ေက်ာ္ႏိုင္ - MEngC, CQHP, YCDC နွင့္ P&S အေရးကိစၥမ်ား - ၁


ေက်ာ္ႏိုင္ - MEngC, CQHP, YCDC နွင့္ P&S အေရးကိစၥမ်ား - ၁
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇

P&S (Plumbing & Sanitary) scope သည္ Mechanical Engineer ၏ scope မဟုတ္ဟု CQHP မွ သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တားျမစ္ေနပါသည္။ YCDC ကလည္း (P&S အပါအဝင္) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ scope ကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ task force ဆိုတာႀကီးဖြဲ႔ဘို႔ လုပ္ေနသည္။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ခို္ိင္ခိုင္မာမာ၊ တိတိက်က် ေရးသားေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါလွ်က္ ယခုကဲ့သို႔ မရႈပ္ရႈပ္ေအာင္လုပ္ေနၾကသည္မွာ ေစတနာေၾကာင့္လား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္လားဆိူသည္က အသိသာႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥတြင္ အံ့ၾသဘို႔ေကာင္းသည္က MEngC ၏ တုန္႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ တည္စဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို မကိုးကားဘဲ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ guideline အတိုင္း မရပ္တည္ဘဲ မလိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ဘို႔လိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ထပ္ၿပီး အသိေပးလိုပါသည္။

MEngC သည္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၃ ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္သည္။

CQHP သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီသာျဖစ္သည္။

YCDC သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ (မည့္) စည္ပင္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီသာျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ MEngC သည္ CQHP၊ YCDC တို႔နွင့္ တန္းမတူသည္ကို ရွင္းးရွင္းလင္းလင္း သိသာၿပီဟု ထင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ CQHP နွင့္ YCDC တို႔သည္ MEngC ကို လံုးဝမလႊမ္းမိုးနိုင္၊ မလႊမ္းမိုးသင့္၊ လႊမ္းမိုးရန္ မႀကိဳးစားသင့္ေပ။ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

P&S scope ကိစၥေပၚလာသည့္အခါ MEngC အေနျဖင့္ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေသာ္လည္း ထိုကိစၥအတြက္ စံု/ေကာ္ ဖြဲ႔၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စံု/ေကာ္သို႔ ထြက္ဆိုသူတစ္ဦးက 1922 ျမဴနီစီပါယ္ အက္ဥပေဒတြင္ P&S သည္ civil အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ scope အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ထြက္ဆိုသည္ကို စံု/ေကာ္က လက္ခံခဲ့သည္။ 1922 ျမဴနီစီပါယ္ အက္ဥပေဒ မူရင္းစာအုပ္ႀကီးကို ခ်ျပ၍ ထိုသို႔ေဖၚျပထားျခင္းမရိွေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေထာက္ျပၾကေသာအခါ မူရင္း အဂၤလိပ္လိုဥပေဒတြင္ မပါေသာ္လည္း ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ထားသည့္ စာအုပ္ထဲတြင္ပါသည္ဟု ေျပာင္းလဲေျပာခဲ့သည္။ ဤသည္ကိုလည္း စံု/ေကာ္က လက္ခံသည္။ 1922 အက္ဥပေဒကို အဂၤလိပ္လိုေကာ၊ ျမန္မာလိုပါ ပူးတြဲေဖၚျပ၍ နွစ္ခုစလံုးတြင္ ထိုသို႔ မပါရိွေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေထာက္ျပေသာအခါ အသံတိုးသြားေသာ္လည္း ပါပါတယ္ဟု ေျပာေနဆဲျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ပါရိွသည္ဆိုလွ်င္ မိမိအဆိုကို သက္ေသျပရန္၊ မိမိသည္ လူလိမ္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ မည္သည့္စာမ်က္နွာ၊ မည္သည့္ပုဒ္မ တြင္ ထိုသို႔ ေဖၚျပထားေၾကာင္း သက္ေသထူသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ သက္ေသမျပနိုင္ခဲ့။

အမွန္တကယ္ေတာ့ CQHP က (အျငင္းပြားခြင့္မရိွဘဲ) အျငင္းပြားလာေသာ P&S scope issue ကိစၥကို 1922 ျမဴနီစီပါယ္အက္ဥပေဒကို ကိုးကားသည္ဆိုကတည္းက လူရီစရာႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ CQHP သည္ High Rise building မ်ား၏ အရည္အေသြးကို စိစစ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ (ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ CQHP တြင္ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ႀကီးမ်ားသည္ High Rise building မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ဘူးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳရိွသူမ်ားလား ဟု ေမးလာခဲ့ပါက ဤ post ေခါင္းစဥ္နွင့္ မဆိုင္၍ ထည့္မေရးေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ႀကိဳတင္ေျဖၾကားထားပါသည္)။ 1922 ျမဴနီစီပါယ္ အက္ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ အခိ်န္က ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္ High Rise building မ်ား ရိွေနၾကပါၿပီလား၊ ေဆာက္လုပ္ေနၾကပါၿပီလား။ မရိွေသးပါ၊ မေဆာက္လုပ္ၾကေသးပါ။ 1922 တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၏ မိလႅာသိမ္းစံနစ္သည္ ဇလားမ်ားျဖင့္ သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ 1922 ခုနွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ေနလူထု အမ်ားစု၏ ေရရယူသံုးဆြဲရာ အရင္းအျမစ္သည္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားမွျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ High Rise building မ်ား၏ P&S scope issue ကို 1922 ျမဴနီစီပါယ္အက္ဥပေဒကို ကိုးကားထြက္ဆိုျခင္းသည္ လံုးဝ ေလွ်ာ္ညီျခင္း မရိွေသာ ကိုးကားထြက္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မေလွ်ာ္ညီေသာ ကိုးကားျခင္းကိုပင္လွ်င္ မမွန္မကန္ ကိုးကားေျပာဆိုသည္။

တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ guideline မ်ား အရ P&S scope သည္ မည္သူ႔ scope ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသလို ထင္ထင္ရွားရွား၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥတြင္ ပါဝင္ပါတ္သက္ေနေသာ MEngC၊ CQHP နွင့္ YCDC တို႔ ကိုယ့္ေဘာင္အတြင္းက ကိုယ္လုပ္သြားၾကရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။


ပထမဦးဆံုး CQHP ၏ “Duties and Responsibilities” ကို ေျပာပါမည္။ cqhp.org တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ဖတ္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပံု (1) တြင္လည္း highlight လုပ္ျပထားပါသည္။ CQHP ၏ တာဝန္သည္ “designer” က တင္ျပေသာ design သည္ international Code of Practice မ်ား၊ guideline မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရိွ၊ မရိွ စိစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကိုက္ညီမႈမရိွ၍ design ကို ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားရိွလွ်င္ အႀကံေပးရန္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အႀကံေပးရာတြင္လည္း International Code of Practice မ်ား၊ Guideline မ်ားအတြင္းမွသာ အႀကံေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤစာစုတြင္ ေဖၚျပထားေသာ “designer” ဆိုသူသည္ မည္သူနည္း။ CQHP ၏ guideline စာအုပ္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

cqhp.org website တြင္လည္းဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္သည့္ “GUIDELINES FOR HIGH-RISE BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS (WATER AND SANITATION)” စာအုပ္တြင္ အတိအက် ေဖၚျပထားပါသည္။ ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပံု (2) နွင့္ ဓါတ္ပံု (3)။


 

ပူးတြဲ ဓါတ္ပံု (4) တြင္ေတြ႔ရမည့္ “ Professional Engineer (PE) (Water Supply and Sanitation) တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ေရးသားထားခ်က္အရ CQHP သို႔ P&S design တင္ျပရမည့္ designer သည္ MEC မွ PE (P&S) အျဖစ္ စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သူျဖစ္ၿပီး ထို PE သည္ CQHP ထံတြင္ National Counterpart အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Guideline အရ CQHP သည္ MEC ၏ PE (P&S) တစ္ဦးဦးက National Counterpart အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လာပါလွ်င္ ထို PE (P&S) ကို မွတ္ပံုတင္ေပးယံုသာျဖစ္သည္။ ထို PE (P&S) ကို PE (P&S) အျဖစ္ စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ျပဳခြင့္သည္ MEC ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ေဖၚျပထားသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ CQHP ၏ guideline သည္ မွန္ကန္စြာ ေရးသားေဖၚျပထားေသာ guideline ျဖစ္သည္။ guideline တြင္ မွန္ကန္စြာ ေရးသားေဖၚျပထားပါလွ်က္ ျပင္ပတြင္ တကယ္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ guideline အတိုင္း ဘာေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္ၾကပါသနည္။ ကာယကံရွင္မ်ားသာ အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 ေနာက္ဆံုး အဆင့္လာပါၿပီ။ P&S scope ကို မည္သူေတြ၏ scope ဟု MEngC က သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ MEngC ၏ PE/RSE guideline စာအုပ္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ P&S scope သည္ Mechanical (Building Services) ၏ scope ျဖစ္ပါသည္။ ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပံု (5)။


MEngC နွင့္ CQHP တို႔၏ guideline အသီးသီးတြင္ ဤသို႔ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရႈတ္ေထြးေအာင္လုပ္ေနၾကပါသနည္း။ ရႈတ္ေထြးေအာင္လုပ္ေနသူတို႔၏ စိတ္သည္ မရွင္း၍ဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႔ေသာ သူမ်ားက ေျပာလာဦးမည္ထင္ပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ Mechanical PE/RSE မ်ား၏ scope ကို YCDC အပါအဝင္ စည္ပင္ အသီးသီးက ကန္႔သတ္ခြင့္ရိွသည္ဟု။ ထိုသို႔ ထင္ေန၊ ေျပာေနသူမ်ား အားလံုး မွားပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ဥပေဒကို ကိုယ္လိုရာ ဆြဲေျပာေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရဆိုလွ်င္ P&S ကို Mechanical engineer မ်ား၏ scope ဟု အတိအလင္းေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဤ issue အတြက္ post “Part 2” တြင္ သက္ေသနွင့္တကြ ေဖၚျပပါမည္။

Comments