ထြန္းဝင္းၿငိမ္း - ယုံၾကည္မႈေက်ာ့ကြင္း


ထြန္းဝင္းၿငိမ္း - ယုံၾကည္မႈေက်ာ့ကြင္း
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆


စကားလုံးေတြနဲ႔ ဖမ္းစားတယ္။
စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္တယ္။
ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ မုိင္းဆက္ေျပာင္းတယ္။
အလွဴ႕လဖက္နဲ႔ သူႀကီးဘုရားတည္တယ္။
၅၀၅ နဲ႔ ၆၆(ဃ) ေရလဲသုံးတယ္။
ဓါတ္ပုံႏုိင္ငံေရးေတြ ျဖည့္စြက္တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားေတြ အလုပ္ျဖစ္တယ္။
စစ္တန္းလ်ားျပန္ဖုိ႔ ေမးခြန္းေတြလည္း ေလနဲ႔အတူ . . .။

ေပၚတာ ဆြဲတယ္။
မုဒိမ္းမႈေတြ မ်ားလာတယ္။
ပုိင္ရွင္မဲ့ ေဆးျပားေတြ ေခတ္စားတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြ တုိးလာတယ္။
လက္နက္ႀကီးသံေတြ ရုိးေနၿပီ။
ေလယာဥ္ပ်ံေတြ ေခါင္းေပၚမွာမုိး . . လုိ႔။
ဗုန္းခုိက်င္းထဲ ဝပ္ေနရ။
ဒါ . . . စစ္ကားရုိက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး . . . ေမေမ။

ထြန္း၀င္းၿငိမ္း 
၁၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆
မုိင္းဆက္ = mind-set = ေတြးေခၚမႈ အေလ့အထ။