ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၅၀ ဦးအတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္္လုပ္ငန္း အခြင့္အေရး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၅၀ ဦးအတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္္လုပ္ငန္း အခြင့္အေရး
(မိုးမခ) မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၇

လက္ခံရရွိေသာ သတင္းအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

“Civil Society and Media Project Fellowship” Announcement
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္္ ေၾကညာခ်က္

Background of Civil Society and Media Project in Myanmar

The FHI360 Civil Society and Media Project (henceforth ‘the Project’) is a four-year project (September 2014-September 2018) supported by USAID (the United States Agency for International Development) and implemented by FHI 360, a nonprofit human development organization, and its partners. The Civil Society and Media Project aims to respond to the needs of local civil society organizations (CSOs) and independent media organizations in Myanmar by: (1) supporting civil society capacity to engage in democratic processes and policy dialogue; (2) increasing the availability of and access to information on democratic governance and reform issues; and (3) expanding inclusive public dialogue and political space. It does so by providing grants, technical support, and in-kind assistance.

ေနာက္ခံသမိုင္း
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးေအဂ်င္စီ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ FHI 360 ႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၄ ႏွစ္ စီမံကိန္း (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄- စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈) ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ (၂) ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူမွန္ကန္စြာ ရရွိႏိုင္ေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ (၃) ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ားအားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ဝေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ နည္းပညာအားျဖင့္ ကူညီျခင္း၊ အျခားလိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။

Civil Society and Media Project Fellowship

FHI360 will provide 50 Fellowship opportunities for former political prisoners in Myanmar to engage with civil society organization or an independent media organization in their works of advocacy, public dialogue and public interest reporting in support of the country’s democratization and national reconciliation.

အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္္
FHI 360 မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၅၀ အား ေရြးခ်ယ္၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ မူဝါဒေရးရာ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ျပည္သူအမ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြါးကို ဦးတည္သည့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ၾကားေလ့လာရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Aims and Objectives:

Many among the numerous democracy activists, human rights defenders, student union members, trade union members, social justice campaigners, and others imprisoned for their active participation in the non-violent democracy movement in Myanmar over decades would like to continue their work to promote freedom, human rights, justice and democracy now that they have been released from prison. However, the country’s political landscape has changed dramatically while they were isolated in prison. Democracy and human rights activities today are much more colorful, advocacy and public dialogue are much broader, and the skills and capacity needed to address current political issues are also more advanced and complicated than previously. Therefore, many former political prisoners’ efforts to engage in democratic processes and policy dialogue are thwarted. They need adequate opportunities in the current environment and relevant skills to work together with the new generation of civil society activists.

The “Civil Society and Media Project Fellowship Program” is intended to strengthen these former political prisoners to be able to serve as civil society leaders and create their own place in the country’s transition to democracy.

(၁)ရည္ရြယ္ခ်က္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ၾကရသည့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူမႈတရားမွ်တေရး စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္သူမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစြာတို႕သည္ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးမ်ားအတြင္းမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၎တို႕၏ မူလလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးရာ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ၎တို႕ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ကာလအတြင္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္ကာလ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ယခင္ကထက္ပိုျပီး အေရာင္အေသြးစံုလာပါသည္။ မူဝါဒေရးရာ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံ့အေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း ယခင္ကထက္ ပို၍ က်ယ္ျပန္႕လာပါသည္။ ယင္းသို႕ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ားမွာလည္း ပို၍ ျမင့္မားလာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအခ်ိဳ႕၏ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈၾကီး၊ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံ့အေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါဝင္ရန္ ၾကိဳးစားမႈမ်ား မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ၎တို႕ ယေန႕ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ေသာအရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

"အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္္္" အစီအစဥ္သည္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ၎တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္အခန္းက႑ကို ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Eligibility Requirements

All applicants must:

Be a former political prisoner, imprisoned between 1988 and 2010, for participation in the country’s democracy movement.

Have no criminal record, other than political-related incarceration.

Be healthy enough to carry out the duties assigned by the host organization.

Be a citizen of Myanmar.

Not have a regular paid job or a leading position at an organization at the time of application.

(၂)အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္
(က)၁၉၈၈ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးတြင္ ပါဝင္ပါတ္သက္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
(ခ) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ အက်ဥ္းက်ျခင္းမွအပ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
(ဂ) အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ျပည့္စံုရမည္။
(ဃ)ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
(င) ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႕မဟုတ္ ပံုမွန္လစာရေသာ အလုပ္တစ္ခုခု ရွိေနသူ မျဖစ္ရ။

Period and Number of Fellowships

The Fellowship period will be for six months, from July to December 2017.

The number of Fellows to be selected is 50.

(၃) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ႏွင့္သက္တမ္းကာလ
(က) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ သက္တမ္းကာလသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ၆ လ ျဖစ္သည္။
(ခ) ေရြးခ်ယ္မည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္သည္ ၅၀ ျဖစ္သည္။

Host Organizations

Selected Fellows will be placed in one of FHI360’s civil society or media partner organizations. Currently, FHI360 has 29 partner organizations, including19 CSOs, working for advocacy and public dialogue (APD), and 10 independent media organizations, engaged in public interest reporting (PIR). Other CSOs will be invited to host the Fellow as needed.

(၄)အိမ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္း
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သည္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ လက္ရွိကာလတြင္ FHI 360 ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္း ၂၉ ဖြဲ႕ (အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၉ ဖြဲ႕ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ ၁၀ ဖြဲ႕) ရွိသည္။ လိုအပ္ပါက အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္။

Fellowship Support

FHI360 will provide the following:
(1) A monthly stipend of MMK 300,000 for 6 months
(2) A mobile phone
(3) A laptop computer

Note: A mobile phone and a laptop computer will remain the property of FHI 360 until the Fellow completes the full Fellowship period. Once the Fellow completes all requirements of the Fellowship, they will own the mobile phone and laptop computer free of charges. Those who fail to complete the full term of the Fellowship will be required to return all equipment to FHI360. Intensive training on basic computer skills will be provided to Fellows as needed.

The host organization will provide the following:
(1) A space in their office
(2) A supervisor to monitor, train and assist the Fellow
(3) Capacity building related to the campaign or advocacy or public interest reporting that the organization is working on
(4) Assignments to be carried out by the Fellow

At the end of the Fellowship, Fellows will receive a “Certificate of Successful Completion” jointly issued by FHI360 and the host organization.

(၅) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား
FHI 360 မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ပံ့မည္။
(က) လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လလ်င္ က်ပ္ သံုးသိန္း (၆ လ)
(ခ) လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လုံး
(ဂ) လက္ေတာ့ကြန္ျပဴတာ တစ္လုံး

မွတ္ခ်က္။ ။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္းကာလအတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကို အငွါးအျဖစ္ သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္းကာလ ၆ လကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ၎ ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကို ၎အပိုင္အျဖစ္ အခမဲ့ ရရွိမည္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္းကာလကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားသည္ ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကို FHI 360 သို႕ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ကြန္ျပဴတာမသုံးတတ္သူမ်ားအတြက္ FHI 360 မွ အေျခခံကြန္ျပဴတာအတတ္သင္တန္း စီစဥ္အပ္ႏွံေပးမည္။

အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံမည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ပံ့မည္။
(က) အဖြဲ႕၏ ရုံးခန္းအတြင္း အျမဲတန္းအသုံးျပဳရမည့္ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္ ႏွင့္ ရုံးသုံးပစၥည္းမ်ား၊
(ခ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အား ၾကီးၾကပ္၊ ကြပ္ကဲ၊ သင္ၾကားမည့္ တာဝန္ခံအရာရွိ တစ္ေယာက္၊
(ဂ) အိမ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊
(ဃ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မွ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား၊

ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ကာလ ျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သည္ FHI 360 ႏွင့္ အိမ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းတို႕မွ ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ေသာ "ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ျခင္း ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္" ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


Application Procedure

Application forms are available at FHI360 office at No. 133, Mawyawaddi Road, 8th Mile, Mayangone Township, Yangon, or by sending email request to Dr. Kyaw Phyo Naing (Program Officer) at knaing@fhi360.org with “FPP Fellowship Application” in the subject line.

(၆) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို FHI 360 ရုံးခ်ဳပ္၊ အမွတ္ ၁၃၃၊ ေမာရဝတီလမ္း၊ ၈ မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ ေဒါက္တာေက်ာ္ျဖိဳးႏိုင္ (Program Officer) knaing@fhi360.org ထံသို႕ အီးေမးေပးပို႕၍လည္း ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

(1) Application by Former Political Prisoner

A brief history of the candidate, including name, current address, organizational affiliations, date of arrest, date of release, name of prison, duration of internment, reason for imprisonment, educational and work background, area of interest and reason for applying, will be required, as well as names and contact information of two references.

If selected, FHI360 will assign each Fellow to a partner organization in the same Township/Region where the Fellow currently lives.

(က) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းက ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၏ အမည္၊ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာ၊ အက်ဥ္းက်စဥ္က ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေန႕စြဲ၊ လြတ္ေျမာက္သည့္ ေန႕စြဲ၊ ေနခဲ့ရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည့္ ကာလ၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ ပုဒ္မ၊ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အလုပ္အကိုင္၊ စိတ္ဝင္စားေသာ ဧရိယာ၊ ေလွ်ာက္ထားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား အပါအဝင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းကို ေထာက္ခံမည့္သူ ႏွစ္ဦး၏ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလိပ္စာမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရပါက FHI 360 မွ ၎ပုဂိၢဳလ္အား ၎ေနထိုင္ရာ ေဒသတြင္အေျခစိုက္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

(2) Application by Organizations

For FHI360’s partner organizations will provide a scope of work outlining the position to be assigned, including expected outcomes and responsibilities and training to be provided for the Fellow(s), and name and rank of immediate supervisory officer, as well as numbers of Fellows it desires. For non-partner organizations, a brief history of the organizations and current activities are also needed.

(ခ) အဖြဲအစည္းတစ္ခုမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
FHI 360 ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အား ေပးအပ္မည့္ တာဝန္၊ ပို႕ခ်မည့္ သင္တန္း၊ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား၊ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ရလဒ္ စသည္႔အခ်က္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္၊ ကြပ္ကဲ၊ သင္ၾကားမည့္ အရာရွိ၏ အမည္၊ ရာထူးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ခန္႕ထားလိုသည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္မဟုတ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

(3) Joint Application by both Former Political Prisoner and Host

A brief history of the candidate, including name, current address, organizational affiliations, date of arrest, date of release, name of prison, duration of internment, reason for imprisonment, educational and work background, area of interest and reason for applying, will be required, as well as names and contact information of two references.

All partner organizations should submit a scope of work outlining the position to be assigned including expected outcomes and responsibilities and training to be provided for the Fellow(s), and name and title of proposed immediate supervisory officer as well as numbers of Fellows it desires. It is not necessary to attach a brief history of the organization. For non-partner CSOs, a brief history of the organization should also be included.

Host organizations are encouraged to propose candidates living in the same Township/Region where the organization headquarters is situated. FHI360 is not responsible for providing travel expenses and lodging for the Fellows.

(ဂ) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားျခင္း
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၏ အမည္၊ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာ၊ အက်ဥ္းက်စဥ္က ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေန႕စြဲ၊ လြတ္ေျမာက္သည့္ ေန႕စြဲ၊ ေနခဲ့ရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည့္ ကာလ၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ ပုဒ္မ၊ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အလုပ္အကိုင္၊ စိတ္ဝင္စားေသာ ဧရိယာ၊ ေလွ်ာက္ထားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား အပါအဝင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းကို ေထာက္ခံမည့္သူ ႏွစ္ဦး၏ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလိပ္စာမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

FHI 360 ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အား ေပးအပ္မည့္ တာဝန္၊ ပို႕ခ်မည့္ သင္တန္း၊ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား၊ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ရလဒ္ စသည္႔အခ်က္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္၊ ကြပ္ကဲ၊ သင္ၾကားမည့္ အရာရွိ၏ အမည္၊ ရာထူးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ခန္႕ထားလိုသည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္မဟုတ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႕ အဖြဲ႕အစည္းတည္ရွိရာ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ FHI 360 မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္၏ ခရီးေဝးသြားလာစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

Selection Process

FHI360 will form a Selection Board with the following members.

Chief of Party (FHI360)

Senior Technical Advisor (FHI360)

Advocacy Director (FHI360)

Media Director (FHI360)

A representative from the 88 Generation (Peace and Open Society)

A representative from Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)

A representative from the 5-J Club

(2) All applications will be due to FHI360 no later than 12 April 2017. Once received, FHI360 staff will prepare all applications for the Selection Board’s review and evaluation.

(3) The Selection Board will meet in May 2017. The Board will sit as often as necessary to review and select the candidates. Serious effort will be made to verify that the candidates are former political prisoners and in need of support and all other information on the application.

(4) Preference will be given to marginalized people and consideration will be made to ensure gender and geographic balance and to include people with disabilities (PWDs).

(5) Fellows will be selected by the end of May 2017.

(6) Selected Fellows and the Hosts will be informed directly by FHI360 in the first week of June 2017.

(7) A Fellowship Agreement will be drawn up and signed by all 3 relevant parties -FHI360, the Fellow and the Host - by the end of June 2017 at an “Introduction and Orientation Workshop”, to be held in Yangon.

(၇) ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
(က) FHI 360 သည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္။
Chief of Party (FHI 360)
Senior Technical Advisor (FHI 360)
Advocacy Director (FHI 360)
Media Director (FHI 360)
၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေရးအဖြဲ႕ (AAPP) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
The 5 J Club (၅ ည ကလပ္) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(ခ) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၂ ရက္ေန႕ အထိ ေရာက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုသာ လက္ခံစဥ္းစားမည္။ FHI 360 ရုံးအဖြဲ႕က လက္ခံရရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ ေလ့လာ၊ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေပးမည္။
(ဂ) ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း အခ်က္အလက္ျပည့္စံုသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားလုံးကို ေလ့လာ၊ သုံးသပ္၍ ေရြးခ်ယ္မည္။
(ဃ) ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ညီမွ်မႈႏွင့္ ေဒသအစုံမွ ပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အားနည္းသူမ်ားပါဝင္ေရး ဦးစားေပးမည္။
(င) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေရြးခ်ယ္မည္။
(စ) FHI 360 မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမည္။
(ဆ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ခန္႕အပ္ျခင္းစာခ်ဳပ္ကို FHI 360၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အိမ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းတို႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ "စတင္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ" အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ျဖစ္သည္။

VIII. Application Deadline

12 April 2017

Application forms are available at FHI360 office to collect in person or by sending email request to knaing@fhi360.org with ‘Request for FPP Fellowship Application” in the subject line. Only selected candidates will be notified.

(၈) ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးရက္
၁၂ ဧျပီလ ၂၀၁၇

ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို FHI 360 ရုံးခ်ဳပ္၊ အမွတ္ ၁၃၃၊ ေမာရဝတီလမ္း၊ ၈ မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ knaing@fhi360.org သို႕ အီးေမးေပးပို႕၍လည္း ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုသာလ်င္ အေၾကာင္းျပန္မည္ ျဖစ္သည္။