ေပးဆပ္ပီးက်န္ေငြေပၚ အတိုးတြက္ပါက ...
ဆိုပါစို႔  ... ဒုတိယလအတြက္
က်န္ေငြ ၈၀ - ၆.၆၇ = ၇၃.၃၃သိန္း
အတိုး ၇၃.၃၃ × ၁၀% × ၁၁ ÷ ၁၂ = ၆.၇၂သိန္း
ဝန္ေဆာင္ခ ၂ သိန္း
စုစုေပါင္း  ၈၂.၀၅ သိန္း

 ၈၂.၀၅ သိန္းကို က်န္ ၁၁လ ျဖင့္စားလွ်င္ ၇သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္ က်သင့္ပါမည္။

 တတိယလ အတြက္ ပို၍ေလ်ာ့က်သြားပါမည္။ေနာက္လမ်ားမွာ ပို၍က်ဆင္းသြားပါမည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူအတြက္ ပို၍ တြက္ေျခကိုက္သလို ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္း အက်ိဳးယုတ္စရာမရွိပါေခ်။
သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုလက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ ေခ်းေငြေပၚေပးရေသာ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၁၃%ကို Hire purchases အတြက္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးမည္ ဆိုပါက ရွဥ္႕လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေျခအေနပါ။

 နိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္သင့္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခု တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သားဝင့္ေက်ာ္
၁၀ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆