ေအာင္မွဴးေဝ- စစ္ေျမ


KT#
 စစ္ေျမ

ေအာင္မွဴးေဝ
(မိုးမခ) ဇူူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၇

ယာခရိုး ခ်ဳိးမကူ
လူသံလည္း ေပ်ာက္ဆုံး။ 

မုန္းသူ႔ရင္ စစ္ေလာင္ၿမိဳက္ခ်ိန္မို႔
အမိုက္တိုက္ဖုံး။ ။ 

၁၀ ၆ ၂၀၁၇

Comments