တူေမာင္ညဳိ ● “အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား” ကို ဘယ္သူေတြ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ/ဆက္လုပ္ေနသလဲ

တူေမာင္ညဳိ ● “အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား” ကို  ဘယ္သူေတြ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ/ဆက္လုပ္ေနသလဲ
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၇

● အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား
ေရ + အိုး = ေရအိုး ဆုိတဲ့ စကာလံုးလိုေပါ့။ “အမ်ိဳးသား” ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရနဲ႔ “အက်ိဳးစီးပြား” ဆုိတဲ့ ေဝါဟာကို သဒၵါနည္းက် ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ စကားစုျဖစ္ပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား” ဆုိတာဟာ အစဥ္သျဖင့္ တသမတ္ထဲ တစ္ပံုစံထဲ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိေနတတ္တဲ့ ကိန္းေသတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအေနအထားကိုလိုက္ၿပီး အတြင္းသေဘာ၊အႏွစ္သာရနဲ႔ေဇာင္းေပးမႈဟာ ေရႊ႕လ်ားေျပာင္းလဲတတ္ တဲ့သေဘာ သဘာဝရွိပါတယ္။

အလြယ္တကူျမင္သာေအာင္ သာဓကေဆာင္ရရင္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ (ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံဘဝမွာ) အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားဟာ “နယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး” ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိလာၿပီးတဲ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနမွာ “လြတ္လပ္ေရးတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးနဲ႔ ျပည္သူတုိ႔ဘဝ တုိးတက္စည္ပင္သာယာေရး” ျဖစ္ပါတယ္။

တသမတ္ထဲမေျပာင္းမလဲ တည္ေနတဲ့အရာကေတာ့  အရင္းခံျဖစ္တဲ့ “တုိင္းျပည္နဲ႔လူထု” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား လို႔ ဆိုလာရင္ ပထမဆံုးစိစစ္ရမယ့္ေမးခြန္းက ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

“တုိင္းျပည္နဲ႔လူထု”အက်ိဳးစီးပြားလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ သမုိင္းေခတ္အလိုက္၊ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအလိုက္ အစဥ္သျဖင့္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕တဆင့္တုိးစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။

● အမ်ိဳးသား
ပထမဆံုး အေနနဲ႔ “အမ်ိဳးသား” ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကို အရင္ဆံုးေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
“အမ်ိဳးသား” ဆိုတာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုခုကို ကြက္ၿပီး က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဓိပၸာယ္လံုးဝမဟုတ္ဘဲ။ အႀကီးမားဆံုး၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး၊ အလႊမ္းၿခံဳဆံုး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

“တုိင္းျပည္”ဆုိတဲ့ ပထဝီအပုိင္းအျခားေဒသတစ္ခုထဲမွာ အစဥ္တစုိက္အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဆုိ တဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ရည္ညြန္းဆုိလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထဝီအပုိင္းအျခားေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “တုိင္းျပည္” တစ္ခုထဲမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထုိင္ၾကၿပီး၊ အဲဒီတုိင္းျပည္ကို အဲဒီလို အစဥ္တစုိက္ အတူတကြေနထုိင္လာၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားက စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ ပါတယ္။ “အမ်ိဳးသားေရး” ဆိုတာ အဲဒီတုိင္းျပည္ထဲမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ အေရးအရာကိစၥမွန္ သမွ်ကို ေခၚတာ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး (ဝါ) ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရရွိေရးဆုိတာဟာ အဆိုပါပထဝီေဒသတစ္ခုအတြင္းမွာ အစဥ္ တစုိက္ေနထုိင္လာၾကတဲ့ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ပထမနဲ႔အဓိကအက်ဆံုး အေရးကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အမ်ိဳးသား” ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ ဟာ ေဒါင္လိုက္ေရာ အလ်ားလိုက္ပါ က်ယ္ဝန္းတယ္၊ နက္ရိႈင္းတယ္၊ လႊမ္းၿခံဳပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပခဲ့သလို  “အမ်ိဳးသားေရး” ဆုိတာကို အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးအဓိပၸာယ္နဲ႔ ေရးသားေျပာဆုိေဖာ္ျပတာမ်ိဳး သာျဖစ္ရ ပါ လိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုခုအတြက္ပဲ ကြက္ၿပီး၊ က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္းကန္႔သတ္ၿပီး ေျပာေနတာမ်ိဳး၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေနတာမ်ိဳး လံုးဝ (လံုးဝ) မျဖစ္သင့္ပါ။

တခ်ိဳ႕က ႀကံရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာသာဘာတစ္ခုခုရဲ႕ သီးသန္႔အေရးအရာအျဖစ္ ေသးက်ံဳ႕ပစ္ၾကတယ္ သုိ႔မဟုတ္ ခုတံုးလုပ္ပစ္ၾကတယ္။ ဒီလို တလြဲအသံုးခ်ၿပီး အမ်ားတကာ့အမ်ားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား အၾကားမွာ မဆံုးႏုိင္တဲ့ သံသယေတြ၊ မယံုၾကည္မႈေတြ၊ ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ တသီတတန္းႀကီးျဖစ္လာေအာင္ မိႈင္းတိုက္လွည့္စား သပ္ရိႈၿဖိဳခြဲ ေလ့ရွိပါတယ္။

 ဒီအခ်က္ကို ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေအာင္ျမတ္တတ္ရမယ္။

သမုိင္းနဲ႔လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြကုိေလ့လာၾကည့္ေတာ့။ “အမ်ိဳးသားေရး”ကို လူတစ္စုရဲ႕သီးသန္႔အေရးအျဖစ္ ခုတံုးလုပ္အသံုးခ် ခဲ့ ၾကသူေတြဟာ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စိုးသူ အစိုးရေတြျဖစ္ေနတာကို မိမိတုိင္းျပည္သမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာေရာ အျခား ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕သမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာပါ အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈျမင့္တက္လာၿပီး သူတုိ႔အုပ္စိုးမႈကို ထိပါးယိမ္းယုိင္လာေစတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေတြမွာ “လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး” လက္နက္ကို “အမ်ိဳးသားေရး” မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေပး ၿပီး ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားေတြနဲ႔ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူေတြက လက္ရဲဇက္ရဲ အသံုးခ်လာတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အုပ္စိုးမႈကို ဦးတည္ တုိက္ခုိက္လာတဲ့ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈေတြကို လမ္းလႊဲပစ္ၿပီး ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေသြးေခ်ာင္းစီးသတ္ျဖတ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးေလ့ရိွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “အမ်ိဳးသား” ဆုိတဲ့ေဝါဟာရကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆုိရင္ ပထဝီေဒသအပုိင္းအျခားတစ္ခုမွာအတြင္းမွာ အစဥ္တစုိက္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားကို အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး၊ အလႊမ္းၿခံဳဆံုး ရည္ညြန္းေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔ သံုးစြဲတဲ့ စကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ေဝါဟာရျဖစ္ပါတယ္။

● အက်ိဳးစီးပြား
“အက်ိဳးစီးပြား” ဆိုတဲ့ စကာလံုးကို ၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။

အထက္မွာတင္ျပခဲ့သလုိပါပဲ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးနဲ႔အႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးရွိမႈနဲ႔အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း မႈကို တုိက္ရုိက္ ရည္ညြန္း ဆုိလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးစီးပြားဆိုတာမွာ  ေရတိုေရရွည္သေဘာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တံ့ တိုးတက္ထြန္း ကားေရးဆိုတဲ့ဘက္ကို ထာဝစဥ္မ်က္ႏွာမူထားရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေအာင္၊ လမ္းလြဲေသြဖီေအာင္၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေအာင္ ျပည္ပကျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းကျဖစ္ေစ လုပ္တဲ့ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားရဲ႕ရန္သူ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို အစဥ္သျဖင့္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုမဆုိ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးစီးပြားမိတ္ဖက္ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားက်ိဳးစီးပြားမိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္ လက္ကမ္းႀကိဳဆို ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က အမိ်ဳးသားရန္သူနဲ႔ အမ်ိဳးသားမိတ္ေဆြ သတ္မွတ္ခြဲျခားတဲ့ ေရေဝစည္းေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ အုပ္စုတစ္စုဟာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တည္တံ့တုိးတက္ထြန္းကားေအာင္၊ ခုိင္မာစြမ္းသန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလား/ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးလား ဆုိတာကို သမုိင္းနဲ႔လက္ေတြ႔ဆုိတဲ့ ေတာက္ပတဲ့ အလင္းေရာင္ ေအာက္မွာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျပတ္ျပတ္သားသား စူးစမ္းအေျဖထုတ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ပုဂၢလိကဘဝကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး တမ်ိဳးသားလံုး အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူေတြေတြ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္ထြန္းကားေရးအတြက္ ရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သူေတြ၊  ခုခံကာကြယ္ခဲ့သူေတြကို အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္သူမ်ား၊ “တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား” လို႔ထုိက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳေခၚေဝၚၾကရမွာပါ။ ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကရမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္ဟန္ကိုသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက  ျမတ္ႏုိးဖြယ္အစဥ္အလာျဖစ္ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္တိုးခ်ဲ႕ၾကရမွာပါ။

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာက္ဖ်က္သူဟာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားေဖာက္ဖ်က္သူ (ဝါ) အမ်ိဳသားသစၥာေဖာက္၊ ကုိယ္က်ိဳး ရွာသမားျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းနဲ႔လက္ေတြ႔ဆုိတဲ့ ေတာက္ပထဲအလင္းေရာင္ထဲမွာ အထင္အရွားျမင္ႏုိင္တဲ့ ပကတိအခ်က္အလက္ကေတာ့ တုိင္းျပည္ နဲ႔ ူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတသြားၾကရၿပီး (၁၉၆၂ ကေန (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအထိ) အုပ္စုိးခဲ့သူအဆက္ဆက္ဟာ အႀကီးအက်ယ္ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီအစြန္းႏွစ္ဖက္ (“လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဆင္းရဲမြဲျပာက်သြားရတဲ့အစြန္း နဲ႔ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတဲ့ အစြန္း” ) ကို ဘယ္လိုမွ၊ ဘယ္လိုအရာနဲ႔မွ၊ ဘယ္သူကမွ လွည့္စားဖံုးကြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

သမုိင္းမွာ “မ်ိဳးခ်စ္”ဆုိတဲ့ နာမည္ခံယူခဲ့ၾကသူေတြဟာ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ေတြ၊ နယ္ခ်ဲ႕လက္ကုိင္တုတ္ေတြ၊ အလိုေတာ္ရိ ေတြ၊ ေလာက္ေကာင္ေတြအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံခဲ့တာကို အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔တခ်ိန္က သန္႔စင္ခဲ့တဲ့ “မ်ိဳးခ်စ္” ဆုိတဲ့ စကားလံုး ဟာ ရြံစရာ မုန္းစရာ စကားလံုးျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုကို အသလြတ္အမႊမ္းတင္၊ ခ်ိဳႂကြေနသူတခ်ိဳ႕ကလည္း သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ “မ်ိဳးခ်စ္” ေတြလုိ႔ ဆိုင္းဘုတ္တပ္၊ ခံယူသံုးစြဲေနျပန္ေတာ့ ဒီလို “သမုိင္းစရုိက္ပ်က္မ်ိဳးခ်စ္” ၊ “ခါေတာ္မီမ်ိဳးခ်စ္” ေတြနဲ႔ ျမစ္ျခား၊ ေခ်ာင္းျခား စည္းေဘာင္ျခားဖုိ႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဒီေနရာမွာ တတုိင္းတျပည္လံုးနဲ႔ တမ်ိဳးသားလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  ကုိယ္စားျပဳတာလည္းျဖစ္၊ လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳး ထဲ ကိုသာ ကြက္ၿပီး ခ်စ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ကုိယ့္ေဆြမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္တဲ့ ခ်စ္တဲ့ “အမ်ိဳးခ်စ္” ဆိုတာေတြ နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ “တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ၊  ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ၊ ျပည္ခ်စ္” လို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ သင့္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ေမာင္ေတာအေရးဟာ “အမ်ိဳးသားေရး” လား။

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားရဲ႕အစိတ္အပိုင္းျပႆနာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “ေမာင္ေတာအေရး” ကို တမင္လုပ္ႀကံပံုႀကီးခ်ဲ႕တာလည္းမွားသလုိ၊ တမင္ေသးက်ံဳ႕ပစ္မယ္ဆုိရင္လည္း အျဖစ္မွန္နဲ႔ ကုိက္ညီလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ အခုတလတ္တေလာေတြ႔ျမင္ေနရတာေတာ့ တမင္ေသးက်ံဳ႕ပစ္တာထက္ တမင္လုပ္ႀကံခ်ဲ႕ကားေနေတြက သိပ္ကုိ ေဖာင္းပြလြန္းေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ “ေမာင္ေတာအေရး” လိုအေရးမ်ိဳးေတြက ရခုိင္ျပည္နယ္မွာသာ “ကြက္” ၿပီးရွိေနတာ မဟုတ္ဘဲ တတုိင္းျပည္လံုး ေနရာအႏွံ႔မွာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုမွာ၊ လက္ပံေတာင္းမွာ --- စသျဖင့္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က “ေမာင္ေတာအေရး” ဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစုိးရအုပ္စိုးမႈေၾကာင့္ အခုမွၿဗံဳးစားႀကီး မိုးေပၚကက်လာတဲ့ အေရး အခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ “ ငါးတကာယုိတဲ့ေခ်း ပုဇြန္ဆိတ္ေခါင္းစု” ဆုိတဲ့စကားလို ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရကုိ တမင္တကာအျပစ္ပံုခ်ေနတာပါ။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ လံုးဝ မတရား ပါဘူး။

 ၁၉၆၂ ကေန ဒီေန႔အထိ ကုိယ့္အတၱ၊ ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားကြက္ကြက္ကိုသာ ဘနဖူး သုိက္တူးသလို ရွာခဲ့ၾကသူေတြက အခုမွ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရကို အရွက္ကင္းမဲ့စြာ လက္ညွိဳးထိုးေနၾကတာ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ “မ်ိဳးခ်စ္ေတြ”အျဖစ္ ဂုဏ္ေဖာ္ေနၾကတာဟာ ယိုသူ မရွက္ျမင္သူရွက္စရာပါ။

လတ္တေလာေပၚလာတဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့သူတုိင္းဟာ ဒီျပႆနာသမုိင္းမွာ ဘယ္လိုစတင္ေပၚေပါက္လာ သလဲ၊ ဘယ္လုိအျမစ္စြဲၿပီး နာတာရွည္ ျဖစ္လာခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို  စူးစမ္းရွာေဖြရစၿမဲပါ။ ဒီေနရာမွာ အတိတ္ကို အတိတ္မွာ ထားခဲ့ လုိ႔ ဘယ္လိုမွ မရႏုိင္ဘူး။ ေညာင္ျမစ္တူးမွေတာ့ ပုတ္သင္ဥေတြတေထြးႀကီးေပၚလာတာကို ဘယ္လုိမွ လႊဲေရွာင္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။

 ကာခ်ဳပ္ဆိုသူက ၁၉၄၂ ကိုလုိနီေခတ္ထိ အျမစ္လွန္ေနပါတယ္။ တကယ့္ေမးခြန္းက စစ္တပ္က စစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္း ပုိက္ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ကေန (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရအထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီျပႆနာကို ၿပီးျပတ္အာင္ ဘာေၾကာင့္မေျဖရွင္းခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကည့္ပါ။ ဒီေမးခြန္းကို အေျဖေပးႏုိင္ရင္  မေန႔တေန႔ကမွ “ဘုရားစူးအာဏာ” ရလာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက ဒီျပႆနာကို ကုိင္တြယ္ရတာမွာ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြႀကံဳရတာ ဘာမွ  မဆန္းက်ယ္ေတာ့ပါဘူး။

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ရပ္ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ အထိအခိုက္နည္းႏုိင္သမွ်အနည္းဆံုး ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္တာဟာ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တုိင္း၊ လိႈင္း၊ ဝဲကေတာ့နဲ႔ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး သေဘၤာကို လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ ပဲ့ကုိင္ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္တတ္တဲ့ မာလိန္မွဴးေကာင္းတစ္ေယာက္လို က်င့္ႀကံၾကရမွာပါ။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ။ အဖီအဆြယ္ေလး မီးေလာင္တာကို ကြက္ၿပီး မၿငွိမ္းဘဲ အိမ္မႀကီး ၿဖိဳခ်ပစ္တာဟာ အေျမာ္အျမင္နည္းသူ၊ မုိက္မဲည့ံဖ်င္းသူတုိ႔ရဲ႕ေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ လက္သန္းကေလးေသြးထြက္သံယုိျဖစ္တာနဲ႔ တံေတာင္ဆစ္ကေန ျဖတ္ပစ္မယ္လို႔ လုပ္တာဟာ နလဗိန္းတုန္းေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။

“(ARSA) က ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲ တုိက္ခိုက္မႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာ စုေဆာင္းေနတာေတြ႔ရင္ သတင္းေပးၾကပါ” ဆိုတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းဟာ အိမ္မႀကီးကို ၿဖိဳခ်တဲ့ေျဖရွင္းနည္း၊ တံေတာင္ဆစ္က ျဖတ္ပစ္မယ့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရေႏွာက္ၿပီး ငါးဖမ္းတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေလာ သုိ႔ေလာ၊ သူေလာ ငါေလာ ဆုိတဲ့ မယံုၾကည္မႈ ၊  “သံသယမိႈင္း” ကို တျပည္လံုးျဖန္႔လိုက္တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဗုိလ္သန္းေရႊက “တႏုိင္ငံလံုး ၾကက္ဆူပင္စုိက္ၾက” ဆုိၿပီး ကာယဒုကၡေပးခဲ့ၿပီးၿပီ၊ အခုတဖန္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဒုကၡ (သုိ႔မဟုတ္) “ သံသယမ်ိဳးေစ့ေတြ” ကို တႏုိင္ငံလံုး အႏွံ႔ႀကဲျဖန္႔ ပ်ိဳးေထာင္ေနျပန္တာလား။ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုအၾကား အိပ္မေပ်ာ္ေသာညေတြ ဖန္တီးေနတာလား။ ဒီသံသယက ေတာင္ကုတ္၊ မိထၳီလာ၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္လုိၿမိဳ႕ေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့သူေတြ အၾကားမွာ “အစဥ္အလာနဲ႔ပံုမွန္ေနထုိင္သြားလာဆက္ဆံမႈ” ကို ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိထိခုိက္သြားေစမလဲ။

ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝုိင္းက အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့လူႀကီးသူမေတြအခ်င္းခ်င္း၊ လူငယ္ေတြအခ်င္းခ်င္း ေက်ာခ်င္းကပ္ရင္ခ်င္း ကပ္ၾက မွသာ ဒီ“သံသယမိႈင္း”ကို သတိရွိရွိနဲ႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအရင္က ဒီလို မိႈင္းတုိက္မႈေၾကာင့္ “ေသြးနဲ႔မီးခိုး” ထြက္ခဲ့ ဖူးတဲ့ေနရာေဒသေတြမွာေတာ့ “ဒီသတင္း” က လူမႈအသုိက္အဝန္းႏွစ္ခုအေၾကားမွာ ပုိလုိ႔ေတာင္ ေအးစက္တင္မာမႈသက္ေရာက္ ျဖစ္ပြား ေစပါလိမ့္မယ္။

You Tube မွာ ဟာသေႏွာၿပီး ရုိက္ထားတဲ့ ဗြီဒီယုိကလစ္ကေလးတစ္ခု ၾကည့္ဖူးၾကမွာပါ။ ဝတ္ရံုအျဖဴ အရွည္ဝတ္ထားတဲ့ အာရပ္တစ္ဦးက အထုတ္တစ္ခုနဲ႔လာၿပီး လူစုစုအနားမွာ ပစ္ခ်ထြက္ေျပးၿပီး ေနာက္ေျပာင္တာပါ။ အနားမွာ အထုတ္ပစ္ခ်ခံရ တဲ့သူ အားလံုးလန္႔ဖ်ပ္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာစြပ္ေျပးၾကတာခ်ည္းပါ။  သံသယဆိုတာ ဒါပဲ။ သံကိုသံဖ်က္သံ ေခ်းတက္ဆုိတာလုိပဲ။ ယံုၾကည္မႈကို ထိခုိက္လိႈက္စားေစတာဟာ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံျဖန္႔ေဝတာေတြကေန စတင္တာပါပဲ။

လူမိ်ဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအၾကားမွာ ပုံမွန္ရွိေနတဲ့ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေလးစားမႈ ပ်က္ျပားသြားေအာင္၊ ယုိယြင္းသြားေအာင္၊ ေအးစက္မာခဲသြားေအာင္ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ တတုိင္းတျပည္လံုး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူအမ်ားအၾကားမွာရွိတဲ့ ပံုမွန္ရွိေနတဲ့အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္မႈကို မိမိအုပ္စုအတၱအက်ိဳးစီးပြားသက္သက္အတြက္ က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္း ေလာင္းေၾကးထပ္ စေတး မပစ္သင့္ပါ ဘူး။

ဒီလုိ “သံသယအဆိပ္တက္မႈ” ဟာ အဖက္ဖက္က ယုိယြင္း နိမ့္ပါး ဆင္းရဲမြဲေတေနၿပီျဖစ္တဲ့  က်ေနာ္တုိ႔ခ်စ္လွတဲ့တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူေတြကို ပုိၿပီးမဲေမွာင္နက္ရိႈင္းတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကို ဘယ္ေတာ့မွ နလန္မထူႏုိင္ေအာင္ ဆြဲႏွစ္သြားမွာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို အားလံုးက ေလးေလးနက္နက္ သတိခ်ပ္ၾကဖို႔လုိပါတယ္။ အေျမာ္အျမင္ရွိၾကဖို႔လုိပါတယ္။


တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ “ေမာင္ေတာအေရး” ဆုိတာ အညီွရွိလို႔ ယင္အံုခံရတာျဖစ္တယ္။ ဒီအညွီအေဟာက္ကို မဖယ္ရွင္း ႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ယင္တေလာင္းေလာင္းအံုေနမွာျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ “ယင္ေကာင္” ကိုပဲ ထိေအာင္၊ မိအာင္  ပီပီျပင္ျပင္ ရုိက္မလား၊ ထမင္း စားပြဲ တစ္ခုလံုးေမွာက္ေအာင္၊ ထမင္းပန္းကန္ ဟင္းပန္းကန္ေတြကြဲကုန္ေအာင္ ရုိက္မလား၊ တအိမ္လံုး မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး “ယင္ေကာင္” ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္မလား။ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီ ရွည္ၾကာေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲျခင္းဆုိတဲ့ “အညီွ” ကို အျမန္ဆံုး ဘယ္လုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ၾကမလဲ။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြရဲ႕အသက္ေသြးေတြ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုးစြန္းေပလာခဲ့သူကုိ ဒီတမနက္ခင္းေလးမွာ ပဲ၊ ကတံုးရိတ္သကၤန္းၿခံဳေပးလုိက္တာနဲ႔ ဓမၼစစ္ရဟန္းသံဃာတစ္ပါးအျဖစ္ ယံုၾကည္ ရွိခိုး ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ဖုိ႔အထိေတာ့ က်ေနာ္တု႔ိ ျပည္သူေတြ မေတြေဝၾကေသးပါဘူး။ မမုိက္မဲၾကေသးပါဘူး။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ မုန္းတီးမႈ၊မယံုၾကည္မႈ၊သံသယမ်ိဳးေစ့ေတြကို ႀကဲပက္ၿပီး ညီရင္းအစ္ကုိသဖြယ္ ခ်စ္ခင္မႈအျပန္အလွန္ေလးစား၊ အားထားယံုၾကည္မႈ အသီးအပြင့္လာဖို႔  ဘယ္လိုမွ ဘယ္ေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါဘူး။
အခ်စ္ပင္ကိုပ်ိဳးမွသာ အခ်စ္ပန္း၊ သီးပြင့္လာမွာေပါ့။ အမုန္းနဲ႔သံသယပင္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးေနသမွ် အမုန္းပြင့္ေတြသာ ပြင့္ေဝေနပါ လိမ့္မယ္။

● ညြန္း
(၂၅ -၉-၂၀၁၇) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ -  “ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိး ေဆာ္ျခင္း”

Comments