ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● နည္းပညာသစ္ႏွင့္ ထိေတြ႔လာေသာ ရခုိင္ေဒသလယ္သမားမ်ား


ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● နည္းပညာသစ္ႏွင့္ ထိေတြ႔လာေသာ ရခုိင္ေဒသလယ္သမားမ်ား
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇

ေျမပံု၊  မင္းျပား (Myanmar Now) — ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာ အျပင္ဘက္ ေတာင္ကုန္း ငယ္မ်ားၾကားရိွ လယ္ကြင္းမွာ စပါးပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းေနသည္။  မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ႏွင့္ နည္းစနစ္သစ္သံုးထားေသာ သူ၏ လယ္သည္ ယခင္ကာလမ်ားထက္ ပိုမိုအက်ဳိးေပးမည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊေမာင္ ေက်နပ္လ်က္ရိွသည္။

ဦးသန္းေရႊေမာင္သည္ ယခင္က  မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းျဖစ္သည့္ ပ်ဳိးပက္ႀကဲသည့္နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၏ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ရြာရိွ  စပါးစိုက္ေတာင္သူဆယ္ဦးပါဝင္ရာ ထိုအထဲ တြင္ ဦးသန္းေမာင္ေရႊက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

ရရိွလာသည့္စိုက္နည္းသစ္ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရာမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျမင္ေနရၿပီဟု သူက တက္တက္ႂကြႂကြ ေျပာျပ သည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္းအသစ္နဲ႔ စိုက္ေတာ့ မ်ဳိးစပါးကုန္က်တာလည္း နည္းလာတယ္။ စပါးပင္ေတြကလည္း အပင္ေတြ အမ်ားႀကီး ပြားလာတယ္” ဟု ဦးသန္းေရႊေမာင္က ေျပာသည္။ 


  ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာမွ ဦးသန္းေရႊေမာင္ကို သူ၏လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္
(ဓာတ္ပံု - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now)

စိုက္ပ်ဳိးနည္း အေျပာင္းအလဲေနာက္ပိုင္း ေတြ႔ရသည့္ စိုက္ခင္းအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး စပါးအထြက္ႏႈန္း နွစ္ဆတိုးလာမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေတာင္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

ဤျဖစ္ထြန္းမႈမွာ ကူညီေရးအဖဲြ႔၏ စီမံကိန္းေဒသအတြင္းသာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းနယ္ေျမအျပင္ဘက္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဒသတစ္ခုျဖစ္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုဘ႑ာနွစ္အတြက္ မုိးစပါး ၆၅,၂၅၄ ဧက စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ မိရိုးဖလာ ပ်ဳိးပက္ႀကဲသည့္ နည္းလမ္းသာ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။

● စိုက္ပ်ဳိးနည္းသစ္
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ၊  ေျမပံု၊  မင္းျပား၊  ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လယ္သမား အမ်ားအျပားကို အကူအညီေပးေန ေသာ တက္လမ္းစီမံကိန္းသည္  ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ဤစီမံကိန္းသည္  ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝ ေဘးဒဏ္ က်ေရာက္ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရရွည္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး၊  အစာအာဟာရ ျပည့္ဝေရး၊  ေရ၊  ပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံတို႔ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ျမန္မာျပည္ေဒသအမ်ားအျပားရိွ ဖံြ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင္႔ စားနပ္္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) က ေငြ ေၾကး ေထာက္ပံ့ထားသည္။

မင္းျပား၊  ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁ဝ၂ ရြာတြင္ လယ္သမား ၄,ဝဝဝ သည္ တက္လမ္း၏ စိုက္ပ်ုဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ား တြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

လယ္သမားသင္တန္းေက်ာင္း ၅၄ ခုေရာက္ ေဒသခံတို႔ကို စပါးအထြက္ႏႈန္း နွစ္ဆတိုးႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႔နည္းနာတို႔အေၾကာင္း ျပသ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအတြင္း  ေျမျပင္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ၿပီးရိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊  သင္တန္းၿပီးလွ်င္ နီးစပ္ရာေတာင္သူတို႔ထံ ဗဟုသုတ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးစပါး ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းေဒသတြင္း   လယ္သမား ၈၁၅ ဦးက မ်ဳိးသန္႔ပြားမ်ားထုတ္လုပ္နည္း အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ထုတ္လုပ္ေသာ အထြက္တိုးမ်ဳိးစပါး ၆,၇၆၇ တင္းကို လယ္သမား ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ထံ ၂ဝ၁၅ စိုက္ပ်ဳိး ရာသီအတြက္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ မ်ဳိးစပါးမ်ားသည္ ထိုႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ကိုမန္မုန္တုိင္းဒဏ္ ကို တြန္းလွန္ရွင္သန္နိုင္ခဲ့သည္ဟု တက္လမ္း၏ အစီအရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထြန္စက္ ၁ဝ၇ လံုး၊  စပါးေႁခြေလွ႔႔စက္ ၇၉ လံုးကိုလည္း စီမံကိန္းေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။

● မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔
ေျပာင္းလဲလာသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မိရိုးဖလာနည္းမွ ခြဲထြက္လိုက္ေသာ္လည္း အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ ရွိေနေသးေၾကာင္း  ဦးသန္းေရႊေမာင္က ေျပာသည္။  နည္းလမ္းသစ္က လူအား၊  ေငြအား ပိုမိုကုန္က်မည္ဟု သူက ဆို သည္။

“မိရိုးဖလာနည္းအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ပက္ႀကဲလိုက္တာပဲ၊  ပ်ဳိးေထာင္ၿပီးစုိက္ရင္ေတာ့ လူေရာ၊ ေငြေရာ လိုလာၿပီေလ” ဟု ဦးသန္းေရႊေမာင္က ေျပာသည္။

ေျမပံုႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရိွသည့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊  ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ယခုနွစ္တြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ နည္းလမ္းေဟာင္းကိုသာ အသံုးျပဳေနသည္ဟု ဆုိသည္။ 


ႏုိဝင္ဘာလဆန္းပိုင္းက မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းေနသည့္ လယ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now)

အဆိုပါလုပ္သားအင္အား အခက္အခဲအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကိုလည္း တက္လမ္းက အႀကံေပးထား သည္။ ေျဖရွင္းသည့္နည္းမွာ ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ကူညီေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။

ဤေဒသတြင္ ေရလမ္းခရီးကိုသာ အားထားေနရျခင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္သို႔ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာေရာက္ရွိ ေရးအတြက္  အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္ဟု တက္လမ္းလူထုဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး  Jennifer M. Macintyre က ေျပာသည္။

“ထြက္လာတဲ့စပါးက စားနပ္ရိကၡာဖူလံုတာေတာ့မွန္္တယ္ ဝင္ေငြတုိးလာေအာင္ ေစ်းကြက္ကို လက္လွမ္းမွီေအာင္ ေရာင္းဖုိ႔ ကေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေသးတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က စပါးေစ်းကြက္ ခုိင္မာေစရန္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား ပိုမိုထြက္ရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနက ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

“မ်ုဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ နည္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ မ်ဳိးေတြကေရာေနတယ္။ ေရာေနေတာ့ စပါးအရည္အေသြးက အရမ္းကို နိမ့္ပါ တယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ျပည္နယ္အစိုးရရံုးတြင္ မၾကာေသးခင္က ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာျပသည္။

● နည္းပညာ မွ်ေဝေရး
စပါးအထြက္ႏႈန္းတုိးလာရန္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္သစ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး လုိက္နာျခင္းမရွိသည့္ ေတာင္ သူတခ်ဳိ႕မွာ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ၎တို႔ထဲမွ တစ္ဦးမွာ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ျဖစ္သည္။

သူ၏ လယ္မွ စပါးအထြက္ႏႈန္း မ်ားစြာ မတက္ရေသးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ နည္းသစ္ကို စနစ္တက်လိုက္နာမႈ အားနည္း ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေျပာသည္။

“ေပါင္းျမက္ေတြထြက္လာမွာစိုးလို႔ စိုက္ခင္းထဲကို ေရထည့္ၿပီးပိတ္ထားလိုက္ေတာ့ အထြက္ႏႈန္းက သိသိသာသာ မတက္ လာဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေျပာသည္။

တက္လမ္း စီမံကိန္းဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ International Resuce Committee (IRC)  မွ ဒုတိယၫြန္ ၾကားေရးမွဴး (စီမံခန္႔ခြဲေရး)  ဦးေအာင္ႀကီးက ရခိုင္ေဒသခံ ေတာင္သူတို႔သည္ နည္းစနစ္သစ္ကို အျပည့္အဝ က်င့္သားရဟန္ မရိွေသးဟု သံုးသပ္သည္။

“နည္းစနစ္သစ္ေတြနဲ႔ စံျပစိုက္ကြက္ေတြစိုက္ျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကလည္း လိုက္နာဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း သိပ္မယံုေသးဘူး။ မိိရိုးဖလာနည္းကို မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ၾကေသးဘူး” ဟု ဦးေအာင္ႀကီးက စစ္ေတြၿမဳိ႕ရိွ IRC ရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာျပသည္။

တက္လမ္းအဖြဲ႔၏ နုိင္ငံတကာ စိုက္ပ်ဳိးေရး မန္ေနဂ်ာ Gerasmo Pono ကလည္း လယ္သမားတို႔သည္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားက ပို႔ခ် ျဖန္႔ေဝလုိက္သည့္ နည္းပညာမ်ား၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ  အသံုးခ်ေနၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

“ေတာင္သူလယ္ယာစာသင္ေက်ာင္းမ်ား အစီအစဥ္က နည္းပညာအသံုးခ်မႈကို IRC အေနနဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ဒီနွစ္္ ကုန္မွာ ကိန္းဂဏန္းအတိအက် ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္”  ဟု Gerasmo Pono က ရွင္းျပသည္။

မၾကာေသးခင္က ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာအျပင္ဘက္ လယ္ေတာထဲတြင္ ေတြ႔ရေသာ ဦးခင္သန္းေမာင္သည္ တက္လမ္းအစီ အစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေပ။  သူက အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူတို႔၏ အလားအလာ ေကာင္းေသာ စပါးခင္းမ်ား၏ အေျခ အေနကို ၾကည့္ၿပီး နည္းပညာမ်ားရယူရန္ ဆႏၵရိွေနသည္။

“သူတုိ႔စုိက္တာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒီလိုစုိက္ခ်င္လာတယ္” ဟု ဦးခင္သန္းေမာင္က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း  တက္လမ္းစီမံကိန္းသည္ လာမည့္ႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းဆင္း ေတာင္သူတို႔က နည္းပညာလိုအပ္သည့္ ေက်းရြာသားမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေဝႏိုင္ေရးကိုလည္း တက္လမ္းက စီစဥ္ထားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ားကို ေသခ်ာလိုက္နာသည့္ ဦးသန္းေရႊေမာင္က ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာအျပင္ဘက္ သူ၏လယ္ကြက္ အတြင္း စပါးပင္မ်ားကို ၁ဝ လက္မစီျခားကာ အတန္းလိုက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ ပက္ႀကဲစုိက္ပ်ဳိးျခင္းထက္ အပင္အထြက္ႏႈန္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ေျပာသည္။

တစ္ဧကလွ်င္တင္း ၅ဝ ဝန္းက်င္သာထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္သစ္ေၾကာင့္  တင္း ၁ဝဝ နီးပါး ထြက္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ဦးသန္းေရႊေမာင္က ေျပာသည္။

“အထြက္ႏႈန္း တိုးလာရင္ေတာ့ ကုန္က်စားရိ္တ္ေတြလည္း ကာမိလာမယ္ ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အျမတ္အစြန္း ပိုလာမယ္” ဟု  ဦးသန္းေရႊေမာင္က သူ၏စပါးခင္းကို ၾကည့္ရင္း ေျပာလိုက္သည္။ ။

Comments