ဂါမဏိ - ယေန႔ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေျခအေန - (အပိုင္း ၂)ဂါမဏိ - ယေန႔ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေျခအေန - (အပိုင္း ၂)
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

ေကာလိပ္အဆင့္မသတ္မွတ္တဲ့ KRC IHE လက္ေအာက္ခံေက်ာင္းေတြကေတာ့-

(က) အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း Engineering Study Programme ။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိၿပီး ၃ ႏွစ္သင္ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၃ ခုမွာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ေက်ာင္းသား ၆၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။

(ခ) ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္သင္ေကာလိပ္ Leadership and Management Training College ။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိၿပီး ၄ ႏွစ္သင္ေက်ာင္း ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။

(ဂ) ရွလြမ္ အႏုပညာႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈေကာလိပ္ Shalom Arts and Leadership College (Leadership and Management Course) ။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာဘဲရွိၿပီး ၄ ႏွစ္သင္ေက်ာင္း ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ၁၉၉၉ ခုမွာ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။

(ဃ) ကရင္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္း Karen Economics Development Course ။ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွာ ရွိၿပီး ၂ ႏွစ္သင္ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသား ၇၀ ရွိတယ္။ ၂၀၀၃ တုန္းကစခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးပညာနဲ႔ စာရင္းကိုင္ပညာ အဓိကသင္ေပးတယ္။

(င) အဂၤလိပ္စာအကၽြမ္းဝင္သင္တန္း English Immersion Programme ။ ယခင္က အုမ္းဖ်ံဒုကၡသည္ စခန္းမွာရွိၿပီး အခုေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း KNU တပ္မဟာ(၆) နယ္ေျမကို ေရႊ႕သြားၿပီျဖစ္တယ္။ တႏွစ္သင္ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသား ၂၄ ေယာက္ဘဲ လက္ခံတယ္။ ၂၀၀၃ မွာ စတင္ခဲ့တယ္။

KRC IHE ေအာက္မွာမဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းတခ်ဳိ႕လည္း ရွိေသးတယ္ -

(စ) ဆရာျဖစ္သင္တန္း Teacher Certification Programme ။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိၿပီး ၁၀ လသင္ တန္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၉ မွာ စတင္ခဲ့တယ္။

(ဆ) ကရင္ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း Karen Teacher Training College က ဖာပြန္ခ႐ိုင္မွာရွိၿပီး ၂ ႏွစ္သင္ တန္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၄ ခုမွာ ထူေထာင္ခဲ့တယ္။

(ဆ) မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က နာမယ္ေက်ာ္ မင္းမေဟာ္ေက်ာင္းကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ဦးသန္းထြဋ္ (NLD-LA) တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တႏွစ္ကို ေက်ာင္းသား ၂၄ ေယာက္ လက္ခံတယ္။ အေမရိကန္အထက္တန္းေအာင္ လက္မွတ္စာေမးပြဲ GED အတြက္ တႏွစ္ကာလအခ်ိန္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ၂၀၀ နီးပါးဟာ ထိုင္း ေဟာင္ေကာင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဖိလိပိုင္တကၠသိုလ္ေတြမွာ စေကာလားရွစ္နဲ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္ တတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကတကၠသိုလ္မဆို တက္ခြင့္ရွိ တယ္။ GED အဆင့္မမွီေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ Post-10 တႏွစ္သင္တန္း ဖြင့္ေပးတယ္။

(ဇ) ဒါ့အျပင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား သားသမီးေတြအတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ (ေဒါက္တာစင္သီ ယာေမာင္ရဲ႕) CDC ၊ (ဆရာမႀကီးေနာ္ေဖာေရရဲ႕) ဆာသူးေလ၊ (ဆရာမင္းလြင္ရဲ႕) ပါရမီ၊ (ဆရာႀကီးမန္းဗလ ရွင္ရဲ႕) ခြဲကေဘာင္၊ (ေဒၚေအးေအးမာရဲ႕) SAW ၊ (ဆရာႀကီးခိုင္ဦးေမာင္ရဲ႕) BHSOH ၊ (ဆရာေဇာ္လြင္ဦးရဲ႕) ေသြးသစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကလည္း ၁၂ တန္းေအာင္တဲ့ ကရင္ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သားေရႊ႕ ေျပာင္းေက်ာင္းသားေတြကို အေမရိကန္အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္စာေမးပြဲ GED ေျဖႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေပးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံက ခ်င္းမိုင္၊ ဖာယပ္၊ ကြန္းကင္ စတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ စေကာလားရွစ္နဲ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးေနတယ္။

(ဈ) ဆရာမႀကီးေနာ္ေဖာေရတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Wide Horizon ေက်ာင္းကေတာ့ NGO ေတြနဲ႔ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္အသံုးဝင္မယ့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ေတြ အဓိကသင္ေပးတဲ့ အဂၤလိပ္စာဦးစားေပး တႏွစ္သင္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုမွာ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသား ၂၄ ေယာက္ဘဲ လက္ခံတယ္။ အခုေတာ့ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကေန ေမာ္လၿမိဳင္ကို ေရႊ႕သြားၿပီျဖစ္တယ္။

(ည) ၂၀၀၇-၂၀၀၈ မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ မဲေဆာက္ Youth Connect သင္တန္းေက်ာင္းက ၁၀ တန္း ၁၂ တန္း ေက်ာင္းသားေတြ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ပညာေရး ဆက္မလိုက္ေတာ့ဘဲ ျပင္ပေလာကထြက္ၿပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းႏုိင္ဖုိ႔ ဘာသာစကား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ တျခားအရည္အေသြးေတြ ျပင္ဆင္ေပးတာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိ ေမြးထုတ္ေပးဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ၃ လသင္တန္း၊ ၁၀ လသင္ တန္းေတြ ဖြင့္ေပးတယ္။ ၄၅ ေယာက္ဘဲ လက္ခံတယ္။

ကရင္နီတုိင္းရင္းသားေတြအတြက္လည္း အထက္တန္းလြန္တေက်ာင္းရွိတယ္။ -

၂ ႏွစ္သင္ ကရင္နီေဒသေကာလိပ္ Karenni Community College ဟာ ကရင္နီ ဆယ္တန္းလြန္ ဝိဇၨာ သိပၸံ ေက်ာင္း Karenni Post Ten Art and Science School နဲ႔ ကရင္နီ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း Karenni Leadership and Management Course တို႔ကို ပူးေပါင္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး မဲေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္ နားဆြယ္ရြာအနီးက ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္ ၁ မွာရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၅ တုန္းကတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ နားဆြယ္ရြာေဒသေက်ာင္း Ban na soi Community Learning Center ဆိုတာကလည္း အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာေတြ သင္ေပးတာရွိတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ခဲ့ရတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြကို အဆင့္ျမင့္ပညာ တတ္ႏိုင္သမွ်ရေအာင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစား ေနၾကေပမဲ့ အခုအခါမွာေတာ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူေတြဟာ ျပည္တြင္းဝင္ခြင့္ရလာလို႔ နယ္စပ္ေဒသ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြက တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား သားသမီးေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းေတြဟာ ဘ႑ာေငြအေတာ္ခက္ခဲလာၾကၿပီး မနည္း ႐ုန္းကန္ေနၾကရတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေဘာ္ဒါေဆာင္ေတြလဲရွိလို႔ ရိကၡာနဲ႔ ေနထိုင္ ေရးစရိတ္ေတြပါ ကုန္က်ခံၾကတယ္။

ေက်ာင္းဆင္းအမ်ားစုကေတာ့ အဂၤလိပ္စာအဆင့္အတန္း ေတာ္ေတာ္ႀကီး ျမင့္သြားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြတက္ႏုိင္ဖို႔ အေျခခံေတြ အဆက္အသြယ္ေတြ ရသြားၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ငယ္ငယ္ကေလး တည္းက ေတာႀကိဳအံုၾကားမွာေနခဲ့ရ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းနယ္စပ္ေရာက္လာခဲ့ရတဲ့ ကရင္လူငယ္ေတြအဖို႔ အဆင့္ ျမင့္တကၠသိုလ္ပညာသင္ႏုိင္ဖုိ႔ တျခားနည္းလမ္းေတြလည္း ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငားမရွိေသးပါဘူး။

ဂါမဏိ

ရည္ၫႊန္း။

http://childsdream.org/projects/karen-refugee-committee-education-entity-krcee/

http://tci-institute.org/

http://ktwg.org/

http://childsdream.org/myanmar/

http://kkbbsc.weebly.com/

Comments