ဇင္လင္း ● ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာမွ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္မည္

ဇင္လင္း ● ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာမွ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္မည္
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၂၊ ၂၀၁၇       

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခတ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းလွ်က္ရွိသည္။ ‘အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္’ ဟု ေျပာရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအပိုင္းက ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓါတ္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ဟန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ အသီးသီးရွိ အမႈထမ္း အရာထမ္း ေလာကအတြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးမႈ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ အားနည္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္ စစ္အစိုးရေခတ္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူ႕နီတိ (Civics) ကို၎၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (Communal Disciplines) ကို၎၊ လူမႈေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ တာ၀န္သိမႈမ်ား (Social and Moral Responsibilities) ကို၎၊  မသင္ၾကားခဲ့ရ၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ရလဒ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယိုင္လဲခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႕ အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိမႈ အားေကာင္းရန္လိုသည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ တရားရုံးမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးမွာ ပို၍ ပဓါနက်သည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ၾကံ့ခိုင္ပါက ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈကိုပင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယို ယြင္းလွ်င္မူ ႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ခြၽတ္ျခဳံက်တတ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္တကြ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား စာရိတၱမ႑ိဳင္ယိုယြင္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမွ်မက ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး တစ္ေက်ာ့ျပန္မလည္ေစရန္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အရပ္သားအစိုးရသည္ “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္” ကို ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္ (Political Commitment) ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔ လိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ လက္ရွိ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႕ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ထိေရာက္မႈ နည္းေန သည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႔စည္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူ ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အေကာက္အခြန္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန စသည္တို႕တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားေနရဆဲရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အစိုးရ၏ ပဓါနတာ၀န္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ Transparency International အဖဲြ႔၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ ရွိသည္။ အမွတ္ ၁၀၀ ေပးရာတြင္ ျမန္မာသည္ ၂၈ မွတ္သာ ရရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၀၁ ျဖင့္ ၃၅ မွတ္၊ ဗီယက္နမ္က အဆင့္ ၁၁၃ ျဖင့္ ၃၃ မွတ္၊ လာအိုက အဆင့္ ၁၂၃ ျဖင့္ အမွတ္ ၃၀ အသီးသီး ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဆင့္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားသာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈနိမ့္က်ရသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲတြင္ တရား စီရင္ေရးႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆက္ရွိေနျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

မၾကာေသးမီက အစိုးရ၏ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ ႏွိမ္နင္းေရး ေျခလွမ္းသစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက အရာရွိ ၃ ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၆ ဦးကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔က ဖမ္း ဆီးခဲ့ေၾကာင္း RFA (2017-07-17) သတင္းအရ သိရသည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ ႏုိင္ရန္ တရားစဲြဆုိထားေၾကာင္း သတင္းက ဆိုသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၿပံဳးခ်ဳိႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ အရာရွိ ၃ ဦး အပါအ၀င္ ၆ ဦးသည္ ရန္ကုန္ရွိ ေျမကြက္တစ္ကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ အဂတိ လိုက္စား မႈရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးထုတ္ျပန္သည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါအမႈျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ကစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႕ တိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈျဖစ္ သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ လႊဲေျပာင္းကိုင္တြယ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျပဳံးခ်ဳိ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရုံးမွ ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ ေျမပိုင္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္းခံထားရသူ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အဂတိလိုက္စားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ယခုအမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရသိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက  “ဒီကိစၥက ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကျဖစ္စဥ္က ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ေျမကြက္တစ္ကြက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ Alphard ယာဥ္ေပးတာ၊ Mark II ယာဥ္ေပးတာစတဲ့ အခ်က္ေတြပါပါတယ္။ မူလက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္ၾကားခဲ့တဲ့ Case  ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကအရာရွိေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ကိုင္တြယ္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ DemocracyToday ဂ်ာနယ္သို႕ ေျပာသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ ဦးၿပဳံး ခ်ိဳအပါအဝင္ သုံးဦးကို႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳပ္ရမန္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးၿပဳံးခ်ိဳႏွင့္ႏွစ္ဦးကို အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္တင္ က တရားလုိ ျပဳလုပ္၍ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၅၆/၆၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက - “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ေပမယ့္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥေတြက စစ္ေဆးတဲ့အခါ ေက်ာ္ေစာမႈသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနျပီး၊ တိက်တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ သက္ေသအေထာက္ အထားေတြလိုအပ္ပါတယ္။ သံသယျဖစ္ျခင္းခံရသူေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေခ်ပခြင့္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာလည္း ဝန္ႀကီးဌာန ေတြရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ဝန္ထမ္းဥပေဒနဲ႔အေရးယူတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္”  ဟု ဆိုသည္။

ယခု အမႈကို တရားစီရင္ရာတြင္ မည္ကဲ့သိုေသာ အေျဖ ထြက္လာမည္ဟု မသိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားမွာ ရာထူးဌာနႏၱရအရ ႀကီးျမင့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ထင္ရွားခဲ့လွ်င္ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး သူ႕လူကိုယ့္လူမေရြး ဥပေဒႏွင့္အညီ တိတိက်က် အျပစ္ေပးမွသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ ျပည္သူတို႕က ယုံၾကည္မည္ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာအလြဲသုံး ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား အားေကာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ ဌာနဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ ဆုံးရႈံး နစ္နာခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္။ NLD အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကိုအမွန္တကယ္ တိုက္ဖ်က္လိုေသာ အစိုးရျဖစ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကဖူးေပသည္။

တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနျပီး၊  တရားသူႀကီးမွ စာပို႔လုလင္အထိ ပါဝင္ ပတ္သက္ေန သျဖင့္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း “တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ” က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္ဟု အလဲဗင္း မီဒီယာသတင္းတပုဒ္၌ ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။  ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိတရားလႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားသူႀကီး အဆင့္ဆင့္သည္ အထက္တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေပးအယူကိစၥ ကြင္းဆက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ အလားတူ ဥပေဒဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္၌လည္း ႀကီးၾကပ္သူအဆင့္ဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြင္းဆက္ရွိေနၿပီး နားလည္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။

၎အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕အေရးယူေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ကို မသိရွိရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ ေကာင္းရန္အတြက္  ျပည္သူ႕နီတိ (Civics) ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုင္ရာ တာ၀န္သိမႈမ်ား (Social and Moral Responsibilities) အစရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေကာလိမ္မ်ားတြင္သာမက အစိုးရဌာနဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားအထိ သင္ၾကားပို႕ခ်ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္မိသည္။ ကိုယ္က်င့္သီလကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ မမွန္မကန္ျပဳသည့္ အမႈမွန္သမွ်သည္ အျပစ္ရွိရုံမက မိမိႏွင့္တကြ မိမိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ရွက္ဖြယ္လိလိျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိနားလည္ေစရန္ ပညာေပးဖုိ႔ အထူးလိုေနျပီ ျဖစ္သည္။ ရုံးလုပ္ငန္း/ဌာန အသီးသီးတြင္ ရာထူးေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းမ်ားလုပ္ရာ၌ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကီးစြာ လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ မ်က္ႏွာလိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လာဘ္ယူ၍ ျဖစ္ေစ၊ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေပးျခင္း သည္ပင္လွ်င္ အဂတိ လိုက္စားျခင္းျဖစ္သည္။

စာေရးသူတို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ က်ခံရစဥ္က မိမိတို႕ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးပိုရရန္ ေထာင္အသုံးအႏႈန္းအရ လိုင္းမ၀င္ေရး (လာဘ္မေပးေရး) သေဘာထားတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ေထာင္တြင္း ေရခ်ိဳးခြင့္ေပးစဥ္ ပထမ ေရ ၃ ခြက္ ေလာင္းရသည္။ ေနာက္ဆပ္ျပာတိုက္ျပီး ေရ ၄ ခြက္ေလာင္းရသည္။ ေရတစ္ခြက္ခ်င္း ခပ္ယူရန္ ေထာင္၀ါဒါက ခပ္ဆိုမွ ခပ္ရသည္။ ခ်ိဳးဆိုးမွ ေရေလာင္းရသည္။ စုစုေပါင္း ၇ ခြက္ျပည့္လွ်င္ ခြက္ခ်ဟု ၀ါဒါက ေအာ္သည္။ ျပီးလွ်င္ ကိုယ့္အခ်ဳပ္တိုက္ခန္းသို႕ ကိုယ္ျပန္၀င္ရသည္။ အခ်ိဳ႕က တာ၀န္က် ေထာင္၀ါဒါကို ေဆးလိပ္ မုန္႕ ငပိေက်ာ္စသျဖင့္ လိုင္း၀င္ (လာဘ္ထိုး) ၾကသည္။ လိုင္း၀င္လွ်င္ စိတ္တိုင္းက် ေရခ်ိဳးရသည္။ အခ်ဳပ္တိုက္ခန္း အျပင္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္ ပိုရသည္။ အေဆာင္ေန ေထာင္သားတို႕ေလာကတြင္ ဒီထက္မက မ်ားျပားလွေသာ လိုင္း၀င္ေၾကးမ်ားရွိ သည္။ လိုင္း၀င္ထားလွ်င္ မူးယစ္ေဆးပင္ ေထာင္တြင္းမွာ သုံးခြင့္ရသည္။ ေထာင္ေဆးရုံတြင္ ဘာေရာဂါမွ်မရွိေသာ ေထာင္က်မ်ားက ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားလွ်က္ ေနခြင့္ရ သည္။ သူတို႕က လိုင္းေၾကးေကာင္းေကာင္း ေပးထားသည္။ တကယ္နာမက်န္းသူ ေထာင္က်လူနာမ်ားက ၾကမ္းျပင္ေပၚ တြင္ ဘာအခင္းမွ်မပါဘဲ ေနၾကရသည္။ သူတို႕က လိုင္းမ၀င္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေထာင္ေဆးရုံမွ ေဆး၀ါး ကုသမႈ တစုံတရာ မရဘဲ ေသဆုံးၾကရ သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အတြက္ ေထာင္မႉး ေထာင္ပိုင္ ေထာင္ဆရာ၀န္တို႕အျပဳံးမပ်က္ တာ၀န္မဲ့စြာ အဂတိလိုက္စားရင္း ႏိုင္င့ံလစာရိကၡာစားေနၾကေပသည္။ သာမန္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား (Sympathy) မွ် မရွိဘဲ လိုင္းေၾကး လာဘ္လာဘကို အငန္းမရ စားသုံးေနၾကျခင္းအတြက္ စနစ္ကိုထိန္းေက်ာင္းသည့္ အစိုးရကို အျပစ္တင္မလား၊ သို႕မဟုတ္ ထို အဂတိ လိုက္စားမႈကို လက္ေတြ႕အၾကင္နာမဲ့စြာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားကို အျပစ္တင္မည္ လား။ စဥ္းစားၾကည့္ ေစခ်င္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဒဏ္ကို ခံေနၾကရေသာ အျခား အျခားေသာ ျပည္သူမ်ားစြာ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ လူမႈဘ၀ပ်က္ၾကရျခင္းမွ်မက အသက္ပါဆုံးခဲ့ၾကရသည္မ်ား ရွိေနသည္ကို မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္၌ တာ၀န္ယူေနၾက သူမ်ား မသိေသးလွ်င္ သိေအာင္လုပ္ေစခ်င္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆိုးသြမ္းသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္  ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာစြာျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို တက္တက္ၾကြၾကြ တိုက္ဖ်က္သင့္ျပီဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

Comments