ကာတြန္း ဘီရုမာ - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ (တန္) ျပီ

 ကာတြန္း ဘီရုမာ - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ (တန္) ျပီ
(မိုးမခ)  ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆