ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲႏွင့္ စစ္ေရးအေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္ - အပုိင္း (၂)

 
 ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲႏွင့္ စစ္ေရးအေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္ - အပုိင္း (၂)
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆

● RCSS/SSA
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္တိုင္းလ်ံတြင္ အေျချပဳသည့္ စဝ္ရြက္ဆစ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ RCSS/SSA သည္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္သက့ဲသုိ႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ သီး ျခား ရပ္တည္ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ RCSS/SSA သည္အျခားရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ SSPP/SSA ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။

လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲျဖစ္ပြားေသာအခါ RCSS/SSA သည္ ထူးျခားစြာ ႏႈတ္ဆိတ္၍ လက္ေရွာင္ေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA ထိုးျပီးေနာက္ပိုင္း ယခုေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ TNLA ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲ ေသာ္လည္း ယခု ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲျဖစ္ပြားေသာအခါ လက္ေရွာင္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ TNLA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ လက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡအား ေခတၲေရွာင္လႊဲထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲျဖစ္ပြဲေနစဥ္အတြင္း KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖါ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာျပီး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရသည္။ ယခင္က ဤသုိ႔ေတြ႕ဆံုမႈမ်ဳိးရွိပါက မေရွးမေႏွာင္းဆိုသလို RCSS ဥကၠဌစဝ္ရြက္ဆစ္လည္း ေနျပည္ ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအၾကိမ္တြင္ ေရာက္လာသည္ကို မေတြ႕ရေပ။ လက္နက္ကိုင္အင္အား ေျခာက္ ေထာင္ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းျခင္းခံရသည့္ RCSS သည္ လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲတြင္ လက္ေရွာင္ေနျပီး ေျမာက္ပိုင္း စစ္ပြဲအေျခအေနႏွင့္ SSPP/SSA အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း မျဖစ္ မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

● သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း
သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး UWSA ဝ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရွိသည္။ စုစုေပါင္း လက္နက္ကိုင္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ရွိနိုင္သည္ဟု အမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည့္ UWSA သည္ အင္အားၾကီးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၎တုိ႔ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ေျမရွိသည္။

UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရးရွိခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ နအဖ၏ BGF ဖြဲ႕စည္းရန္ ဖိအားေပးခံရျပီးေနာက္ ယုံၾကည္မႈ စတင္ပ်က္ျပားခ့ဲသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အစိုးရႏွင့္တပ္မ ေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား NCA အတိုင္းသြားမည္ဟုဆိုေနခ်ိန္တြင္ UWSA သည္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရနိ မလိုအပ္ဟု ရပ္ခံထားရာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ နိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

မူလက NDAA ႏွင့္ တြဲ၍သာရပ္တည္ခ့ဲျပီး အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈနည္းခ့ဲေသာ UWSA သည္ သမတ ေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပါ ဝင္ျခင္းမရွိခ့ဲေသာ္လည္း UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား ၎တုိ႔ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံကိုႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ျပဳလုပ္ခါ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဟုဆိုေသာ္လည္း UWSA သည္ လက္ နက္ကိုင္အင္အားရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား အေလးထားခ့ဲသည္။

UWSA သည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးအားတက္ေရာက္ခ့ဲေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈအခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ သပ္ိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ UWSA ၏ မထင္မွတ္ ထားခ့ဲေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ UWSA အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ မိုင္းလားေဒသတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲျပီး မိုင္းလားေဒသမွ က်ဳိင္းတုံသုိ႔သြားသည့္ ကားလမ္းထြက္ေပါက္ရွိ လြယ္ဆမ္ဆုမ္ လြယ္က်ဴဆိုင္းေတာင္ေက်ာမ်ားသုိ႔ ဝင္ ေရာက္ ေနရာယူခ့ဲသည္။ ထိုေတာင္ကုန္းမ်ားသည္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕အထြက္ တာပင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ကုန္းမ်ားျဖစ္ေပရာ တပ္မေတာ္ မွလည္း တာပင္းတဝိုက္တြင္ အင္အားျဖည့္တင္း၍ ျပန္လည္အသင့္ျပင္ခ့ဲသည္။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ UWSA တပ္မ်ား မိုင္းလားေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္တပ္စြဲထားသည္မွာ ယခုမွမဟုတ္ေခ်။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ BGF ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဖိအားေပးခံရျပီး စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာျပီးေနာက္ တပ္မဟာ ၃ ခုသာရွိျပီး အင္အားမ လုံေလာက္ဘြယ္ရွိသည့္ မိုင္းလားေဒသသုိ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ UWSA တပ္အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ဝင္ေရာက္ တပ္စြဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဝင္ေရာက္တပ္စြဲသည့္ UWSA တပ္မ်ားသည္ မိုင္းေယာင္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ရွိ မိုင္းလားေဒသ စိုးမိုးမႈ ေအာက္ရွိ လြယ္ပန္ေနာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္ တပ္စြဲေနရာယူထားခ့ဲသည္မွာ ယေန႔ခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ ကြာ ျခားသည္မွာ ယခင္အခါက မိုင္းလားေဒသတြင္း UWSA တပ္မ်ား တပ္စြဲသည္မွာ ႏွစ္ဖြဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ျပီး ယခု အၾကိမ္မွာ UWSA ၏ တပ္ဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သက္သက္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။

UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ား တပ္စြဲသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နိုင္ငံေရးအရ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ/တပ္မေတာ္တုိ႔ ပိုမိုနီးကပ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သြားမည္ကို စုိးရိမ္၍ ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ စစ္ေရးအရဆိုလ်င္၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း နဝတအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ထိုင္းနယ္စပ္တေလ်ာက္ (လြယ္လန္းေဒသ) တြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာ ယူျပီး ဝလူမ်ဳိးမ်ားပါ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနရာယူထားသည့္ UWSA ၏၁၇၁ စစ္ေဒသႏွင့္ UWSA ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား ဆက္စပ္ေရးအတြက္ မိုင္းလားေဒသမွာ အခ်က္အျခာေနရာတြင္ ရွိေန၍ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ UWSA တပ္မ်ား မိုင္းလားေဒသမွ ထြက္ခြာရန္ သတိေပးခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခ့ဲျပီးေနာက္ က်ဳိင္းတုံမွ မိုင္းလားသုိ႔အထြက္ တာပင္းဂိတ္အား တပ္မေတာ္မွသြားလာခြင့္ ပိတ္ထား လိုက္သည္။ အလားတူ မိုင္းေယာင္းမွ မိုင္းလားေဒသထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ မဲေခါင္ေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ မိုင္းမဂိတ္အား ပိတ္ဆိ့ုထားခ့ဲသည္။ လက္ရွိတြင္ မိုင္းလားေဒသမွ က်ဳိင္းတံုသုိ႔သြားလာရန္ မိုင္းယန္း ဆီလူးဂိတ္တခုသာ ခြင့္ျပဳထားျပီး မိုင္းလားေဒသခံမ်ားအားသာ စီစစ္ခြင့္ျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ UWSA တုိ႔၏ တပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာယူမႈမ်ား အက်ဳိး ဆက္အေနႏွင့္ UWSA ေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္တြင္းရွိ UWSA ၁၇၁ ေဒသတုိ႔ အဆက္သြယ္ျဖတ္ေတာက္ ခံထားရျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSA တုိ႔ အျပန္အလွန္ တပ္မ်ားခ်ထားျပီး စစ္ေရးအရတင္းမာ မႈျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သိရသည္။

ထိုျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မိုင္းလားေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၾကိမ္အခ်ဳိ႕ ညိႇႏႈိင္း ေဆြး ေႏြးခ့ဲၾကျပီး ျပႆနာကိုေျပလည္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍ ထိုျပႆနာအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မေျဖရွင္းနိုင္ပါက ေဒသတြင္း႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္လာမည္ကို သတိထား၍ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနပုံရသည္။ ေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚ လာေသာသတင္းမ်ားအရ မိုင္းလားေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္တပ္စြဲထားေသာ UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သံခ်ပ္ကားယာဥ္ ၃ စီး၊ စစ္ကားၾကီး ၃ စီး၊ ကားငယ္ ၂ စီးႏွင့္ အင္အား ၁၅၀ ခန္႔သည္ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ကားၾကီး ၆ စီး၊ ကားငယ္ ၂ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ အစီး ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔သည္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ဝ ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္ဟုသိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ UWSA အင္အားအခ်ဳိ႕သည္ က် ဳိင္းတံုမွ မိုင္းလားသုိ႔ဝင္ေပါက္ ျဖစ္သည့္ လြယ္ဆမ္ဆုမ္ လြယ္က်ဴဆိုင္း စခန္းမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ မိုင္းေယာက္း အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္တြင္တပ္စြဲထားေသာ UWSA စခန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

UWSA သည္ လက္ရွိစစ္အင္အားအေတာင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ျပင္ သူ၏ေဒသတြင္း၌ စစ္မႈထမ္းစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းထား မႈေၾကာင့္ စစ္အင္အား ထပ္မံျဖည့္တင္းရန္ စစ္ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေပးထားျပီးေသာ အရန္အင္အားရွိသည္။ ၎၏တပ္အား လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစုံတပ္ဆင္ေပးထားျပီးျဖစ္သက့ဲသုိ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထက္ ပိုမိုေသာ အကူပစ္ လက္နက္ႀကီးမ်ားရွိသည္။ ယခင္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပမွ ခြဲထြက္စဥ္ကရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ၆၀ မမ/၈၂ မမ ေမာ္တာ ၅၇ မမ/၇၅ မမ ေနာက္ပြင့္ ပြိဳ င့္ ၅ စက္ၾကီး (ေျပာင္းတခု / ေျပာင္း ၂ ခုတြဲ) တုိ႔အျပင္ ယခုအခါ ၁၀၅ မမ ႏွင့္ ၁၂၂ မမ ေဟာ္ဝစ္ဇာမ်ားပါတပ္ဆင္ထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို့ျပင္HN-5 ႏွင့္ HN-7 ေဝဟင္ပစ္ ပုခံုးထမ္းဒံုးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားနိုင္သည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္ထားၾကသည္။ ထိုျပင္ ဝ ေဒသ၌ လက္နက္ငယ္စက္ရံု က်ည္ဆံစက္ရံု လက္ပစ္ဗံုးထုတ္ လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေပရာ လက္နက္ငယ္က်ည္ သုံးစြဲနိုင္အားမွာ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ သာလြန္မည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

ထို႔ျပင္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား ျဖည့္တင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၎ေဒသတြင္း စစ္အင္အားမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ စစ္ကား ႀကီး/ငယ္မ်ားကိုအသုံးျပဳနိုင္သက့ဲသုိ႔ ဝ ေဒသႏွင့္ မိုင္းလားေဒသအတြင္းရွိ စခန္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ အစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ဆက္ စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ကားလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ထားျပီး ရာသီမေရြး လ်င္ျမန္စြာ သြားလာနိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိ UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္္ အျပန္အလွန္ထိမ္းခ်ဳပ္၍ ရင္ဆိုင္ထားသည့္ေဒသမ်ားမွာ  ....
၁။ မိုင္းေမာ၊ ရွင္းတိဖန္း၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ဟိုပန္၊ ပန္လုံ
၂။ တန္႔ယန္းအေရွ႕ဖက္ သံလြင္အေရွ႕ဖက္ကမ္း မန္မန္းဆိုင္ေဒသ ေမာ္ဖါေဒသ
၃။ က်ဳိင္းတံု တာပင္းႏွင့္ လြယ္က်ဴဆိုင္း၊ လြယ္က်ဴ၊ ေမာမိုင္းေယာင္းႏွင့္ လြယ္ပန္ေနာင္း ဆက္စပ္ေတာင္ေက်ာမ်ား၊ မိုင္းေပါက္ ဆီလူးႏွင့္ မိုင္းယန္းေဒသ
၄။ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံု၊ ပုံပါက်င္ေဒသတုိ႔ျဖစ္သည္။

မိုင္လားေဒသတုိ႔ UWSA တပ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျပီး ထိုေဒသသုိ႔တပ္မေတာ္မွလည္း တပ္အင္အားျဖည့္တင္းျခင္း သတိေပး ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ UWSA ကလည္း ၎တုိ႔ဘက္မွ စတင္တိုက္ခိုက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အားတိုက္ခိုက္ခ့ဲပါက ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မည္ဟုဆိုထားခ့ဲသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အမွားမခံဘဲ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက သည္ဟု ဆိုရမည္။

NDAA မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ေျပလည္ေသာဆက္ဆံေရးရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔အဖြဲ႕ သည္လည္း NCA ထိုးရန္မလိုအပ္ဟု UWSA ႏွင့္အတူ ရပ္ခံထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ NDAA တပ္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ထားေသာ တင္းမာမႈမရွိပါ။

● UWSA ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕
သမတဦးသိန္းစိန္ကာလက ပန္ဆန္းေဒသတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ UWSA ႏွင့္ KIA တုိ႔ ပူးတြဲ ကမက ထျပဳလုပ္၍ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ရာ UWSA ႏွင့္ KIA တုိ႔ၾကား တစုံတရာ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ MNDAA/AA/TNLA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ပါဝင္ျငင္းပယ္ခံရျပီး ေနာက္ ထို ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ UWSA တုိ႔ ပိုမိုနီးစပ္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို ၃ ဖြဲ႕သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ NCCT တြင္ တေလ်ာက္လုံးပါဝင္လာခ့ဲျပီး MNDAA ႏွင့္TNLA တုိ႔မွာ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျပီး AA မွာ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားဆဲကာလျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ အကုန္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းတြင္ TNLA ႏွင့္ MNDAA တုိ႔သည္ UNFC မွ ႏႈ တ္ထြက္ခြင့္တင္ျပီးေနာက္ (UNFC ၏အတည္ျပဳ ခ်က္ ေတာ့မရွိေသး) MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲသည္ UWSA ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလာျပီး ေျမာက္ပိုင္း၏ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု တခုသဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုင္းလား၌ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳ လုပ္ရာတြင္ UWSAက အေရးပါေသာအခန္းမွ ရပ္တည္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထို ၃ ဖြဲ႕ ပါ ဝင္ေရးကို ရပ္ခံခ့ဲသည္။

လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တရပ္ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး UWSA အေန ႏွင့္ ထိုအေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း အားလုံးနိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကရန္တိုက္တြန္းျပီး UWSA မွ လိုအပ္ ေသာ အကူအညီေပးမည္ဟု ဆိုထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ မဟာမိတ္ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည့္ UWSA အား ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္ စစ္အင္အားတရပ္ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

( ၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆ ေန႔က ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္းတြင္ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။)