ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျပည္တြင္းစစ္ အေျခခံေမာင္ေမာင္စိုုး - ျပည္တြင္းစစ္ အေျခခံ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးလာျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ျကရာတြင္ မတူေသာအျမင္မ်ားစြာကိုေတြ့ရသည္။ ထိုအျမင္မ်ားထဲမွ တခုမွာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားသည္ သယံဇာတခြဲေဝမွဳ မ်ားတြင္ အေျခခံသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ မိမိအေန
ႏွင့္ ထိုအျမင္သည္ လက္ေတြ့မက် သည့္ျပင္ ထိုသုိ့ေသာစဥ္းစာျကည့္ျမင္မွဳ ေပၚ အေျခခံက ျပသနာကို မွန္ကန္စြာမေျဖရွင္းနိုင္ဟုယူဆပါသည္။

လက္ေတြ့ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္အစတြင္ ေတြ့ရသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ အလံနီကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ျပည္သူ့ရဲေဘာ္တိ့ုႏွင့္ ျဖစ္ပြါးေသာစစ္ပြဲမ်ားသည္  အယူဝါဒအေပၚ အေျခခံပါသည္။ အလားတူ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ကရင္တိ့ု၏ပုန္ကန္မွဳ စတင္ခ်ိန္တြင္ ဟတ္ျကီးေရကာတာဆိုသည္မွာ မရွိေသးပါ။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ရွမ္းတိ့ု၏
ပုန္ကန္မွဳ စတင္စဥ္က မိုင္းရွဴ းရတနာေျမမရွိေသးပါ ။ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ ေရကာ တာ စီမံကိန္းမ်ားမရွိေသးပါ။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကခ်င္ပုန္ကန္မွဳ စတင္စဥ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမရွိပါ။ ဖါးကန့္ေဒသ ေရပမ္းစားရန္ အခ်ိန္ မ်ားစြာလိုပါေသးသည္။

လက္ရွိတိုင္းရင္းသားတိ့ုႏွင့္ျဖစ္ပြါးသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ မည္သည့္အေပၚအေျခခံပါသနည္း။ မိမိအျမင္ကေတာ့ နိုင္ငံေရးျပသနာေပၚအေျခခံပါသည္။ တန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲရွည္ျကာ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဘတ္ဂ်က္ျပသနာသည္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာျဖစ္ပါသည္။

ျပသနာအေျခခံကို မွန္ကန္စြာျမင္မွ ျပသနာကို မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းနိုင္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ နိုင္ငံေရးျပသနာအေျခခံကို မေျဖရွင္းဘဲ သယံဇာတ ခြဲေဝေရးသည္ ျပသနာေျဖရွင္းေရး၏ အေျခခံဟုယူဆပါက မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။ သယံဇာတ အနည္းအက် ဥ္းခြဲေဝေပးျခင္း သုိ့မဟုတ္ အခြင့္အေရး အခ် ဳိ့ေပးျခင္း သုိ့မဟုတ္ ကားပါမစ္ေပးျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားတိ့ုႏွင့္ၿဖစ္ပြါးသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe )

Photo - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆုံ ။ ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅