ေစာငို - အပ်ံလမ္း

Than Htay Maung

ေစာငို - အပ်ံလမ္း
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆

ငွက္ေက်းသံျမည္                                       
 ေရာင္နီလာေလွာက္                            
တမိုးေသာက္ၿပီ။

ေမြးရပ္ရြာသည္                                          
ခါတိုင္းသို႔ပင္                                            
ေန႔စဥ္ဓူဝ                                                 
သူ႔ဘာဝျဖင့္                                             
သူ႔အလွ သူဆင္ေနသေလာ                           
သူ႔ဘဝ သူမင္ေနသေလာ။

ရြာစြန္ေျမလမ္း                                            
လယ္ေတာတန္းလည္း                                  
အလြမ္းသင့္ပန္းခ်ီ                                        
မပီဝိုးတဝါး                                                
သဒၶါျဖင့္ ကုစားရပါစိမ့္။                                

သူငယ္ေဖာ္မ်ား                                             
ေျမမႈန္႔ကစားတို႔                                              
ခုမ်ားအခ်ိန္                                                
 ေနဝါထိန္တြင္                                              
ရြာအိမ္ရြာရိုး                                                               
လြန္းထိုးေလွ်ာက္သြားၾကပါလိမ့္။

အိုးပုတ္ခ်ဳိးရုပ္                                              
ရႊံ႕ႏြားရုပ္တို႔                                                 
ကၽြႏ္ုပ္ျပန္အလာ                                        
တေန႔ေသာခါကို                                         
 ေမွ်ာ္ရွာႏွစ္တို႔ ခ်ဳိ႕ခဲ့ၿပီ။

အတိတ္ေျခရာ                                         
အာရုံညႊတ္ကိုင္း                                           
လမိုင္းကပ္ရာ                                              
ဇာတိရပ္ဌာ                                               
အေမ့ရြာသို႔                                                    
ျပန္လာပါရအံ့။

ဘဝတေခါက္                                              
ရေလာက္တဲ့ေဝဒနာ                                   
 ေဒသနာ 

ေရွၾကာသမွ်အဆုံး၌                                       
 ႏွလုံးတို႔သေႏၶတည္ရာ                            
အမိေျမအရပ္ဆီသို႔။

ဥေဒါင္းျမည္သံ                                            
 ေသာင္းေသာင္းညံ၍                                       
ဂႏိုင္စံငွက္တို႔ ႏိုးပါေလ။     ။


ေစာငို
ေကာ္လိုရာဒို
၁၁၊ ၃၊ ၂၀၁၆