ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး - အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး - အပိုင္း (၁)
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆

● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လက္ရွိျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးတြင္ မည္သူတဦးတေယာက္က ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္ျဖစ္ေစ ဖယ္ထား၍မရသည္မွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမ၏ေခါင္းေဆာင္နိုင္စြမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမ၏စည္း႐ံုးနိုင္စြမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမအား လူထုကေထာက္ခံမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူမအား နိုင္ငံတကာ၏ အသိမွတ္ျပဳေထာက္ခံမႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမအားဝိုင္းရံထားသည့္ လူထုအားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးတြင္ သူမသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္ သည့္ အခန္းက ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္လ်င္ တခ်ိန္လုံး အမ်ဳိးမ်ဳိးဖိႏွိပ္ထားေသာသူမအား ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအခင္းအက်င္း ျပင္ဆင္ျပီးေနာက္ပိိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံေရးတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ကမ္းႀကိဳခ့ဲရသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းမ်ားသည္ ထုံးစံအတိုင္းအေစာပိုင္းတြင္ သူမပါတီ အား အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ ဖိအားေပးခ့ဲေသာ္ လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သည္ သူမအားဖိတ္ေခၚ ေတြ႕ဆံုခ့ဲရျပီးေနာက္ ညိႇႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ သူမအား တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳခ့ဲရသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ျပည္မလူထုအၾကား သူမႏွင့္ယွဥ္နုိင္သည့္ အျခားပါတီ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား ေပၚထြက္မလာနိုင္ဘဲ သူမ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ၿပိဳင္ဘက္မရွိျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ျပည္မ၌ အတိုက္အခံ နိုင္ငံ ေရး ပါတီမ်ားစြာေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း NLD ႏွင့္ အင္အားခ်င္း ၾသဇာခ်င္း ယွဥ္နိုင္သည့္နိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚေပါက္နိုင္ျခင္း မရွိခ့ဲေပ။

● ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးျပႆနာသည္ ဒီမိုကေရစီေရးျပႆနာသက္သက္မဟုတ္ေပ။ တန္းတူေရး အမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာလည္း ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနသည္က ျမန္မာျပည္၏ထူးျခားခ်က္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၾကား တန္းတူေရး အမ်ဳိးသားေရးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တိုင္းရင္းသား ေခါင္္းေဆာင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေပသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျပည္မဒီမိုကရက္တစ္ အတိုက္အခံမ်ားလက္ရွိကာလတြင္ မတူသည့္အဓိကအခ်က္မွာ ျပည္မဒီမို ကေရစီေရးအတြက္ ရပ္ခံၾကသည့္ စစ္အစိုးရအားဆန္႔က်င္သည့္ အင္အားစုမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ABSDF မွအပ မရွိဟု ဆိုနိုင္သည္။ ယခင္အခါကရွိခ့ဲသည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ရပ္တည္နိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိေနၾကေပသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲၾကသက့ဲသုိ႔ ယေန႔တိုင္လည္း ရပ္တည္နိုင္စြမ္းရွိၾက သည္မွာ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားျပသနာ၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ABSDF သည္ပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္၍ ရွင္သန္နိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္းတူေရး အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တရားဝင္တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက တိုင္းရင္းလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ေနျပီး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလိုက္ ၾသဇာရွိေသာ အင္အားရွိေသာ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာခ့ဲေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန့္က်င္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾက သည့္အင္အားစုမ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာသက့ဲသုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးတန္း တူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သည့္အင္အားစုမ်ားေခါင္းေဆာာင္မ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားေရးတန္းတူေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္
အတူ ေပၚထြက္၍လာခ့ဲသည္။ ဤအေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။

● ေရစီးေၾကာင္းႏွစ္ခု၏ ပဋိပကၡ
သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္၏နိုင္ငံေရးတြင္ ေရစီးေၾကာင္း ၂ ခုျဖစ္သည့္ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးဟူေသာ ေရစီး ေၾကာင္းႏွစ္ခုသည္ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ ေပါင္းဆံုျခင္းမျပဳနိုင္ခဲ့။ ထိုအင္အားႏွစ္ခုေပါင္း၍ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ မလာခ့ဲေပ။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအင္အားစုႏွစ္ခု၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ပင္ ဟန္ခ်က္မညီႏိုင္ခ့ဲေပ။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ခု တခုကျမင့္တက္ လ်င္ တခုက ျငိမ္သက္ေနတတ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အုပ္စိုးသူတို႔ထိုအင္အားမ်ား စုစည္းနိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ အုပ္စိုး သူတို႔က စနစ္တက် ခြဲထုတ္ ျခင္းသည္ အေၾကာင္းခ်က္တခုျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ထိုအင္အားစုႏွစ္ခုက တခုတခုေပါင္းစည္းနိုင္ရန္ အားထုတ္နိုင္ၾကျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းအခ်က္တခုျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းလိုသူ အုပ္စိုးသူတို႔က စနစ္တက် ခြဲထုတ္နိုင္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ သူတုိ႔အလုပ္ သူတုိ႔ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရး အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအင္အားစုမ်ားမွလည္း ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ၾကရန္လိုအပ္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးသည္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုက ေရစီအင္အားစုအခ်င္းခ်င္းေသြးစည္းညီညြတ္ေရးသည္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အား စုမ်ားၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးသည္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတရားအရ ျငင္းပယ္ရန္မရွိၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အ ေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ေပ။

ဤသုိ႔မလြယ္ကူဘဲ ကြာဟေနသည္မွာ မတူေသာအေျခအေန မတူေသာအျမင္ မတူေသာအယူအဆႏွင့္ မတူညီေသာအ က်ဳိးစီးပြားျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု မ်ားၾကားရွိ ကြာဟမႈမ်ားကို အေလးထားသုံးသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

● တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီ
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ထိ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားရွိခ့ဲေသာ္လည္း ဗိုလ္ေနဝင္းအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမို ကေရစီခ်ဳပ္ျငိမ္းမႈႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအဖမ္းဆီးခံရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား နလံမထူနိုင္ခ့ဲေပ။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္မမွ NLD ပါတီနည္းတူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္းၾက့ံၾက့ံခံ၍ ရပ္တည္နိုင္ခ့ဲသည္။ NLD ပါတီအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုတရပ္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း နဝတအစိုးရ၏ပစ္ပယ္ျခင္းခံရေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အလားတူအနိုင္ရခ့ဲသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္တြဲ၍ CRPP ေခၚ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႕၍ မဟာမိတ္ျပဳမႈရွိခ့ဲသည္။ ၎ေကာ္မတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အမတ္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားပါတီ ၄ ပါတီ ပါဝင္သည္။ CRPP သည္ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တခု အတြက္ စုစည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္နိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုတခုအျဖစ္ေတာ့ ေပၚ ထြက္လာခ့ဲျခင္းမရွိေပ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီအသစ္တခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာသက့ဲသုိ႔ အေဟာင္းအခ်ဳိ႕မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ခ့ဲၾကေပ။ ထုိ႔ျပင္ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းျဖင့္ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီမွ အသာစီးရယူထားနိုင္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအခန္းမွာ သိပ္မသိသာနိုင္ခ့ဲေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သိသိသာသာစတင္ေျပာင္း လဲသည္။ SNLD က့ဲသုိ႔ ရွမ္းျပည္တြင္ အစဥ္အလာႏွင့္ ၾသဇာရွိေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္ဝင္သည္။ ALD ရခိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း RNDP ရခိုင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ေပါင္း၍ANP ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီအျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည္။ ဤသုိ႔ႏွင့္ တျပည္လုံးအႏွံ႔ ျပည္နယ္တိုင္းလိုလို၌ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၾကသည္။

● ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စခ့ဲသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း တကယ္တမ္းလူထုတက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခ့ဲသည္မွာ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟုဆိုရမည္။ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ ေရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ ဝိုင္းဝန္းက်င့္သုံးခ့ဲၾကသည္။

ထိုစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာပါတီ ၉၂ ပါတီရွိခ့ဲျပီး တိုင္းရင္းသားပါတီ ၅၆ ပါတီရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ NLD အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ပါ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳ င္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈ မ်ားေပၚထြက္လာသည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ NLD ကျပည္နယ္မ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ဝင္ျပိဳင္သနည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ မပူးေပါင္းသနည္းဟု အေမးမ်ား ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း တကယ္တမ္းအားျဖင့္ သူမတုိ႔ဝင္ၿပိဳင္ရျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလို၍ဝင္ျပိဳင္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤနိုင္ငံ၏စနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း ခပ္တိုတိုေျပာရလ်င္ NLD အစိုးရျဖစ္မွသာထိုသုိ႔ျဖစ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD အစိုးရျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ NLD အေနႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားအနိုင္ရရန္လိုသည္ဟု ပါရွိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီကလည္း တျပည္လုံးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ေနရာ NLD အေနႏွင့္လည္း တျပည္လုံးတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ လိုေၾကာင္း ေနရာတိုင္းတြင္ NLD ဝင္ေရာက္အေရြးခံျခင္းသည္ အစိုးရဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းေျပာရလ်င္ ဗဟိုမွာ ဒီမိုကေရစီမရွိဘဲ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီမရွိနိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုမွာ ဒီမိုကေရစီရေအာင္ အရင္လုပ္ေဆာင္နိုင္မွ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီရနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔ NLD အေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လမ္းေၾကာင္းကို သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၎မွာ သူမေပးထားေသာ ဂတိျဖစ္ျပီး သူမတုိ႔ဖ်က္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုခ့ဲပါသည္။

ဤသုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ျပည္နယ္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲၾကသည္။ ခြၽင္းခ်က္ အေနႏွင့္ CRPP တြင္ပါဝင္ခ့ဲေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည့္ နယ္ေျမတြင္ ယွဥ္ျပိဳ င္ ျခင္းမျပဳဘဲ ဖယ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအမ္းလွမ္းခ်က္ကို ANP ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ SNLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမျပဳခ့ဲသည့္ျပင္ မြန္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ နိုင္ေငြသိမ္းမွာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဥိီးက်င္က်င့္ထန္ ေနရာတခုသာ ဖယ္ေပးရန္ လိုအပ္ခ့ဲသည္။

● ျပည္နယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD သည္ျပည္နယ္ ၅ ခုတြင္ အမ်ားစုအနိုင္ရခ့ဲေသာ္လည္း ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေရးနိမ့္ခ့ဲသည္။ အနိုင္ရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကယား ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔အားသုံးသပ္ၾကည့္ပါက ခ်င္းျပည္နယ္မွအပ က်န္ျပည္နယ္ ၄ ခုတြင္ ေျပာင္း ေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားျပားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီအားမေကာင္းသည့္အျပင္ ပါတီမ်ား ကြဲျပား ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ အင္အားစုအင္အားစုမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္စြဲျခင္းဘက္အားသန္ေနသည္။ ထိုျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔အင္အားနဲေနသည့္အေျခအေနတြင္ NLD ႏွင့္ပူးေပါင္း လိုက္ျခင္းက ပို၍ေကာင္းမည္ အနိုင္ရႏိုင္ရန္ေသခ်ာမည္ဟုယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NLD အားမဲပုံေပး၍ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီအား ဖယ္ရွားပစ္ရန္လိုသည္ဟု အမ်ားစုက တညီတညြတ္တည္း သေဘာထားခ့ဲသည္ကလည္း အေရးပါ ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ထိုအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ NLD ပါတီအနိုင္ရခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။

သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားေကာင္းေသာ ရခိုင္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ NLD အမ်ားစု အနိုင္မရခ့ဲေခ်။ ရခိုင္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ANP ပါတီက ၂၃ ေနရာ NLD မွ ၉ ေနရာႏွင့္ ၾက့ံခိုင္ေရးမွ ၃ ေနရာ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ ရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾက့ံခိုင္ေရးမွ ၃၅ ဦး၊ SNLD မွ ၂၄ ဦး၊ NLD မွ ၂၂ ဦး၊ TNP မွ ၇ ဦး၊ PNO မွ ၆ ဦး၊ WDP ဝ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွ ၂ ဦး၊ LNDP လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SNDP မွ ၁ ဦး၊ WNUP ဝ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးပါတီမွ ၁ ဦး၊ LNPP လီဆူးအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ၁ ဦး၊ ANDP အခါအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ၁ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ၁ ဦး တုိ႔ျဖစ္သည္။ ( မဲဆႏၵနယ္ ၁၄ နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပနိုင္ေသး ပါ) ထုိ႔ေၾကာင့္ SNLD အပါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အနိုင္ရရွိမႈမွာ စုစုေပါင္း၄၅ ဦးအထိရွိခ့ဲျပီး စုစုေပါင္း အေရြးခံအမတ္ဦးေရ၏ တဝက္နီးပါးခန္႔ရွိခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

( ၂၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္းတြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္ပါသည္။)