ခင္မ်ဴိးခ်စ္ - ဥေရာပစာေပခင္မ်ဴိးခ်စ္ - ဥေရာပစာေပ
(မိုုးမခစာအုုပ္စင္) ႏိုု၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၆


ပထမအၾကိမ္ - ၁၉၇၀ အရုဏ္ဦးစာေပ
ဒုုတိယအၾကိမ္ - ၂၀၀၃ မတ္ သိဒိၶစာေပ
တတိယအၾကိ္ မ္ - ၂၀၁၆ ေအာက္တုုိဘာ ကံ့ေကာ္၀တ္ရည္စာေပ

ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးေက်ာ္ဇင္ ၅၁၊ ေရေက်ာ္လမ္း၊ ပုုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္
အမွတ္ ၂၂၊ မဟာေဇယ်လမ္း၊ ပုုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္
ဖုုန္း - ၀၁ ၈၆၁၇၄၄။ ၀၉ ၂၅၀၀၁၂၃၄၈။၀၉ ၇၃၀၄၁၁၃၇။

email - kantkawwutyee@gmail.com

အုုပ္ေရ - ၁၀၀၀
တန္ဖုုိး - ၃၀၀၀က်ပ္
မ်က္နွာဖုုံး- ၀င္းျမင့္ဦး

ဥေရာပစာေပ - ေရွးေခတ္ႏွင့္ အလယ္ေခတ္ ဘီစီ ၅၀၀မွ ေအဒီ ၁၅၀၀ ဟုု အမည္ေပးထားေသာ စာအုုပ္ျဖစ္သည္။ အပုုိင္း ၅ပုုိင္းပါ၀င္သည္။ ေရွးသူေဟာင္းတုုိ႕၏ စိတ္ကူး၊ ေရွးေဟာင္းဂရိစာေပ၊ လက္တင္စာေပ၊ အလယ္ေခတ္ ဥေရာပစာေပ၊ အလယ္ေခတ္နိဂုုံး တုုိ႕ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ ယဥ္ေက်းမူ ေပါင္းကူးတံတား ဟုုအမည္ေပးထားေသာ အမွာစာပါ၀င္သည္။ စာေရးဆရာသည္ သူ႕ကုုိယ္သူ ယဥ္ေက်းမူ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေနပါလားဟုု ေျပာမိသည္။ ျမန္မာစာကုုိ အသုုံးခ်၍ ကေလာင္ကိုုင္ကာ ေကာင္းႏုုိးရာရာ ၀တၱဳေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ ေရးလာသည္။ အဂၤလိပ္စာကုုိ အသုုံးခ်၍ ု ျမန္မာကုုိ ကမာၻကသိရမည္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုုိင္ ကုုိ ေမ်ာ္မွန္းကာ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ထုုိ႕အတြက္ သူသည္ ယဥ္ေက်းမူေပါင္းကူးတံတား အျဖစ္သူ႕ကိုုယ္သူ ေခၚမိသည္။ ယခုုလည္း ဥေရာပစာေပထုုပ္ကုုိ ထမ္း၍ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္လက္သိုု႕ ပိုု႕ေဆာင္လုုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ စာေပေပါင္းကူးတံတားေပၚမွာ အသြားအလာ စည္ကားပါေစသတည္းဟုု စာေရးဆရာက ဆုုေတာင္းေမတၱာပိုု႕ထားတာ ေတြ႕လုုိက္ရပါသည္။