ကာတြနး္ ေဂ်ာ္ဒီး - လဘက္ရည္တခြက္ စိတ္ၾကီး၀င္ေနပုံ


ကာတြနး္ ေဂ်ာ္ဒီး - လဘက္ရည္တခြက္ စိတ္ၾကီး၀င္ေနပုံ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆