ေအာင္ေ၀း - သံ လြ င္ ေ န ၀ င္ ခ်ိ န္


ေအာင္ေ၀း - သံ လြ င္ ေ န ၀ င္ ခ်ိ န္ 
(မိုးမခ) မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၇

တိမ္မည္းႀကီးေၾကာင့္။
တိမ္မည္းႀကီးေၾကာင့္။

မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေန၀င္တာ
အငုံ ့စိတ္ေၾကာင့္ပါ။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(မတ္ ၁၉- ၂၀၁၇)

(Photo credit - https://picjumbo.com/category/abstract/)