ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) - Data Sufficiency Questions - နိဂံုးေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) - Data Sufficiency Questions -  နိဂံုး
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇

ဤပုစၧာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဆယ္တန္းအတြက္ ဘါကိုမွ အေထာက္အကူမရႏုိင္ေၾကာင္းကို ေရွးဦးစြာ ေျပာလိုပါသည္။ ဤပုစၦာမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ထက္ အေတြးအေခၚကို ဦးစားေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပုစၦာမ်ားသည္ ေဝဘန္သံုးသပ္တတ္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးပါသည္။

ပုစၧာတြင္ ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈ ရွိမရွိႏွင့္ အပိုအလိုရွိ မရွိကို ေဝဘန္တတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္ကဲ႔သို့႔ ေဝဘန္သံုးသပ္သည္ကို ဥပမာမ်ားျဖင့္ ျပပါမည္။

ဥပမာ ၁ ကို ၾကည္႔ပါ။ ဤပုစၧာတြင္ ေဝဘန္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို အဆိုမ်ားျဖင္ သီးျခားထုတ္ ေဖၚျပသထားသည္။ ဤသည္ကါး ထူးျခားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ အကယ္၍ ဤပုစၧာကို ေရးရိုးေရးစဥ္အတိုင္း ေရးလ်င္ ဤသို့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

n, 15, 12, 9, 20

ဤဂဏန္းငါးလံုးတြင္ n သည္ 12 ထက္ၾကီးျပီး ထို ဂဏန္းငါးလံုး၏ အလယ္ကိန္းသည္ 13 ျဖစ္လ်င္ n ၏ တန္ဖိုးကို ရွာပါ။

ဤပုစၧာတြင္ ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေျဖကိုရရွိရန္အတြက္ လံုေလာက္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ အခ်က္အလက္ပို ေနပါသည္။ ဘယ္အခ်က္သည္ ပိုေနသနည္း။ ဒါကို သိရန္ လိုပါသည္။ စဥ္းစားနည္းႏွင့္ အေျဖကို ၾကည့္လ်င္ သိပါလိမ့္မည္။

 ေနာက္ ဥပမာ၂ ကိုု ဆက္ၾကည့္ပါ။
ထိုပုစၦာကိုလည္း ေရးရိုးေရးစဥ္အတိုင္း ေရးလ်င္ ဤသို့ ေျဖ ျဖစ္္မည္။
ျပဇာတ္ရုံတရံုတြင္ ပထမအတန္းတြင္ ခံု ၁၈ ခုံ ရွိသည္။
ဒုတိိယတန္းမွ စ၍ ခံုအေရအတြက္သည္ သူ့့့ေရွ႔က တန္းထက္ ႏွစ္ခံုစီ တိုးသြားသည္။
ဇာတ္ရံုထဲတြင္ အတန္း၂၇တန္းရိွသည္။
ေနာက္ဆံုးအတန္းတြင္ ခံုေပါင္း ၇၀ ရိွသည္။
ဇာတ္ရံုထဲတြင္ ခံုေပါင္း ဘယ္ႏွခံု ရွိသနည္း။
အခ်က္အလက္ လံုေလာက္သည္ထက္ ပိုေနသည္။ စဥ္းစားနည္းႏွင့္ အေျဖကို ၾကည့္ပါ။

ယခု ဥပမာ ၄ ကို ၾကည့္ပါ။
J, K, L, M ဟူေသာ အမွတ္မ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္အတိုင္း ရွိေနၾကသည္။
J မွ L သည္ ၂၁ ကီလိုမီတာ ေဝးသည္။
K မွ M သည္ ၂၆ ကီလိုမီတာ ေဝးသည္။ K မွ L အကြာအေဝးကို ရွာပါ။

ဤပုစၧာတြင္ ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေျဖကိုရရန္ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။
ဤပုစၦာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရလ်င္ မသိကိန္း သံုး ခု ႏွင့္ ညီမ်ွျခငး္ ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျဖကို ေပးရန္ မလံုေလာက္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္္းျပခ်က္သည္ ဤေနရာတြင္ မွန္ေသာ္လည္း အျမဲမွန္ခ်င္မွ မွန္ပါလိမ့္မည္။ အေျခအေနေပၚ တည္ပါသည္။

ဥပမာ ေအာက္ပါညီီမ်ွျခင္းမ်ား ကိုၾကည့္ပါ။
3x + y + z = 8,
2x + y + z = 3

ဤညီမ်ွျခင္းမ်ားမွ y သို႔မဟုတ္ z ကိုရွာမည္ဆိုလ်ွင္ အခ်က္အလက္ မလံုေလာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း x ကိုရွာလ်ွင္ ညီမ်ွျခင္း ႏွစ္ ႏႈတ္ေသာ္ x = 5 ရသည္။

ဤနည္းအတိုင္း ပုစၧာမ်ားကို ေဝဘန္တတ္ေသာပညာကိုေပးရန္ ဤေဆာင္းပါးက ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါးတြင္ျပင္ရန္ - ဥပမာ ၂ တြင္ အေျဖကို ေမးျခင္းမဟုတ္ အေျဖကို ရႏိုင္ မရႏုိင္ဟု ျပင္ရန္။

Comments