ေက်ာ္ႏိုင္ - စည္ပင္ဥပေဒ - တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိ (ဂ်င္းနံပါတ္ - ၇)


ေက်ာ္ႏိုင္ - စည္ပင္ဥပေဒ - တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိ (ဂ်င္းနံပါတ္ - ၇)
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ပုဒ္မေပါင္း ၄၃၄ ခုရွိတဲ့ စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ပုဒ္မ ၄၂၈ ဟာ ေနာက္ဆံုးနားက ပုဒ္မပါ။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ဂ်င္းေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္ဆိုေတာ့ ပုဒ္မနံပါတ္အလိုက္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးဂ်င္းျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဂ်င္းအေၾကာင္း ေစာေစာသိရေအာင္လို႔ ေစာေစာေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

- စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္ပင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝေပးထားသည္။

- စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္ပင္ကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည္။

- စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား COI ကင္းဘို႔ မတားျမစ္ထား။

- စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို မေၾကျငာခိုင္း။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အစစ္အေဆးမရွိ။

ထိုကဲ့သို႔ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရယူထားေသာ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ မရွိသေလာက္ေလွ်ာ့ရဲေသာ စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ႔ဘဏၰာမ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္လွ်င္၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္လွ်င္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္လွ်င္ "ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတယ္" လို႔ ပုဒ္မ ၄၂၈ တြင္ျပဌာန္းထားပါတယ္။

Comments