ဇင္လင္း ● အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားခြင့္ျပဳေနသမွ် တရား႐ံုးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေနဦးမည္

ဇင္လင္း ● အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားခြင့္ျပဳေနသမွ် တရား႐ံုးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေနဦးမည္
(မုိးမခ) မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၇

တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနျပီး၊  တရားသူႀကီးမွ စာပို႔လုလင္အထိ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း "တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသ နားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ" က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္ဟု အလဲဗင္း မီဒီယာသတင္းတပုဒ္၌ ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။  ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိတရားမ်ား လႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္သည္ အထက္တရားသူႀကီး အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေပးအယူ ကိစၥမ်ားတြင္ ကြင္းဆက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ ဥပေဒဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္၌လည္း ႀကီးၾကပ္သူအဆင့္ဆင့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားသည္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ကြင္းဆက္ရွိေနၿပီး နားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပခဲ့သည္။ တရားစီရင္ေရး ဟုဆိုရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား သာမက တရားေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ စာပို႔လုလင္အထိ ပါ ဝင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔အားလံုး၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာၾကားနာမႈမ်ဳိးျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္နစ္နာသူ ျပည္သူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ မိမိ၏ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ေသာ မွန္ကန္သည့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ မသမာမႈမ်ား၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို ရဲဝင့္စြာ တင္ျပၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက သံုးသပ္ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ဥပေဒပညာျဖင့္ အ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသူမ်ားသည္ ဥပေဒပညာကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အမႈ အႏိုင္ အရံႈးကိုသာ စိတ္ဝင္စားၿပီး အမႈပြဲစားမ်ား လုပ္ေနမည္ဆိုပါက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ပို၍သာဆိုးဝါးသြားႏိုင္ၿပိး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာလည္း ေဝးကြာေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတုတၳအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြးက “တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ၎အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက တရားစီရင္ေရးက႑သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ တိမ္း ေစာင္းေနျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈက်ဆင္းေနသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ၾကားသိေနရသည္ဟု နိဒါန္းပ်ိဳးကာ အဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားသည္။  ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေနၾကသည့္ တရားရုံးမ်ားသည္ မိမိတို႔စီရင္ပိုင္ခြင့္အရ တရားစီရင္ရာတြင္ ဆင္ျခင္တုံတရားကို အေျခခံ၍ အဂတိ တရားေလးပါးကင္းစြာ တရားစီရင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕အသံမ်ားကို ၾကား ေနရျပီး အမႈရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ၾကာလြန္းသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ လူပင္ပမ္းျပီး စီးပြားပ်က္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအ ေနမ်ားၾကားသိေနရေၾကာင္း စသျဖင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ လုယက္မႈမ်ားအား တရားစီ ရင္ရာတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ မွ်မွ်တတမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိ တရားမ်ား ရွိေနသည္ကို ျမင္သာေနသည္ဟုလည္း ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေစာင္း ယိမ္းယိုင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဟု တရား႐ံုးမ်ား၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစသည့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးစိုးညြန္႔က တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႕က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းထားသည့္ “တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးညြန္႔က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းတုန္႔ျပန္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အဆို တင္သြင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္က ေထာက္ခံတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသာမက ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးလည္း အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး ေျဖာင့္မတ္ ၾကံ့ခိုင္ရန္အတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အက်ဳံးဝင္သူမ်ား အားလံုး၌လည္း အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေရး၊ တရားမွ်တစြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ေပါ့ ေလ်ာ့မႈ၊ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္မႈ၊ မ႐ိုးသားမႈေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ ေရး ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီမွသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တည့္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုမတင္သြင္းဘဲ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကိုသာ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းျခင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ဦးစိုးညြန္႔က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းစင္ေရး၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္ ျမင့္မားေရး၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရး၊ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပညာေပးျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္း၊ အသိေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရား႐ံုး အဆင့္ဆင့္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မရွိေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေရးအပိုင္းႏွင့္ အေရးယူမႈ အပိုင္း အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လြတ္လပ္၍ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လြတ္ လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မည္သူက တိုက္တြန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မတိုက္တြန္းသည္ျဖစ္ေစ တာဝန္ျဖစ္သည့္ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ် ကိုးစားမႈရွိေစရန္ႏွင့္ မွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ တရားစီရင္ေရး ေပၚေပါက္ရန္ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားလည္း ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိရွိၾက သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အဆုိတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အား တိုက္တြန္းသည့္အဆို တင္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးညြန္႔က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးစိုးညြန္႔က ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား မွန္ကန္ ပါက တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ် ကိုးစားမႈရွိေစရန္ ၎နည္းအတိုင္းလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

“ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားမွာ တင္သြင္းခဲဲ့တဲ့ အဆိုမ်ားကေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အဆိုမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုတင္သြင္းတဲ့ အဆိုကေတာ့ တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား တည့္မတ္ထိန္းေက်ာင္းေပး ႏုိင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းလို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုရဲ႕နိဂံုးပိုင္းမွာေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္မွာ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယိုယြင္းအားနည္းမႈ၊ ယိမ္းယိုင္ တိမ္းေစာင္းေနျခင္းျဖစ္ေပၚေနမႈ အေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းလို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါဟာဆိုရင္ တရားစီရင္ေရး က႑မွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေစာင္း ယိမ္းယိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ အတိအလင္း စြပ္စြဲထားတာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီလိုတရား႐ံုးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသည့္ စြပ္စြဲေျပာဆို မႈမ်ားဟာ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း Daily Eleven သတင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၁၇) အပိုဒ္ ၁၅၈ (ခ) ပါအဆို ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ဦးစိုးညြန္႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“အေထာက္အထား မခိုင္လံုဘဲ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အဆို ေလာက္ တရား႐ံုးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္တာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး တိမ္းေစာင္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၅၈ (ခ) နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနပါေၾကာင္းနဲ႔ နည္းဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ တဲ့အဆိုျဖစ္တာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားခင္ဗ်ား ဤနည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ ထားၿပီးေတာ့ ေလးစားလိုက္နာေပးပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား” ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးညြန္႔က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု အလဲဗင္းမီဒီယာ သတင္းကေဖၚျပထားသည္။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က “ဒီအဆိုဟာ Check and Balance အရ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမူအရ ကိုယ္စားလွယ္က တင္သြင္းတဲ့အဆုိ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အာဏာႀကီးသံုးရပ္မွာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို Parliamentary Oversight လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) က ေပးအပ္ထားတဲ့ အာဏာပါ။ ဒါတစ္ခု။ ေနာက္တစ္ခုက ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ ဒီအဆိုဟာ အဆိုရဲ႕စည္းကမ္းခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားတာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအဆိုဟာ အဆိုရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ညီညြတ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳတဲ့အဆို ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ခုနက Separation of Power မွာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို ေတာ့ တရားစီရင္ေရး အာဏာက အဲဒီလို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒါကြၽန္ေတာ္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပဲ ေျပာပါ မယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္အရ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္အရ ေဆြးေႏြးတာကို တရား႐ံုး မထီမဲ့ျမင္ျပဳတယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲလို႔မသင့္ပါဘူး။ ဒါ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ အေလးအနက္ သတိျပဳေစလိုပါတယ္” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုကို စက္ခလုတ္ အသံုးျပဳ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၄ မဲ၊ ၾကားေန ၆၁ မဲျဖင့္ ေထာက္ခံသူ မ်ား၍ တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔  တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုအား အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာခဲ့သည္ဟု အစိုးရသတင္းစာကေဖၚျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ တရားရုံးမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာ ရန္လိုသည္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိုယြင္းလွ်င္ ႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ခြၽတ္ျခဳံက်ကာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးတင္မက အားကစား က႑ပါ ေအာက္တန္း ေနာက္တန္း ေရာက္ခဲ့ရသည္မွာ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္တကြ စာရိတၱမ႑ိဳင္ယိုယြင္း၍ ျဖစ္ သည္။  အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေသာ Transparency International အဖဲြ႔၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ အရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆင့္ ၁၄၇ တြင္ ရွိသည္။ အာဆီယံအဆင့္၌ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသာရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ နိမ့္က် ဆင္းရဲမြဲေတရသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲတြင္ တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ အစိုးရယႏၱရားအတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ အဆိုးဆုံးကိစၥဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဥပမာတစ္ခုမွာ ဇႏၷဝါရီ (၁၁)ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚအဉၨလီျမရွိန္သည္ တရားခံဘက္မွ လာဘ္ ေငြ ရယူမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ေၾကာင္း သတင္းကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ေဒၚအဉၨလီျမရွိန္က ယစ္မ်ဳိး ဥပေဒအရ တရားစြဲခံရသူမ်ားအနက္ သူ႕အား လာဘ္ေငြမေပးသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျပီး လာဘ္ေငြေပးသူမ်ားကို ေငြဒဏ္သာ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၎ တရားသူႀကီးကို အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အဂတိလိုက္စားမႈ ဥပေဒ ပုဒ္ ၂၁ (ဂ) (၃) အရ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႕ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းကဆိုသည္။ တိုင္ၾကားစာအရ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ယစ္မ်ိုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ (က) အမႈမွာ  အမႈျပီးျပတ္ေရး အတြက္ဟုဆိုကာ၊ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္သူ အထက္တန္းေရွ႕ေန ကတဆင့္ ေငြ ၅ သိန္း ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားခံအေပၚ သက္ညွာစြာ စဉ္းစားေပးေရးအတြက္လည္း တရားခံ၏ ဇနီးျဖစ္သူထံမွ ေငြ ၅ သိန္း လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူတဦး အေနျဖင့္ ရာထူး တာဝန္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ လာဘ္ေငြရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ေၾကးမံုသတင္းစာ၌ သတင္းေဖၚျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး မည္သူ႕ကိုမွ် သည္းခံခြင့္လႊတ္ရမည္ မဟုတ္ ေပ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အာဏာအလြဲသုံး ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။  ျပည္သူ႕ အက်ိဳးစီးပြါးကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကို ေရွ႕တန္းတင္၍ အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အဂတိ လိုက္စားခ်မွတ္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ ဆုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအနက္  အဓိက တိုက္ဖ်က္ရမည္မွာ တရားရုံးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ထူေပ်ာပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သုဥ္းေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ “တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြး က တင္သြင္းခဲ့ျပီး ၎ အဆုိ အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက ေထာက္ခံ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံသင့္သည့္ အဆိုျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္က ဆက္လက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပးၾကဖို႕လိုပါသည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း၍ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္ မလိုက္ဘဲ အေရးယူႏိုင္ရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ၾကခ်ိန္ ေရာက္ေပျပီ။ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား စနစ္တက် သတ္မွတ္ကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း တနည္းမဟုတ္ တနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အသီးသီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတို႕က အျမဲမျပတ္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား သတိရွိရွိ တိုက္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္မွသာ  ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘက္စုံတိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။