ပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္ - ၂၀၁၈ အတြက္ ဆုေတာင္းပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္ - ၂၀၁၈ အတြက္ ဆုေတာင္း
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၇စစ္တိုက္စားေနၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားလည္း
တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အျမင္မွန္ရၾကပါေစ။

Comments