အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပညာေရး

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပညာေရး
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးဆိုသည္မွာ လူသားရင္းျမစ္တို႔၏ အရည္အခ်င္း အစြမ္းအစ ပါရမီ ေမြးရာပါဗီဇ ဝါသနာ အေလ႔အက်င့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ေတြးေခၚေျမႇာ္ျမင္ႏိုင္မႈတို႔ကို အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ေတာ္သည္ ည့ံသည္ စသည္ျဖင့္ စာေမး ပြဲမ်ားစစ္ေဆးကာ အကဲျဖတ္ သတ္မွတ္ေပးရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။

ပညာေရး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္မွာ လူသားရင္းျမစ္တစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ဘဝလမ္း သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္ သူ၏ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ကမၻာေလာကႀကီးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ ထိုလူသားရစ္ျမစ္တစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္ အခ်င္း ေမြးရာပါဗီဇ အထံုပါရမီ ဝါသနာရပ္ အားသန္ေသာအေလ႔အက်င့္မ်ားကို ပိုမို၍ သန္မာလာေစရန္ အားေကာင္း လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပန္းတိုင္မ်ား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ အယူအဆမ်ား အေတြးအေခၚမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ စြမ္း ရည္မ်ားကို နည္းေပးလမ္းညႊန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ တည့္မတ္ထိန္းညႇိေပးျခင္း၊ ေဖးမအားထည့္ေပးျခင္း၊ အဆံုးအစြန္ေသာ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအထိ သြားေရာက္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းျပေပးျခင္း၊ တိုက္တြန္းေပးျခင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ လာေစရန္ ေမြးဖြားေပးျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးႏွင့္ သင္ညာေရးတို႔သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အက်ိဳးဆက္တို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရား မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ရလဒ္မ်ားတြင္ လံုးဝကြာျခားသြားတတ္သည္။ သင္ညာေရးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ အသံုးဝင္လာ ေစရန္ အမိန္႔နာခံတတ္မႈမ်ား ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ား တပည့္ေကာင္းမ်ား အလုပ္သမားမ်ား စားေရးစာခ်ီ ဝန္ထမ္းေကာင္း မ်ားႏွင့္ သာမာန္လူသားရင္းျမစ္မ်ားကိုသာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သင္ၾကားမႈတြင္ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း လူတစ္ပုဂိၢဳလ္ဦးတစ္ေယာက္စိတ္ၾကိဳက္ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျပဌာန္းထားေသာ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ေထာင္မ်ား ကဲ့သို႔ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ား ဂိမ္းကစားပြဲတစ္ခုကဲ႔သို႔ အမွတ္စုရေသာ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား လူ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေတြးအေခၚမ်ား အယူအဆမ်ားကို အတိအက် လိုက္လံကာ မွတ္သားရျပီး က်က္မွတ္ရျပီး ထိုလူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္တန္းတူ ထိုလူပုဂိၢဳထက္ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳလုပ္လွ်င္ ပယ္ခ်ျခင္း ပစ္တင္ျခင္း ေဝဖန္ျခင္း ကဲ႔ရဲ႔ျခင္း ပစ္ပယ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ား ဆန္းသစ္ျခင္း တီထြင္ျခင္း ဖန္တီးျခင္း သံုး သပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္း အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္။အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ နည္းနာနိႆယ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ သင္ညာေရးျဖစ္ျပီး ပညာေရးထက္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ ေသာ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ ဆရာလုပ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ား တပည္႔ ေမြးျခင္း ေနာက္လိုက္ေမြးျခင္း အမိန္႔နာခံတတ္မႈအေလ႔အက်င့္မ်ားကို ေလ႔က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လူသားရင္းျမစ္တစ္ဦး၏ အနာဂတ္ဘဝ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း အစြမ္းအစ အယူ အဆ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အေတြးအေခၚ အမွန္အမွားတို႔ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္မႈ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ ေမြးရာပါဗီဇႏွင့္ ဝါသနာမ်ား အထံပါရမီမ်ားကို လစ္လွ်ဴ႐ႈျခင္း အထင္အျမင္ ေသးသိမ္ေစျခင္း ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ႔နည္းေစျခင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာကို သက္ေရာက္ေစေသာ သင္ညာေရး သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သင္ညာေရးသည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညွိႏႈိုင္းမႈတို႔ကို အျပန္အလွန္ သင္ၾကားမႈ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ အျပန္ အလွန္ယူဆခ်က္မ်ားကိုအားမေပးဘဲ သင္ရိုးညႊန္းတန္း သင္႐ိုးမ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သင္ၾကားသူပိုမွန္ သင္ၾကားသူပိုသိ သင္ၾကားသူပိုေတာ္ စနစ္ကိုအားကိုးသည္။ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းမ်ား စာေမးပြဲမ်ားကို အားျပဳျပီး အရည္အခ်င္းအစစ္ အစြမ္း အစအစစ္အမွန္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအစစ္အမွန္ ေမြးရာပါဗီဇအစစ္အမွန္ ဝါသနာအစစ္အမွန္ ေလ႔က်င့္ႏိုင္မႈစြမ္းအားတို႔ကို ပစ္ပယ္ျပီး သင္ရိုးမ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးကာ အေလးထားသင္ယူေစသည္။

ပညာေရးသည္ သင္ညာေရးထက္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ သေဘာသဘာဝရွိျပီး လူသားရင္းျမစ္တစ္ဦး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ဦးတည္ခ်က္မ်ား ဝါသနာမ်ား ေမြးရာပါဗီဇမ်ား အေလ႔အက်င့္မ်ား ယံုၾကည္မႈမ်ား အေတြးအေခၚ အယူအဆ ကိုယ္ပိုင္ဖန္ တီးတီထြင္ႏိုင္မႈ စြန္႔ဦးတီထြင္ႏိုင္မႈ ေဖာက္ထြက္ဆန္းသစ္မႈတို႔ကို အထူးျပဳျပီး အဓိကထားကာ ေလ့လာျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား ယူျခင္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း တည့္မတ္ေပးျခင္း လမ္းညႊန္ေပးျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အျပန္အလွန္သင္ၾကားျခင္း သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စာတမ္းမ်ားေရးသားျခင္း နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း လက္ခံျခင္း စမ္းသပ္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ လူသားရင္းျမစ္တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း၏ သင္ယူလိုမႈကို အဓိကထားသည္။ သင္ ညာေရးတြင္ ထူးခြၽန္ေသာ ေအာင္ျမင္ေသာ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေမြးဖြားေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္သူမ်ား ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းလွ် တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ပညာေရးတြင္ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္မႈ ကြၽမ္းက်င္မႈ ယံုၾကည္မႈ ေလ႔က်င့္သားျပည္႔ဝမႈ ပါရမီရင့္သန္မႈ ျပႆနာႀကီးငယ္တို႔ကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျဖရွင္းတတ္မႈတို႔ကို အထူးျပဳသည္ အဓိကထား အားျပဳသည္။ သင္ညာေရးတြင္ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္မႈ ကြၽမ္းက်င္မႈ ယံုၾကည္မႈ ေလ႔က်င့္သားျပည္႔ဝမႈ ပါရမီရင့္သန္မႈ ျပႆနာ ႀကီးငယ္တို႔ကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျဖရွင္းတတ္မႈတို႔ထက္ အမွတ္မ်ား အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား စာေမးပြဲမ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လက္မွတ္မ်ား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား လိုင္စင္မ်ားကိုသာ အဓိကထားကာ အားျပဳသည္။

သင္ညာေရးမွ အမိန္႔နာခံလြန္းသူမ်ား တပည့္ေကာင္းမ်ား ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားကို ေပၚထြက္ လာ ေစျပီး ပညာေရးမွ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ပညာရွင္မ်ား ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ား ပညာတတ္မ်ား အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဘဝ မိမိပတ္ဝန္က်င္ႏွင့္ ကမၻာေလာကႀကီးကို အရည္အေသြးျမင့္ အက်ိဳးျပဳသူမ်ား ေပၚထြက္ေလ႔ရွိသည္။ လူ သားတို႔၏ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ကို မည္သည့္စာေမးပြဲ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးပြဲ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား အမွတ္မ်ား သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေထာက္ခံခ်က္မ်ားက ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။ဥပမာ လူသားတစ္ဦး၏ အေတြးအေခၚမ်ား တီထြင္ဖန္တီးမႈ ဆန္းသစ္မႈမ်ား အယူအဆမ်ားကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အမွတ္ေပးျခင္း အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း စာရြက္ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။အားကစားနည္းမ်ား စစ္ပြဲမ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား လွ်ပ္တျပတ္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေျဖရွင္းရေသာ ျပႆနာႀကီးငယ္မ်ား ႀကိဳတင္မသိႏိုင္ မေတြးႏိုင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးကို သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားက အေထာက္ အကူျပဳေပးႏိုင္လမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။ သင္ညာေရးတြင္ တူညီေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို သင္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ဝါသနာပါမႈ အေလ႔အက်င့္ေကာင္းမႈ အထံုပါရမီရင့္သန္မႈ စသည္တို႔ကို ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တန္း တူထားကာ သင္ယူေစလိုျပီး အတင္းအက်ပ္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ လူသားရင္းျမစ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး၏ ေမြးရာပါဗီဇဝါသနာ ပါရမီရင့္သန္ျခင္း အေလ႔အက်င့္ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ကို ေလ႔လာျခင္း မွတ္တမ္းျပဳျခင္း အစဥ္တစိုက္ဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကည္႔ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျပီး ထိုလူသားရင္းျမစ္ ေက်ာင္းသား၏ သင္ယူလိုမႈ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ဝါသနာပါမႈ ပါရမီရင့္သန္မႈ ေမြးရာပါဗီဇရွိမႈ အေလ႔အက်င့္ေကာင္းမႈတို႔ကို အဓိကထားဦးစားေပးပါ လမ္းညႊန္ျပသေပးျခင္း ေဖးမကူညီ ေပးျခင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း သုေတသနျပဳျခင္း စာတမ္းမ်ားေရးျခင္း တီထြင္ဖန္တီးဆန္းသစ္ေစခ်င္း စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း ယံုၾကည္မႈရယူျခင္း တို႔ကို အျပန္အလွန္သင္ယူေစသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခမဲ့ မတက္မေနရပညာေရးစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ထားျပီးႏွင့္ကာ ပညာသင္ယူေနသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းပို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအျပင္ မနက္စာ ေန႔ လည္စာမ်ားကိုပါ ေကြၽးေမြးျခင္း ပညာသင္ယူျခင္းအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားကိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ ကာ ပညာေရးအတြက္ အထူးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျပီးေနၾကခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေန ႏွင့္ မူလတန္းအခမဲ့ မတက္မေနရမစ္ရွင္မွာပင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္အဝ မေအာင္ျမင္ေသးသည္ကို ေတြးမိတိုင္း ဝမ္း နည္းျခင္းျဖစ္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားရပါသလဲဆိုလွ်င္ လူသားရင္းျမစ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝ မိမိတို႔ ၏ပတ္ဝန္းက်င္ မိမိတို႔၏မ်ိဳးႏြယ္စု မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ မိမိတို႔၏ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ အသက္ရွင္သန္ေနခ်ိန္အတြင္း မွန္ကန္ ေသာအယူအဆ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာအနာဂတ္မ်ား တိက်ေသခ်ာေသာပန္းတိုင္မ်ား ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ အေတြး အေခၚမ်ားျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း သက္ရွိမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေနထိုင္ဆက္ဆံၾကရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္း ေျမ့ေသာဘဝမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကရန္ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ေကာင္း စနစ္မွန္မ်ားကို အထူးလိုအပ္ေနျခင္း သင္ၾကားေနၾကရျခင္း သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားၾကရန္ လိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

{သု} - သု​ေဏယ် = နာၾကားရ၏။ {စိ } - စိ​ေႏၲယ် = ႀကံစည္​ရာ၏။ {ပု} - ပု​ေစၧယ် = ​ေမးျမန္​းရာ၏။ {ဘာ}- ဘာ​ေသယ်= ႐ြတ္​ဖတ္​ရာ၏။{ဝိ } - ဝိစာ​ေရယ် = စိစစ္​ရာ၏။ {လိ} - လိ​ေကၡယ် = ​ေရးသားရ၏။ {သိ} - သိ​ေကၡယ် = သင္​ၾကားရ၏။ {ဓာ} - ဓာ​ေရယ် = ​ေဆာင္​ရာ၏။ ဟူေသာ" သုစိပုဘာ ဝိလိသိဓာ"ရွစ္မ်ိဳးကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေစာလ်င္စြာ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳက မၾကာခဏ ဆိုေရးရွိ သျဖင့္ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ပညာေရးစနစ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စနစ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပေနၾကသည္မွာလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ထိုကဲ႔သို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ အၾကံဉာဏ္မ်ား အစီအစဥ္မ်ားကို ဂရုမျပဳဘဲ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း စမ္းသပ္ရင္းျဖင့္ နစ္နာခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္၏လုပ္အားမ်ားသည္ မည္မွ်ရွိခဲ႔ျပီ ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီဆိုသည္မွာလည္း အားလံုးသိၿပီး နားယဥ္ၿပီး ဓါတ္ျပားေဟာင္း ႀကီး တစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း ျငင္းဆန္၍မရေသာ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။

လံုးဝသံုးစား၍ မရေအာင္ ညံဖ်င္းႏံုခ်ာေသာ လူသားပုဂိၢဳလ္သည္မရွိဟုဆိုလွ်င္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စကားရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆၾကလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ခ်င္ပါသည္။ လူသားတို႔သည္ ကိုယ္လံုးတီးႏွင့္ မီးကို မေတြ႔ရွိေသး သည့္ အသားစိမ္း ငါးစိမ္းစားေသာ ေက်ာက္ေခတ္မွသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္အထိ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ ေျပာင္း လဲလာျခင္းသည္ လူသားတို႔၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ၾကံစည္ႏိုင္စြမ္း ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း တီထြင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို သက္ေသျပဳ ျပီးျဖစ္သည္။လူသားတိုင္းပင္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ လူသားတိုင္းပင္ ပညာရွိမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ လူသားတိုင္းပင္ အ ေက်ာ္အေမာ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူသားတိုင္းပင္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္းကို အဓိက အရင္း အျမစ္ျဖစ္ေသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ေရခံေျမခံ ေျမၾသဇာေကာင္းျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမေကာင္းပမာျဖစ္ေသာ ပညာ သင္ၾကားေရးစနစ္ေကာင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အတင္းအက်ပ္ သင္ၾကားခံရျခင္း ပံုသြင္းခံရျခင္း ရိုက္သြင္းခံရျခင္း တြန္းအားေပးခံရျခင္း မဟုတ္ေသာ မိမိကိုယ္တိုင္ ဝါသနာပါသည့္ အထံုပါရမီပါသည့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အေလ႔အက်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈရွိသည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကိုု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပညာေရးစနစ္ေကာင္းမ်ားက ေထာက္ ပံ့လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္လွ်င္ လူသားတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ မိမိတို႔၏မ်ိဳးႏြယ္စု မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ မိမိတို႔၏ကမၻာႀကီးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ အက်ိဳးျပဳေသာ ပညာတတ္မ်ား ပညာရွိမ်ား ပညာရွင္မ်ား အေက်ာ္ အေမာ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ပညာဟုဆိုလွ်င္ ပညာေရးသည္ အထူးေျပာစရာမလိုသကဲ႔သို ပညာေရးဟုဆိုလွ်င္ ပညာရပ္မ်ားသည္ အဓိက ရင္းျမစ္ျဖစ္ျပီး ပညာရပ္မ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္တို႔သည္ ဘာသာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။အမ်ားအျပား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိျခင္းသည္ ပညာ၏အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုးမည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို အမွန္အတိုင္း သိရွိျခင္းသည္ပညာ၏ အဓိ ပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပညာ၏ အရင္းအျမစ္တြင္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာဟူ၍လည္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိျပီး အသိပညာကို သုတ ရသ စာေပမ်ား ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား သင္ရိုးမ်ား အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အမွန္အမွား သင္ခန္းစာမ်ား လူသားတို႔၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြမ်ားက အေတြးအေခၚမ်ား အယူအဆမ်ား အယူဝါဒမ်ား မိမိ၏ လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္ လူမ်ိဳးစုပတ္ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားက ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အတတ္ပညာကေတာ႔ စိတ္ ဝင္တစားရွိမႈ အထူးဂရုတစိုက္အားထုတ္မႈ အထံုပါရမီရွိမႈ ဇြဲ လံု႔လ ဝရိယ ေခြၽးေသြးတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေလ႔က်င့္မႈတို႔ကိုပါ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ အသံုးျပဳၿပီးမွသာ ကြၽမ္းက်င္ေသာ အတတ္ပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္ပညာရပ္တြင္ျဖစ္ေစ ဝါသနာ အထံုပါရမီ စိတ္ဝင္စားမႈ ဇြဲ လံု႔လ ဝရိယ အစဥ္တစိုက္အားထုတ္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကေတာ့ ထာဝရလိုအပ္မည္သာျဖစ္သည္။

လူသားရင္းျမစ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သူကိုယ္တိုင္ စိတ္ပါဝင္စားရာ ဝါသနာပါရာ အထံုပါရမီရင့္သန္ရာ ပညာရပ္ တစ္ခုကို စနစ္တက် သင္ယူခြင့္ ေလ႔က်င့္ခြင့္ ဖန္တီးခြင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေတြးေခၚခြင့္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ထိုလူသားရင္းျမစ္ ေက်ာင္း သားတစ္ဦးအတြက္ သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သူ၏လူမ်ိဳးအတြက္ သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဆံုးအစမရွိေသာ တိုးတက္ မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးမႈမ်ာ တီထြင္မႈမ်ား ဆန္းသစ္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၁ရာစုတြင္ ဘာေၾကာင့္ မေပးႏိုင္ရမည္နည္း။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာေၾကာင့္လက္မခံႏိုင္ရမည္နည္း။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာေၾကာင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း ျပဳစု ေပးျခင္း ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း ေဖးမေပးျခင္း လမ္းညႊန္ေပးျခင္း ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ရမည္နည္း။

 အမၺနဒီေက်ာ္စြာ

Comments