ေမာင္ေမာင္စုိး ● ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အျပဳတ္တိုက္ေရး - အပိုင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အျပဳတ္တိုက္ေရး - အပိုင္း (၂)
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇

● တခုလုံးႏွင့္ တစိတ္တပိုင္း
၁၉၈၉ ခုႏွစ္မတိုင္မွီက ျပည္တြင္းစစ္သည္ တျပည္လုံးအႏွံ႔အျပား၌ ျဖစ္ပြားေနခ့ဲသည္။ ထိုအခ်ိန္က စစ္ပြဲမ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း စသည့္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္းအထိ အေရွ႕ျခမ္းတခုလုံးတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္။

ဤသုိ႔တနံတလ်ား စစ္ဆင္ေနရေသာ အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္အဖုိ႔ စစ္စားရိတ္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ တပ္အင္အားအကန္႔အသတ္ တုိ႔အား ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ ၎တုိ႔အား ပုန္ကန္ဆန္႔က်င္သည့္ လက္နက္ကိုင္အင္အားႀကီးလာ သည္အမွ် တပ္အင္အားကို တစတစတိုးခ်ဲ႕ ျဖည့္တင္းလာရသည္။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္ျဖစ္ရာစစ္သည္အင္အားျဖစ္ေစ စစ္လက္နက္ျဖည့္တင္းမႈအရျဖစ္ေစ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထက္ သာ လြန္သည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ညိႇ၍ စစ္အင္အားတည္ေဆာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ တျပည္လုံးအႏွံ႔ စစ္ဆင္ရ ေသာအခါ ေနရာတိုင္းသုိ႔ စစ္အင္အားအလုံအေလာက္ပို႔ေဆာင္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိခ့ဲေပသည္။ ဦးစားေပးေနရာမ်ားသုိ႔ စစ္အင္အားပို႔ေဆာင္ရေပရာ ဟာကြက္မ်ားေပၚထြက္လာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အင္အားမ်ား ႀကီးထြား ၍ လာခ့ဲေပသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း CPB ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ၎အေျခအေနသည္ ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္မ်ားရွိ မူလတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အမ်ားစုေရာCPB အေရွ႕ေျမာက္ဗကပမွ ခြဲထြက္လာေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားပါ နဝတအစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ့ဲၾကသည္။ ထိုအခါ တပ္မေတာ္ အတြက္ စစ္ဆင္ေရးတပ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ စစ္ဆင္ေရးအသုံးစားရိတ္ျဖစ္ေစ၊ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အေျခအေနမွ တစုံတရာလြတ္ ကင္းသြားခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းအုံႂကြမႈမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးက့ဲသုိ႔ ၿမိဳ႕ ၾကီးမ်ားတြင္ တပ္အင္အား တစုံတရာလိုသည္မွအပ (ထိုတပ္မ်ားသည္ပင္ စစ္စားရိတ္ကုန္က်ျခင္းမရွိေပ) က်န္တပ္အင္အား မ်ားကို KNU က့ဲသုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခုတည္းကိုသာ စိတ္ႀကိဳက္ထိုးစစ္ဆင္ခြင့္ရခ့ဲသည္။ ႁခြင္းခ်က္အေန ႏွင့္ ခြန္ဆာ၏ MTA ကို UWSA တပ္အားအသုံးျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္နိုင္ခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ၾကာသည္အထိကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျငိမ္း ခ်မ္းေရးယူထားနိုင္ခ့ဲၿပီး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားကို စစ္ဆင္ခ့ဲျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ စိတ္ၾကိဳက္စစ္အင္အားအသုံးျပဳ ခြင့္ရ သက့ဲသုိ႔ စစ္စားရိတ္စိတ္ၾကိဳက္သုံးစြဲခြင့္ရခ့ဲသည္။ (တိုင္းျပည္အား ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးမွ တစိတ္တပိုင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔ေျပာင္းလဲလိုက္နိုင္ျခင္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ထြက္ျခင္းတုိ႔ကလည္း စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္တခုျဖစ္သည္)

ထို႔ျပင္ အႏွစ္ ၂ဝ ကာလအတြင္း အဖြဲ႕တဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကိုသာဦးတည္ၿပီး စိတ္ၾကိဳက္စစ္ဆင္ခြင့္ရသက့ဲသုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထား ေသာအဖြဲ႕မ်ားကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းျခင္း ဖိအားေပးျခင္းစသျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးေနာက္အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕မ်ားအား BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအား လက္နက္ ျဖဳတ္ျခင္း လက္မခံသည့္အဖြဲ႕မ်ားကြဲထြက္ အင္အားေလ်ာ့နည္းေစခ့ဲျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္နိုင္ခ့ဲရာ တစုံတရာ အက်ဳိးရွိခ့ဲ သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ကာ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူ၍ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အား အျပဳတ္တိုက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရွိသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကဘြယ္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤသုိ႔ခြဲျခား၍ အျပဳတ္ တိုက္ေရးစဥ္းစားမႈ သည္ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရွိမရွိ ၿပီးခ့ဲေသာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

● KNU ေဒသစစ္ဆင္ေရး
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲၾကီးမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားသည္မွာ KNU ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းတုိ႔တြင္ျဖစ္သည္။ မဲသေဝါ၊ မဲလ၊ ေမာ္ဖိုးေက၊ ပြိဳင့္ ၄ဝ၄၄ ေခၚ ေခြးအိပ္ေတာင္ ေခၚ ထြီဖါးဝီက်ဳိး၊ မာနာပေလာ စသည့္တိုက္ပြဲ ၾကီးမ်ားသည္ လူသိမ်ားသည့္ တိုက္ပြဲၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ အက်အဆံုးမ်ားေသာ အခ်ိန္ၾကာျမင္စြာတိုက္ရ ေသာတိုက္ပြဲၾကီးမ်ား ျဖစ္ခ့ဲသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေပၚခ့ဲေသာ တိုက္ပြဲၾကီးမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔တဖြဲ႕တည္းခြဲ၍ ဖိဖိစီးစီးတိုက္ခ့ဲ၍ KNU အား အျပဳတ္တိုက္နိုင္ခ့ဲသေလာဟုဆိုလ်င္ အျပဳတ္မတိုက္နိုင္ခ့ဲပါ။ KNU ၏ အခိုင္အမာစခန္းအခ်ဳိ႕အား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ျခင္းသာရွိခ့ဲျခင္းသာရွိခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤကား လက္ ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။

တကယ္တမ္း KNU အထိနာခ့ဲျခင္းမွာ ထိုစစ္ဆင္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ ဘာသာေရးကို အေျခခံ ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကရင္မ်ားက DKBA ဟူ၍ အင္အား ၄ဝဝဝ ခန္႔ ခြဲထြက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ခြဲထြက္ခ့ဲေသာ DKBA အင္အားစုမ်ားသည္ အေစာပိုင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ပင္ KNU အား တိုက္ခိုက္ခ့ဲေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤသုိ႔ နိုင္ငံေရးအရ ဘာသာအရထိုးႏွက္ခံရ၍ KNU သည္ မူလအင္အားထက္ တဝက္ခန္႔ေလ်ာ့က်သြားသည့္ျပင္ တဖြဲ႕ တည္းလိုလို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနရသည္။ ထိုစဥ္က KNU ႏွင့္အတူတြဲ၍ တိုက္ခိုက္သည့္ တပ္ဖြဲ႕မွာ ABSDF သာရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လက္ေတြ႕ရလဒ္အရ KNU အေနႏွင့္ စခန္းအခ်ဳိ႕ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ လက္လႊတ္ခ့ဲရေသာ္လည္း ျပဳတ္သြားျခင္းေတာ့မရွိေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ကာလတြင္ က်န္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ထိန္းထားၿပီး အဖြဲ႕တဖြဲ႕ (သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲအခ်ဳိ႕အား အျပဳတ္တိုက္နိုင္မည္ဟုစဥ္းစားျခင္းသည္လည္း ၿပီးခ့ဲေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ျဖစ္နိုင္ေခ်နည္းပါးလြန္းသည္ဟု ဆိုရပါ မည္။ အျပဳတ္တိုက္ေရးကို ျဖစ္နိုင္သည္ဟု စဥ္းစားၾကသည္မွာ အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ခုျဖစ္ေသာ သာလြန္ေသာ လက္နက္စြမ္းရည္ႏွင့္ခြဲျခား၍ အင္အားကြဲေအာင္လုပ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းအေပၚမူတည္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အျပဳတ္တိုက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အနီးေခတ္၌ လက္ညိႇဳးထိုးျပေလ့ရွိေသာနိုင္ငံမွာ သီရိလကၤာ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရပတ္လည္ဝိုင္းေနေသာ သီရိလကၤာကြၽန္းနိုင္ငံေပၚတြင္သာ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္ကို ေနရာတကာ ပုံတူကူးခ်၍ မရနိုင္ေပ။ ေတာေတာင္ထူထပ္၍ နိုင္ငံျခင္းဆက္ေနေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုနည္းတူထပ္တူက်င့္သုံးေအာင္ျမင္ရန္ခက္ခဲေပသည္။ ထို႔ျပင္ တမီလ္သူပုန္မ်ားက်႐ႈံးရသည့္မွာ စစ္ေရးသက္သက္ေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အား လုပ္ၾကံခ့ဲသည့္ နိုင္ငံေရးအမွားကို က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္က အေၾကာင္းခ်က္တခုျဖစ္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ားကိုအားျပဳထားၿပီး ထိုနယ္စပ္ရွိ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ ေသာ တရုတ္၊ ထိုင္းတို႔ႏွင့္ ယခုအခါ မည္မွ်ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္သည္ဆိုေစကာမူ သမိုင္းတေလ်ာက္ ရွိခ့ဲသည့္ အၾကိတ္အခဲမ်ားေျဖေဖ်ာက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုနိုင္ငံမ်ားအတြင္း နယ္နမိတ္တေလ်ာက္ တြင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္မ်ဳိးတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိ းမ်ားေနၾကသည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂရုျပဳၾကရန္ႏွင့္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ၾကလိုအပ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ မတူေသာေျမျပင္အေနအထား၊ မတူေသာ နိုင္ငံတကာအေနအထားမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ သီရိ လကၤာအား ပုံတူကူးခ် ဥပမာျပဳရန္မျဖစ္နိုင္ေပ။ ဥပမာျပဳလိုပါက ျမန္မာျပည္ႏွင့္ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝတူ နိုင္ငံတကာ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈတူေသာ နိုင္ငံမ်ားအားဥပမာျပဳရန္လိုသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္၏ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္းလိုပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တုိ႔တဖြဲ႕ခ်င္းအရ တပ္မေတာ္ထက္ အင္အားနည္းသည္ျဖစ္ သည့္ျပင္ သမိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ခြဲျခားတိုက္ခိုက္ျခင္းမခံရေအာင္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုမ်ားကို ၾကိဳးစားဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တဖြဲ႕ခ်င္း ခြဲထုတ္တိုက္ခိုက္နိုင္ရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ်နည္းပါးသည္။ တဖြဲ႕အတိုက္ခံရပါက အျခားအဖြဲ႕မ်ားပါ စုစည္းတိုက္ခိုက္လာမည့္ တႏြယ္ငင္၍ တစင္ပါမည့္အလား အလာကပို၍မ်ားေနသည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္လည္း ၎တုိ႔ရွင္သန္ေရးအတြက္ သမိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သုံးသပ္၍ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကို သတိျပဳရန္လို အပ္ပါသည္။

● အျပဳတ္တိုက္ေရး
တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အျပဳတ္တိုက္ရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ် နည္း ပါးသည္သာမက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္အင္အား၊ စစ္လက္နက္အင္အားအေျခအေနမ်ားအရ တပ္မ ေတာ္အား အျပဳတ္တိုက္နိုင္ရန္မွာ ျဖစ္နိုင္ေခ်မရွိေခ်။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖုိ႔ မိမိေဒသ မိမိျပည္နယ္တြင္ နိုင္ငံေရးအရ လူထုေထာက္ခံမႈရယူနိုင္ေသးေသာ္လည္း ျပည္မေဒသလူထု ၏ေထာက္ခံမႈရရန္ မျဖစ္နိုင္ေခ်။ ထို႔ျပင္ စစ္အင္ အားတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ စစ္စားရိတ္ျဖည့္တင္းနိုင္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအဖုိ႔လည္း မိမိေဒသအတြင္း၌ လူထုေထာက္ခံမႈရယူျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသကြၽမ္းက်င္မႈ အားသာခ်က္ကိုကိုင္စြဲၿပီး ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ရွင္သန္နိုင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အား အျပဳတ္တိုက္ရန္ ျဖစ္ နိုင္ေခ်မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤသုိ႔ေသာမွ်ေျခတြင္ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးသာ အသင့္ေတာ္ဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တခ်က္ျဖစ္သည္။

● ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ နိုင္ငံတကာပတ္သက္မႈ
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာၾကီးသည္ ရြာၾကီးျဖစ္ေနျပီဟု ဆိုၾကသည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းရွိျပႆနာတုိ႔သည္ အထီးတည္ရွိမေနဘဲ နိုင္ငံတကာသုိ႔ယွက္ႏြယ္၍ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္ကို ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။ တိုင္းျပည္တခု၏ တရားဝင္အစိုးရႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ ပုန္ကန္ေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္းနိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေပသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔၏လႈ ပ္ရွားမႈမ်ား ေထာက္ခံစာနာေပးမည့္ နိုင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားကို ရွာေဖြစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းထားၾကသည္။ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္း မ်ားစြာျဖင့္ အျခားနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။ လူအခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရး တိုင္းရင္းသားအေရး ဘာသာေရး စသည့္ ေခါင္းစည္းမ်ားစြာျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိၾကသက့ဲသုိ႔ နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရး မိမိတိုင္းျပည္တြင္း စစ္မက္ မကူးစက္ေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတိုင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤကားေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍မရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ နိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားေလ ျပည္တြင္းစစ္သည္ပိုမိုျပင္းထန္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ လက္ရွိ ဆီးရိီ ယားကိုၾကည့္ပါက ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွသည္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈ မ်ားျပားသျဖင့္ ၾကီးမားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိ ပကၡမ်ား ရွည္ၾကာစြာျဖစ္ပြားေနၿပီး တိုင္းျပည္လည္း ျပာပုံျဖစ္ခ့ဲၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္လည္း သန္းႏွင့္ခ်ီခ့ဲေပသည္။ ျပည္ပ စြက္ဖက္မ်ားပါလာပါက အစိုးရ၏သာလြန္သည့္ လက္နက္အင္အားကို ထိမ္းညိႇရန္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားကို စစ္လက္နက္ ေထာက္ပ့ံၾကေပရာမွ အျပန္အလွန္ စစ္လက္နက္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ၾကျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲ၏ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈက အေတာမသတ္ နိုင္ေတာ့ေပ။

ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္မွ မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ ေကာင္းစြာသင္ခန္းစာယူသင့္သည္။ အျပဳတ္တိုက္ေရး ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲ ၾကာရွည္ျပင္းထန္ပါက ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ား ထိမ္းညိႇမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္ၿပီး ထိမ္းမနိုင္သိမ္းမရသည့္ စစ္ပြဲမ်ား ၿမိဳ႕ ရြာမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖင့္ နလံမထူသည့္နိုင္ငံ (failed state ) ျဖစ္သြားနိုင္သည္ကို ဂရုျပဳ ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ နိုင္ငံေရးစစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္က်င့္သုံးမည့္ အျပဳတ္တိုက္ေရး ျဖစ္နိုင္ေခ်ႏွင့္ ျဖစ္လာနိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္လည္း အသာစီးရရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တဖက္၏သေဘာထားကိုတဖက္က လက္ခံလာေစရန္ စစ္ေရးအရဖိအား ေပးသည္ကိုလည္း ရပ္တန္႔ရန္လိုသည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ စစ္ဆင္ၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မဲ့ျဖစ္သြားနိုင္ သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန္လိုပါသည္။

စစ္သည္ နိုင္ငံေရး၏အဆက္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရး ျပသနာေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုလ်င္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းကို စဥ္းစားသည္ျဖစ္ေစ ဖက္ေပါင္းစုံမွ အခ်က္အလက္ေပါင္းစုံအားထည့္သြင္း စဥ္း စား၍လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္လာနိုင္သည့္ အဆိုးအေကာင္း အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား၍လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ နည္းက တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို သက္ဆိုင္သူအားလုံးက ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၾက ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ၿပီးပါျပီ
ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

၁၆၊ ၁၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္းတြင္ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။