ေက်ာ္ႏိုုင္ - YBS ထက္ အဆမ်ားစြာ အေရးႀကီးေသာ စည္ပင္ဥပေဒ

Photo - Irrawaddy


ေက်ာ္ႏိုုင္ - YBS ထက္ အဆမ်ားစြာ အေရးႀကီးေသာ စည္ပင္ဥပေဒ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇

YBS သည္ ဥပေဒတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။

YBS သည္ မူဝါဒ (ေပၚလစီ) မဟုတ္ပါ။

YBS သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စံနစ္ (system) တစ္ခုသာျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုစံနစ္ (system) တစ္ခုကို ေျပာင္းရန္ဆိုသည္မွာ မလြယ္ေသာ္လည္း ေျပာင္း၍ရေသးသည္။ မထသ ကိုဖ်က္သိမ္း၍ YBS ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းကို ဥပမာအေနျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ မထသ မွ YBS အကူးအေျပာင္းသည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ျခင္းမရွိခဲ့။ ဘတ္စ္ကားစီး ျပည္သူမ်ားကို ႐ိုက္ခတ္မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ဘတ္စ္ကားစီး ျပည္သူတို႔ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလို႔ရခဲ့သည္။ ယခုအခါ YBS ကိုဖ်က္၍ အျခားစံနစ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါကလည္း ေျပာင္း၍ ရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ အခက္အခဲေတာ့ ရွိမည္ေပါ့။

ေပၚလစီတစ္ခုကို ေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္မူ ထို႔ထက္ပို၍ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ႐ိုက္ခတ္မႈျပင္းထန္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းဘို႔လိုသည္ဆိုလွ်င္ ေျပာင္းလို႔ရေနေသးသည္။

ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္။ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးလွ်င္ ေျပာင္းရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ကိုဘဲ နမူနာၾကည့္ရေပမည္။ ျပည္သူအားလံုးလိုလိုက မႀကိဳက္သျဖင့္ ေျပာင္းခ်င္ေနၾကသည္။ ေျပာင္းလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းဘို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲေၾကာင္း အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ျပဌာန္းၿပီးလွ်င္ ေျပာင္းရခက္သည္ဆိုသည္ကိုက ဥပေဒ၏ သေဘာသဘာဝျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳမျပဌာန္းမီ ထိုဥပေဒသည္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအတြက္ (အမ်ားစုအတြက္) အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အသစ္ကို ျပဌာန္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုဥပေဒအသစ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူအားလံုး (အမ်ားစု) အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာဥပေဒျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္မူဘဲ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေသာ ဥပေဒဆိုလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

YBS သည္ မွားယြင္းေသာစံနစ္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ့။ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးခင္မွာ လုပ္လိုက္သျဖင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ YBS စသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘတ္စ္ကားစီးသူမ်ား မည္သို႔အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ မည္မွ်ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။

အသစ္ထြက္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးခင္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မေသခ်ာေသးခင္ အေစာတလွ်င္ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ YBS စံနစ္စကာစကထက္ အဆမ်ားစြာ ဆိုးဝါးမည္ျဖစ္သည္။ အဆမ်ားစြာ ျပင္းထန္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒကို ျပန္မျပင္ႏိုင္မခ်င္း ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဒုကၡေတြ႕ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအသစ္ကို မျပဌာန္းမီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ုျပည္သူမ်ားအားလံုးက ထိုဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိခြင့္ရၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဝဖန္ အၾကံျပဳခြင့္ ရရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေဝဖန္အၾကံျပဳခြင့္ရရွိရန္လည္း ျပည္သူအမ်ားက ေတာင္းဆိုသင့္သည္။

ဤသို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို မရယူဘဲ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ပါလွ်င္မူ ထိုဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအမွားအတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္ တန္ဘိုးမွာ အလြန္တရာ ႀကီးမားေပလိမ့္မည္။

Comments