ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (30)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (30)
အိမ္သုုံး ေက်ာင္းသုုံး ရုုံးသံုုး - GMail နဲ႔ Google Office Application အေျခခံလမ္းညႊန္
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇

ဆဲလ္မ်ားကို ညႊန္းဆိုျခင္း
ဆဲလ္မ်ားကို ညႊန္းဆိုရာမွာ လိပ္စာ A1 B1 စတဲ့ အညႊန္းနဲ႔ cell အတြင္းက ကိန္းဂဏန္းကို ဆိုၾကပါတယ္။ အဲသည္မွာ relative reference နဲ႔ absolute reference ဆိုျပီး ရွိပါတယ္။ သာမန္ အေပၚက အညႊႊန္းကေတာ့ relative reference ပါ။ A1 ဆိုတာ ေကာ္လံ A နဲ႔ အတန္း 1 ဆုံရာ Cell လိပ္စာအညႊန္းပါ။ အဲသည္ လိပ္စာအညႊန္းထဲ့ထားတဲ့ Cell ကုိ ေကာ္ပီကူးျပီး အျခား Cell အသစ္ကို ေပ့စ္ လုပ္လိုက္ရင္ ဆိုင္ရာအညႊန္းလိပ္စာလည္း (relative reference) လည္း လိုက္ေျပာင္းပါတယ္။ absolute reference ဆိုတာကေတာ့ ပုံေသအညႊန္းလိပ္စာပါ။ A1 ထဲက ကိန္းကို အျခား Cell ေတြကေန ညႊန္းဆိုရင္ သူက လိပ္စာအေျပာင္းမရွိ ကိန္းေသအျဖစ္ လိုက္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါကို ဥပမာေတြနဲ႔ ရွင္းျပမွ ရွင္းပါလိမ့္မယ္။
to copy and fill relative and absolute references.

Relative references


ဥပမာကေတာ့ A ေကာ္လံနဲ႔ B ေကာ္လံက ဂဏန္း ၂ လုံးစီကို ေပါင္းျပီး C ေကာ္လံထဲ ကူးထည့္တယ္ ဆိုၾကပါစို႔။


A
B
C
1
2
=A1+B1
3
4
=A2+B2

C1 မွာ ေဖာ္ျမဴလာကို =A1+B1 လို႔ ရိုက္ထည့္ျပီး C2 ဆီကို C1 က တြက္နည္းကို ေကာ္ပီေပ့စ္ လုပ္လိုက္ရင္ အလိုအေလ်ာက္ C2 = A2+B2 ေျပာင္းသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါက ဆဲလ္ထဲက အညႊန္းဟာ ဆိုင္ရာအလိုက္ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ လိပ္စာ - relatvie reference ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ Sheet စာရင္းေတြမွာ ဒီလိုမ်ဳိး အသုံးမ်ားတဲ့အတြက္ relatvie cell ေတြနဲ႔ ညႊန္းျပီး ေဖာ္ျမဴလာေတြ ထည့္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

To create and copy a formula using relative references:


ေအာက္က ေစ်းေရာင္းစာရင္းမွာ ေစ်းႏႈန္း၊ အေရအတြက္၊ တမ်ဳိးခ်င္း က်သင့္ေငြ (Unit Price, Quantity, Line Total) ကို စာရင္းလုပ္ထားပါတယ္။ Line Total ေကာ္လံမွာ ပစၥည္းတခုခ်င္းစီ က်သင့္ေငြ တြက္နည္း ေဖာ္ျမဴလာကို ထည့္ရပါတယ္။ ပထမပစၥည္းကို တြက္ျပီးတာနဲ႔ အဲသည္တြက္နည္းအတိုင္း က်န္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုလည္း တြက္လို႔ ရတာမို႔ ( line total = unit price X quantity) D4 မွာ relatvie refrence နဲ႔ cell ကို ညႊန္းျပီး တြက္နည္း ေဖာ္ျမဴလာကို ထည့္ပါမယ္။

 1. cell D4 ကို ေရြးပါ။
 2. Selecting cell D4
 3. Enter the formula =B4*C4. ဆိုျပီး ရိုက္ထည့္ပါ။
 4. Entering a formula
 5. Press Enter လုပ္လိုက္ရင္ က်င့္သင့္ေငြကို ေတြ႔ရပါမယ္။
 6. Select cell D4. ကို ေမာက္စ္နဲ႔ ကလစ္ပါ။ fill handle ( + sign) ေပၚလာေအာင္ ေရြ႔ပါ။
 7. The fill handle
 8. Click and drag the fill handle ။ အဲသည္မွာ ေမာက္စ္ကို ဖိဆြဲျပီး D4 ကို D5:D13 ေတြအထိ ေကာ္ပီ ေပ့စ္ ျဖည့္လိုက္ပါ။
 9. cells D5:D13.Dragging the fill handle
 10. Release the mouse. ေမာက္စ္ကို လႊတ္လိုက္ပါ။ D4 တြက္နည္းက D5 ကေန D13 ျဖည့္ေပးတဲ့အျပင္ relative references အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ B X C ဆဲလ္ တန္ဖိုးေတြကို ေျမွာက္ေပးပါလိမ့္မယ္။
 11. Viewing the calculated values
မယုံရင္ D8 ကို double click လုပ္ၾကည့္ပါ။  D8 = B8*C8 အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းအတိုင္း ေျပာင္းျပီး ေဖာ္ျမဴလာ တြက္ထားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
Double-clicking to view the formula

Absolute references

ကိန္းေသအညႊန္း

အခ်ဳိ႔ကိစၥရပ္ေတြမွာေတာ့ cell တခုကို ညႊန္းဆိုရာမွာ လိပ္စာကို ကိန္းေသထားျပီး ညႊန္းရတာေတြ ရွိပါတယ္။ သူ႔ကို ေဖာ္ျမဴလာထဲ ထည့္လိုက္တဲ့အခါ ေဖာ္ျမဴလာထည့္ထားတဲ့ cell ေျပာင္းသြားတာ၊ ေကာ္ပီကူးျပီး ေနရာေရႊ႔သြားတာ ရွိေပမယ့္ အဲသည္ ကိန္းေသအညႊန္းကေတာ့ လိုက္ေျပာင္းလို႔ မျဖစ္တာ ရွိပါတယ္။ အဲသည္က်ရင္ absolute reference ကို ဆဲလ္လိပ္စာမွာ dollar sign $ ေရွ႔က တတ္ျပီး ညႊန္းရပါတယ္။ ေကာ္လံအလိုက္၊ အတန္းအလိုက္၊ ေကာ္လံနဲ႔တန္း ဆုံရာ ဆဲလ္တခုခ်င္းအလိုက္ကို အေသညႊန္းတာမွာ သုံးပါတယ္။ ေအာက္က ညႊန္းဆိုပုံကို ၾကည့္ပါ။

The three types of absolute referencesA
B
C
12
$A$2


3ဆဲတခုတည္း ကိန္းေသအညႊန္းA
B
1


2
A$2

3


အတန္း တခုတည္း ကိန္းေသအညႊန္းA
B
1


2
$A2

3


ေကာ္လ တခုတည္း ကိန္းေသအညႊန္း

ကိန္းေသတခုတည္းကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ညႊန္းၾကေလ့ရွိတာမို႔ အသုံးမ်ားတာကေတာ့ $A$2 ျဖစ္ပါတယ္။

To create and copy a formula using absolute references:

ကိန္းေသအညႊန္းျဖင့္ ေဖာ္ျမဴလာကို CELL မ်ားတြင္ ေကာ္ပီပြားျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမွာ E2 မွာ ထည့္ထားတဲ့ (tax rate) အခြန္ႏႈန္း 7.5% ကို ကိန္းေသအညႊန္း absolute reference ထားပါမယ္။ ကုန္ပစၥည္းတခုခ်င္းစီရဲ့ အေရာင္းမွာ က်သင့္ေငြအလိုက္ အခြန္တြက္ရာမွာ အခြန္ႏႈန္း 7.5% ကို ကိန္းေသအညႊန္းအေနနဲ႔ ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းလုပ္ တြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Sale tax ကို တြက္ရာမွာ - sale tax = unit price X quanitity X tax rate တြက္ရာမွာ unti price နဲ႔ quanitity ေနရာေတြ တန္ဖိုးေတြ ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း  tax rate က e2 အတိုင္း ကိန္းေသအညႊန္း ျဖစ္ရမွာ မို႔ သူ႔ကို e2 လို႔ မေျပာဘဲ $E$2 လို႔ absolute reference လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 1. D4 မွာ tax rate ေျမာက္ေဖာ္ကိန္းသုံးျပီး က်သင့္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ sales tax ကို တြက္ၾကရေအာင္။
 2. Selecing cell D4
 3. Enter the formula D4 = (B4*C4)*$E$2, $E$2 က absolute reference အျဖစ္ထားပါ။
 4. Entering a formula
 5. Press Enter လိုက္ရင္ က်သင့္တဲ့ အခြန္ႏႈန္း ထြက္လာပါျပီ။
 6. Cell D4 ကို  fill handle ေပၚေအာင္လုပ္ျပီး ေအာက္ကို ဆြဲခ် ေကာ္ပီ လုပ္ပါ။ ေအာက္က ကုန္ပစၥည္းတခုခ်င္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ sale tax ကို တြက္ခိုင္းၾကည့္ရမယ္။
 7. Locating fhe fill handle
 8. (cells D5:D13) ကို D4 ေဖာ္ျမဴလာ ျဖည့္လိုက္ပါျပီ။
 9. Dragging the fill handle
 10. ေမာက္စ္ကို လႊတ္လိုက္ပါ၊ ကုန္ပစၥည္းတခုခ်င္းအလိုက္ က်သင့္တဲ့ tax rate ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းနဲ႔ တြက္ေပးထားတာကို ေတြ႔ရမယ္။

 1. Viewing the values
ျပန္စစ္ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ D8 ကို ကလစ္လုပ္ၾကည့္ပါ။ D8 = (B8*C8)*$E$2 လို႔ ေတြ႔ရမယ္။ tax rate က အျမဲတန္း absolute reference ျဖစ္ေနတာ ျမင္ရမယ္။ Double-clicking to view the formula

မယုံရင္ D4 = (B4*C4)Be sure to include the dollar sign ($) ကိုျဖဳတ္ျပီး စမ္းၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
#Value ဆိုျပီး ေပၚလာရင္ ေဖာ္ျမဴလာ မွားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
Absolute reference error result

Challenge! အိမ္စာ

 1. ေအာက္ပါအတိုင္း ေစ်းစာရင္းကို ေဖာ္ျမဴလာထည့္ပါ။ အဓိက absolute reference ကေတာ့ Discount rate ကို ၁၅% ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ discount ေပးျပီးေတာ့မွ line total ကို တခုခ်င္းစီအတြက္ တြက္နည္းကို ထည့္ရပါမယ္။
 2. cell references challenge

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Comments