ေမာင္ေမာင္စုိး ● ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပႆနာ - အပိုင္း (၅)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပႆနာ - အပိုင္း (၅)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၇
 
ေရေျမသနင္း ပိုင္စိုးေသာ ျပည့္ရွင္မင္းမ်ားႏွင့္ ရမ္းျဗဲကြၽန္းသားမ်ား ၾကည့္ျမင္ခံယူပုံ ကြာျခားသည္။ ရမ္းျဗဲကြၽန္းသားမ်ား ကကြၽန္း ေပၚတြင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဆိုသည္မွာ  မရွိဟု ခံယူၾကသည္။ ရြာသားတိုင္းသည္ မိမိလယ္ အနီးေတာင္ေျခေတာစပ္ အား မိမိကြၽဲႏြား လႊတ္ေက်ာင္းရန္ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု အစဥ္အလာမွတ္ယူထားၾကသည္။ အတန္ငယ္လွမ္းေသာ ေတာင္ ကုန္းငယ္မ်ားအား ရြာပိုင္ဟု အသီးသီးသတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ထိုေတာင္ကုန္းငယ္မ်ားရွိ ေတာမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ် ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိအိမ္အတြက္ဆ္ုိလ်င္ ရြာမွအိမ္တိုင္း ခုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ရွိၾကသည္။

အစိုးရကေတာ့ ဤသုိ႔မွတ္ယူျခင္းမရွိဘဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္မလိုအပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ ၾကသည္။

● ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ ေဒသခံႏွင့္မ်ားညိႇႏႈိင္းၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားလက္သုိ႔ ပြင့္ လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းစြာေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ထိုအခ်က္ သည္ လြန္စြာအေရးပါသည္။ အဂတိလိုက္စားသူဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တကယ္တမ္းရြာသားမ်ားထံသုိ႔မေရာက္မည္ကိုအထူးသတိျပဳ ရန္လိုအပ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အထူးစဥ္းစားစရာလိုသည္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ လုံေလာက္ပါ၏ေလာဆိုသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အဓိက ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမည္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပႆနာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသခံတုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဆိုသည့္ ေတာမ်ား ေတာင္မ်ား ျမစ္မ်ားေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမစ္ဆံု လက္ပေတာင္းေတာင္တုိ႔မွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူၾကရန္လိုအပ္သည္။

လယ္တကြက္ ယာတကြက္သည္ လယ္သမားမ်ားလက္တြင္ ရွိေနသ၍ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ကမ္း၍ရသည္။ ဤလယ္ ဤယာမွာ ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္၍ ဝင္ေငြရသည္။ ထိုလယ္ကြက္ ေလ်ာ္ေၾကးျဖင့္ သိမ္းယူခံလိုက္ရျပီဆိုပါက သူတုိ႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းနိုင္မႈ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအျပင္ သူတုိ႔ကြၽမ္းက်င္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပါ စြန္႔လႊတ္ လိုက္ ရျပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ထိုလယ္ေျမတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ သူတုိ႔ဝမ္းစာအတြက္ျဖစ္ေစ ဟင္းစားအတြက္ျဖစ္ေစ ရွာေဖြနိုင္သည့္ သဘာဝ တရားကေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ေတာေတာင္မ်ားသည္ သူတိ့အတြက္ အေလ့က် ေတာဟင္းေတာရြက္မွသည္ ေတာေကာင္ရွာေဖြျခင္း အိမ္ေဆာက္ရန္ သက္ငယ္ သစ္ဝါးမွအစ ထင္းအဆံုး ထုတ္ယူနိုင္သည့္ သဘာဝတရားကေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ ဤေတာေတာေရေျမတုိ႔သည္ ပုဂၢလိကပိုင္မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အစိုးရပိုင္ျဖစ္သသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုလည္းပိုင္သည္ဆိုသည္ကို အသိမွတ္ျပဳ ရန္လိုပါသည္။

ထိုထက္မက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ေရလုပ္ငန္းတုိ႔ကို မိရိုးဖလာကြၽမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ခ့ဲၾကသူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရံု မ်ွႏွင့္ သူတို႔သည္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတခုကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏ ကြၽမ္းက်င္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေပ်ာက္ပ်က္သြားပါက ထိုသူတုိ႔ ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထို႔အတူ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္သည္ဟု မည္သုိ႔ပင္ဆိုေသာ္လည္း မေဒးကြၽန္းေရလမ္းေၾကာင္း၌ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းျပဳသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။

ၿပီးခ့ဲေသာ ျမစ္ဆံု လက္ပေတာင္းေတာင္ႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသတြင္ ေတြ႕ရေသာအေတြ႕အၾကံဳ အရ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္း ရြာမ်ားအဖ်က္ခံရပါက အိမ္အသစ္ေဆာက္ေပးျခင္းတုိ႔ ရွိေသာ္လည္း ထိုေဒသခံမ်ား ပုံမွန္ဝင္ေငြရရွိေသာ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းတခု ထူေထာင္ေပးျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ သဘာဝေတာေတာင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ တုိ႔ ရရွိခံစားေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္စုံစြာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းလည္း မျပဳ ခ့ဲေပ။ လက္ရွိအထူးစီးပြားေရးဇံုဥပေဒအရလည္း အထူးဇံုျပဳ လုပ္မည့္ေနရာတြင္ လူေနအိမ္ေျခ အေဆာက္အအုံမ်ား လယ္ယာဥယ်ာဥ္ေျမျခံေျမမ်ား သီးပင္ စားပင္မ်ား စိုက္ခင္းမ်ားရွိပါက ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရာတြင္ မူလအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေစရန္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟူ၍သာ ေယဘုယ် ေဖၚျပထားရွိပါသည္။

အထက္ပါအတိုင္း ျမန္မာအစိုးရက ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံစြာတြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳ မရွိ ေသာ္လည္း လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီတုိ႔အေနႏွင့္ သူတုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ ေျပာင္းေရႊ့လူထုအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေပးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေတြ႕အၾကံဳအရ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားရြာတရြာ လယ္ေျမ မ်ားအပါအားလုံးသိမ္းဆည္း၍ ၿမိဳ႕သစ္ခ်ဲ႕ျခင္း အထူးဇံုျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက လိုအပ္သည့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ သည့္အျပင္ ထိုသူမ်ားအတြက္ ေရ မီး လမ္းတံတား ေရးဆိုးစနစ္ မိလႅာစနစ္သာမက ထိုသူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာ ေရးအေဆာက္အအုံပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာၿမိဳ႕သစ္တြင္ လူေနရန္ အေဆာက္အုံတခု (ဝါ) လူေနတိုက္ခန္း တခုအျပင္အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ တိုက္ခန္းတခန္းေပးသည္။ အေရာင္းအဝယ္မလုပ္တတ္ပါက ငွါးရမ္း၍ ဝင္ေငြရ သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသူမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေစ်းတခုတည္ေဆာက္ေပးၿပီး ထိုေစ်းကရသည့္ ေစ်းေကာက္အား အုပ္ခ် ဳပ္ ေရးပိုင္းကမယူဘဲ ထိုရြာမွအိမ္ေထာင္စုမ်ားအား လစဥ္အခ်ဳိးက် ခြဲေဝေပးသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ သိမ္းဆည္း သည့္ေနရာတြင္ ေခ်ာင္းငယ္ေလးတခုပါလ်င္ပင္ ထိုသူတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ငါးရွာဖမ္းဆီးလာသည့္အတြက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ပါက ပို၍ အေလးထား ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မူလထက္ျမင့္မားသည့္ လူမႈဘဝႏွင့္ေနထိုင္ရၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဝင္ေငြ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မပူပင္ရ၍ ရြာေျမလယ္ေျမသိမ္ဆည္း၍ ျပႆနာျဖစ္ပြားျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဤတာဝန္ကိုယူရမည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကတိုက္ရိုက္စီမံခန့္ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတာဝန္ယူမႈ သည္အဓိကက်သည္။ ၿပီးခ့ဲေသာကာလမ်ားကိုၾကည့္လ်င္ အစိုးရက တာဝန္ယူမႈ ကလည္း မျပည့္ဝသည့္ျပင္ အာဏာပိုင္အခ် ဳိ့ႏွင့္ခရိုနီမ်ားသာ အျမတ္ထုတ္သြားခ့ဲၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားကား ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

● အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျပဳ လုပ္ရန္ရွိသည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆံုးမွေနရာယူထားသည္။ OBOR ေခၚ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္အတြင္းေရးထိုးခ့ဲၾကသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းဆဲျဖစ္သည္။

တတိုင္းျပည္လုံးႏွင့္ဆိုင္သည့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ျပႆနာ၊ လုပ္ငန္းတခုလုံးထိမ္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ျပႆနာ၊ အလုပ္သမားခန့္ထားေရး ေလ့က်င့္ေရးျပႆနာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္သည့္စက္ရံုမ်ား မတည္ေဆာက္ နိုင္ရန္ စိစစ္သည့္ျပႆနာတုိ႔သည္ အေရးႀကီးသက့ဲသုိ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးခံစားမည္ဆိုသည္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားတြက္ခ်က္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ေဒသခံတုိ႔၏ လယ္ေျမႏွင့္သဘာဝ အသက္ေမြး ဝမ္း ေၾကာင္းတုိ႔ ထိခိုက္ခံထားရသည္။ စက္ရံုမ်ားမွ ျဖစ္လာနိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးကိုလည္း တိုက္ရိုက္ခံစားရမည္မွာလည္း ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။ လယ္ေျမမ်ား ၎တုိ႔မိရိုးဖလာ ရွာေဖြရွာေဖြစားေသာက္ေနေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးသြားသည္မွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲဆံုး႐ႈံးသြားသည္မွာ ေဒသခံတုိ႔ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ျဖစ္၍ ေဒသခံတုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္သည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒေအာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ မိမိေဒသရွိ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရ မည္ကိုထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားျခင္းမရွိေပ။ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကလည္း အေျဖထြက္ရန္ မလြယ္ကူေသးေပ။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားဇံုက ရရွိမည့္အက်ဳိးအျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်အား ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြက္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အထူးဇံုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ၿပီး ထိုအထူးဇံုေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းပါထိခိုက္မည့္ ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ အလုပ္အကိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ထူေထာင္ ေပးမည္ဆိုသည္ကိုပါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္သည္။

ထိ့ုအတူ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာျပည္၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါက ျပည္နယ္ မ်ား၏ အေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရန္လိုသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္နယ္တိုင္းလို တိုင္းရင္းသားလိုလိုသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ခန္႔ရွိျပီျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ တန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္မရႏိုင္ေသး။ အျငင္းပြားေနဆဲသာ ရွိေသး သည္။ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ မေၾကနပ္ခ်က္မ်ားက မ်ားျပားဆဲျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ျပည္နယ္သူတုိ႔၏ လူမ်ဳိးသူတုိ႔ ၏ေဒသအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မရပါက နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ကန္႔ကြက္ေနမည္သာျဖစ္ေပသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအျပင္ ေဒသခံမ်ားအား အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝေပးမည္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်သည့္ ျမန္မာျပည္ဥပေဒမ်ား အရ ဤသုိ႔ခြဲေဝေပးရန္ ဥပေဒမရွိေပ။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးျပီဆိုသည့္အခ်က္တြင္ သာရပ္ခံေနၿပီး သူတုိ႔၏ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအပိုင္းကိုမျပသပါက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပႆနာမ်ားကို အေတာမသတ္ရင္ဆိုင္ေနရေပမည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွွင့္ ေဒသလူမႈ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားမႈ စိစစ္မႈ ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ကိုင္မွသာ ေငြကုန္ရႀကိဳးနပ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္၏ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ မေျပလည္သ၍ ျပႆနာက ေတာ့ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းတခုလုံးအရ တ႐ုတ္တုိ႔အသာစီးရယူရန္ႏွင့္ အျမတ္အမ်ားစု ရယူရန္ၾကိဳးစားမႈ မ်ားရွိေနပါကလည္း ရခိုင္တြင္မကဘဲ ျပည္မရွိ လူထုဆန္႔က်င္မႈ ပါခံရေပလိမ့္မည္။

ရခိုင္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ၾကမည့္ လာေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား မွ်တစြာခြဲေဝသုံးစြဲနိုင္ပါက စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားဘဝကို ျမႇင့္တင္နိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နိုင္ငံအ ေရးအၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားနိုင္စြမ္း ရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ခြဲေဝမႈ မမွ်တပါက ပို၍ မေက်နပ္မႈႀကိီးထြားၿပီး နိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းပို၍ ၾကီးမားေစလိမ့္မည္။ လက္ရွိအေနအထားကိုၾကည့္လွ်င္ နိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္ လႊားနိုင္မည့္ အလားအလာက နည္းပါးေနဆဲဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။
ေမာင္ေမာင္စိုး

(ဆရာေမာင္ေမာင္စုိး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ျပန္လည္ကူးယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္းတြင္ ၂၁၊ ၆၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။)


Photo credit : Asia Times