ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ဒီအစုိးရ ... ေကာင္းကုိ မေကာင္းဘူးကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ဒီအစုိးရ ... ေကာင္းကုိ မေကာင္းဘူး
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆