ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ဥာဏ္စမ္း (၅)

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ဥာဏ္စမ္း (၅)
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၇

ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳး

လႈိုင္ျမိဳ့နယ္တြင္ ေက်ာင္္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း 400 ရွိရာ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳး သည္ 3:2 ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဥကၠလာတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေပါင္း 600 ရွိသည့္အနက္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ေက်ာင္းသူ အ ခ်ိဳး 2:3 ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ အခ်ိဳး ဆိုလ်ွင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ကို ေက်ာင္းသူအေရအတြက္နဲ ့ စားျခင္း ျဖစ္သည္။

လိႈင္ျမိဳ့နယ္ ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ့နယ္ႏွစ္ခုေပါင္းရွိ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ေက်ာင္းသူ အခ်ိဳးသည္ အဘယ္နည္း။

စဥ္းစားနည္း

လိႈင္ျမိဳ့နယ္တြင္အခ်ိဳး၏ သေဘာတရားအရ ေက်ာင္းသူ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ခု ေပါင္း 3 +2 = 5 ေယာက္ ရွိလ်ွင္ ေက်ာင္းသား 3 ေယာက္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ 2 ေယာက္ရွိသည္ ။ ေပါင္ း 400 တြင္ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္မည္ကို စဥ္းစားပါ ။

တြက္နည္းႏွင့္ အေျဖ

လိႈင္ျမဳိ့နယ္တြင္ –
ေပါင္း 5 ————- ေက်ာင္းသား 3
400 ————– 3 × 400 /5 = 240
ေပါင္း 5 ————— ေက်ာင္းသူ 2
400 ————– 2 × 400 / 5 = 160

ေတာင္ဥကၠလာတြင္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ အခ်ိဳးသည္ 2 : 3 ျဖစ္ ၍ ေပါင္း 2+3= 5 ျဖစ္လ်ွင္  ေက်ာင္းသား 2 ေယာက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ 3 ေယာက္ ျဖစ္သည္။
ေပါင္း 5 ————— ေက်ာင္းသါး 2
600 ——– ——- 2 × 600 /5 = 240
ေပါင္း 5 —————- ေက်ာင္း သူ 3
600 ————– 3 × 600/ 5 = 360

ျမိဳ့နယ္ ႏွစ္ခုေပါငး္တြင္ ေက်ာင္းသါး အေရအတြက္ = 240 + 240 = 480
ေက်ာင္းသူ အေရအတြက္ = 160 + 360 = 520
ေက်ာင္းသါး ႏွင့္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳး = 480 /520 = 12/ 13
အခ်ိဳဳး = 12 : 13
အေျဖ =    12: 13

Comments