ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - You only young once!


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - You only young once!
(Academic weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၈

Comments