နီဇူလိုင္ -သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ

သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ
နီဇူလိုင္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၇၊ ၂၀၁၇

 
သမဂၢမျဖစ္သမွ်
မိုးပ်ံတဲ့နတ္ဘံုနတ္နန္းၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီးပဲ..အုတ္ျမစ္ခ်ခ်
အဓေမၼနသမဂၢ ။ ။

နီဇူလိုင္
     ၆.၇.၂၀၁၇

Comments