ေဒါက္တာသိန္းလြင္(NNER) - တကၠသိုုလ္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမ်ွတမႈ ရွိပါသလားေဒါက္တာသိန္းလြင္(NNER) - တကၠသိုုလ္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမ်ွတမႈ ရွိပါသလား

(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈
(သူ႔ေဖစ့္ဘြတ္ကေန ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္သည့္ သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပံ်႕ႏွံ႔လ်ွက္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ အေရးယူ အျပစ္ ေပးမႈတို႔ိကို တရားမ်ွတမႈ ရႈေဒါင့္မွဆန္းစစ္လိုပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ တရားမွ်တပါသလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္သည္ ယခင္ ၁၉၆၂ မွ ၂ဝ၁ဝ ကာလမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ပိုလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်ွင္ အလြန္ပင္နည္းပါးလ်ွက္ ရွိေနပါေသးသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခၽြန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ႕ပညာေရးညီလာခံမွ ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၁၅% မွ ၂ဝ% အထိ သံုးစဲြရန္ သေဘာတူညီထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလည္း ပါဝင္သေဘာတူညီလက္ခံထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာမူ ၇% ခန္႔သာရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ၂ဝ% အထိ တိုးျမွင့္ရန္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ဘ႑ာ ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ မ်က္ကြယ္ျပဳခံထားရဆဲျဖစ္ပါသည္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လံု ေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ရန္လိုုအပ္ျခင္း၊ လံုုေလာက္ေသာလစာေပးရန္ လိုုအပ္ ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားလိုအပ္ျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖုံုးႏွင့္ ေက်းလက္ေတာရြာ မ်ား တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသြားလာေရး လြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္း၊ ရပ္ေဝးမွေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားလိုအပ္ျခင္း စသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားျမွင့္တင္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး သိၾကပါသည္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ တရားမ်ွတသည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ရန္ေတာင္းဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါသလား။

“ေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူသည္” ဟု တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားက အေၾကာင္းျပသည္။ အဆိုပါတကၠသိုလ္စည္းကမ္း၏ တရားမ်ွတမႈကို ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါသည္။ စည္းကမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္တို႔က တဖက္သတ္ေရးဆဲြထားပါသလား။ စည္းကမ္းလိုက္နာရမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ား ရွိပါသလား။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသီးသီးတြင္ သက္ဆိုင္သူတို႔၏ ပါဝင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမ်ွတမႈမရွိဟု သံုးသပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ (NNER)

Comments