ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျမန္မာ - အပိုင္း (၅)

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ●  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျမန္မာ - အပိုင္း (၅)
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၇၊ ၂ဝ၁၈

၂ဝ၁၈ မတ္လမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတသက္တမ္း ၂ ႀကိမ္ကန္႔သတ္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွိက်င့္ပင္းကို ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ တတန္းထဲေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကမာၻ႔ထိတ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ အထူးႀကိဳးစား ေတာ့မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းေရးေတာ့ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ေသဒဏ္အထိေပးလုိ႔  မူးယစ္ေဆးဝါးကိုလဲ ေသ ဒဏ္ထိေပးလုိ႔  အုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ား စိတ္ဓါတ္ေကာင္းမြန္လုိ႔  ေနာက္ဆံုး မဟာတ႐ုတ္လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒေၾကာင့္  စသျဖင့္ ေျပာၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္မျဖစ္တဲ့ ရခိုင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတဆံုးျဖစ္ေနၿပီး စစ္ျဖစ္ေနလက္နက္ ကိုင္မ်ားရွိတဲ့ နယ္စပ္ျပည္နယ္ေတြက သူေဌးမ်ားစြာ ပိုမိုႂကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြျဖစ္ေနရ တာလဲ  ဘာေၾကာင့္လဲ  စဥ္းစားမိပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီးကို ေမာ္စီတုန္းေသဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တဲ့အခါ ပါတီတြင္း တရားမွ်တစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီး ၁၉၇၈ မွာ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ ပထမဆံုး စစ္ေကာ္မရွင္ရဲ့ေထာက္ခံမႈကို အရင္ဦးဆံုးရယူပါတယ္။ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးကို ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ေအာင္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ၿပီး၊ လယ္ယာက႑ အချချပဳႀကိဳး စားတာ ၁ဝ ႏွစ္အၾကာမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလြန္ကြာျခား အဂတိအလြန္မ်ားလာပါတယ္။ ၁၉၈၉ တ႐ုတ္ျပည္အေရးခင္းႀကီး ျဖစ္ၿပီး တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ အသက္လဲႀကီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမဦးေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္လာၿပီး ႏွိမ္နင္း ခံလိုက္ရပါတယ္။

အဲဒီ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္းမွာ ခိုင္မာတဲ့ေခါင္းေဆာင္ျပဳစုေရးေပၚလစီနဲ႔ စီးပြားေရးမဟာျဗဴဟာတုိ႔ ခ်မွတ္ၿပီးသား အတည္ျပဳက်င့္သံုး ေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္အုပ္စု ၂ ခုကို အၿပိဳင္ပ်ဳိးေထာင္ေပးပါတယ္။ လူထုၾကားကလာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေကဒါစနစ္ လူ ငယ္ေခါင္းေဆာင္အုပ္စုနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ့ မ်ဳိး႐ုိးလူငယ္မ်ားအုပ္စုတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ခိုင္မာစြာလည္ပတ္ေနပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ အသက္ ၈ဝ ေက်ာ္သြားခ်ိန္  ေခါင္းေဆာင္ျပဳစုေရးေပၚလစီနဲ႔ အညီ တိန္႔ ေရွာက္ဖိန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္လက္ဦးေဆာင္ၾကပါတယ္။ အခု ၂ဝ၁၈ မွာေတာ့ ရာသက္ပန္သမၼတပံုစံ ကိုအတည္ျပဳလိုက္ေပမဲ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အရဆိုရင္ ျပည္သူလူထိုက ေတာင္းဆိုလာရင္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းေပး ရတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာလဲ ရွိေနပါတယ္။

တ႐ုတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ဂ်ီဒီပီကို ၾကည့္ပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ၁၉၇၈ ကေန ၁၉၉၈ အထိ အႏွစ္၂ဝ အတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဂ်ီဒီပီက ၃ ဆပဲ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻ႔ထိတ္တန္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာကိုမီဖို႔ အေဝးႀကီးပါ။ အေျခခံ လူအရင္း ျမစ္ (တနည္းအားျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား) ပ်ိဳးေထာင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္တန္းမ်ား အေျခ ခိုင္ေနပါၿပီ။ ေမာ္စီတုန္းကြန္ျမဴနစ္စနစ္က ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ တ႐ုတ္မင္းဆက္မ်ားက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္ အယူဝါဒကို ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ခိုင္မာေအာင္ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးစနစ္ကို အႀကီးစားမဟာျဗဴဟာ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သေဘာတရားမ်ားဟာ ကြန္ျဖဴးရွပ္သေဘာတရား ျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအား လံုး ကိုယ္က်င့္တရားကို Continuous Improvement အဆက္မပ်က္ ထိန္းေၾကာင္းေပးပါတယ္။ ပါတီ စည္းကမ္းထိမ္း သိမ္းေရး၊ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက နာမည္ႀကီးပါတယ္။ ဂ်ီဒီပီ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ ဂရပ္ (ပံု)။

တိုးတက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ တရားေရးမ႑ိဳင္ ၾသဇာႀကီးေတာ့ အဂတိမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးလိုပဲ လစာနည္းတဲ့ တရားသူႀကီး တရားေရွ႕ေနဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ အဂတိ မ်ားလွပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ပါတီစည္းကမ္းထိမ္း ေကာ္မတီက ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဆင့္နဲ႔ ဦးေဆာင္ပါတယ္။

● အေျခခိုင္ၿပီးမွ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ျခင္းသို႔
တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ အနားယူသြားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး (ဂ်ီဒီပီ) အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္သြားပါတယ္။ တအိအိနဲ႔ တိုးတက္ေနဆဲ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေနာက္ကလိုက္လာတဲ့ သက္လံုေကာင္းတာေဝးေျပးသမားလိုပဲ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေက်ာ္တက္ပါေတာ့တယ္။ အီတလီ (၂ဝဝဝ)၊ ျပင္သစ္ (၂ဝဝ၅)၊ အဂၤလိပ္ (၂ဝဝ၇)၊ ဂ်ာမဏီ (၂ဝဝ၈) နဲ႔ ကမၻာစီးပြားေရး နံပါတ္ (၃) ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဂ်ပန္ကို ၂ဝ၁ဝ မွာ ေက်ာ္လႊားၿပီး ကမၻာစီးပြားေရး နံပါတ္ (၂) အင္အားႀကီး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလဲ က်ဆင္းသြား ေပမဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျပည္ပရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ အေျမာက္အမ်ား လုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ အခုေတာ့ ဂ်ီဒီပီမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဒုတိယေနရာ ကို ၿပိဳင္ဖက္မရွိ ရယူထားပါၿပီး ႏိုင္ငံတကာစီးပြားက်ဆင္းေနတဲ့ ဧရာမကုမၸဏီႀကီးမ်ားရဲ့ ရွယ္ယာေတြကို လိုက္လံဝယ္ယူေနပါ တယ္။ အေမရိကန္ကိုမီဖို႔ကေတာ့ အမ်ားႀကီးလိုပါေသးတယ္။

ထူးဆန္းမႈကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ၂ဝဝ၆၊ ၂ဝဝ၇၊ ၂ဝဝ၈ မွာ စီးပြားကပ္ တနည္းအားျဖင့္ ဝိသမစီးပြားေရးသမားမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ စီးပြားက်ဆင္းၿပီး Fail State က်ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွာ စီးပြားေရးကို မထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္စစ္အင္အားႀကီး ႐ုရွားအင္ပါယာ က်ဆံုးခဲ့တာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အထူးသင္ခန္း စာ ယူပါတယ္။ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း မွန္ကန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အျမန္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူမည္းသမၼတ အိုဘားမားကို မလြဲမေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို တည့္မတ္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ အခု သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔လက္ထက္မွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ ပိုႀကီးစိုးလာၿပီး အေမရိကန္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ဆက္လက္ရွိေနဦးမွာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလည္း အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ကမၻာကို မွီၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ားစြာအသံုးခ် တိုးတက္လာေပမဲ့ အခုေတာ့ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ရွိက်င့္ပင္းကလည္း ကမာၻ႔အေျခအေနနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ဝိသမစီးပြားေရးသမား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ တယူသန္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ လူဆို တာ အာဏာရွိလာရင္ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ ေငြရွိလုိ႔ေတာ့ ေဖာက္ျပန္သူကို သန္႔ရွင္းတဲ့အာဏာပိုင္က အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

● ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခါင္းေဆာင္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး
တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ စတဲ့ ေခတ္ျပိဳင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလလာအတု ယူေနတာ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားအားျဖင့္ စီးပြားေရးေပၚလစီ၊ မဟာျဗဴဟာ ခ်မွတ္ေနပါ တယ္။ ေအာင္ျမင္ဖို႕လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေတာ့ ေဖာင္ႀကီးက ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔တပ္မေတာ္မ်ားမွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ပ်ဳိးေထာင္ေန ၾက ပါတယ္။ ႏိုင္ငံကို ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ မွန္ကန္စြာေပးမဲ့ စီးပြားေရးကုမဏီႀကီးမ်ား မၾကာခင္ အေျမာက္အမ်ားေပၚလာပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ားစြာ ေပၚလာတာနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇတ္ႏွံမႈမ်ား တဟုန္ထိုးဝင္လာၿပီး လူငယ္သူေဌး အေျမာက္အမ်ား ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအကူအညီ ရယူျခင္း နည္းလမ္းပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရိးယား၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံစီးပြားတိုးတက္ဖို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇတ္ႏွံမႈ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ေျပာင္းလဲကာစမွာ ဝိသမစီးပြားေရး သမားမ်ားပဲ သယံဇာတ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုရင္ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕၊ ေၾကးနီ၊ နီကယ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္စီမ္း စတဲ့ ေနရာမ်ားကိုပဲ ဝင္လာေလ့ရွိၿပီး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ မဝင္လာၾကပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား အရည္ေသြးႏုနယ္ခ်ိန္ လာဘ္ ေပးလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ မသိနားမလည္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားရဲ့ အကူအညီ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရိးယား၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသားအေျမာက္အမ်ား ခ်မ္းသာတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဒုကၡသည္နဲ႔ျဖစ္ေစ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၿပီး၊ သူတုိ႔သားသမီးမ်ားက ပညာတတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ ပညာ တတ္၊ ေအာင္ျမင္ေနၿပီး မွန္ကန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဗီယက္နမ္မ်ားက သူတုိ႔အစိုးရကို စိတ္ခ်သြားတာနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ကူညီၾကပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ားစြာ ေဖာ္ေပး ပါတယ္။ စင္ကာပူဆိုရင္ EDB, ေတာင္ကိုးရီးယားဆိုရင္ KDI, တ႐ုတ္ဆိုရင္ Chinese Commerce Association စသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံလိုတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေျခစိုက္ထားၾကပါတယ္။

● ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေပၚလစီ စတင္ခဲ့သူက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ျဖစ္ ပါတယ္။ အလားတူ တ႐ုတ္ျပည္ ေမာ္စီတုန္း၊ ေတာင္ကိုးရီးယား ပက္ခ်ံဳဟီတုိ႔ဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ စစ္ႏိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပဲ ရာထူးတက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေလ့ရွိပါတယ္။ စစ္ႏိုင္ေပမဲ့ စီးပြားေရးမႏိုင္နင္းရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္သြားပါရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ စစ္တပ္ကို ၾသဇာရွိ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ရပါတယ္။ ဒါလဲ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေမြးထုတ္ေရးေပၚလစီ အခိုင္အမ်ား ရွိရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုရင္ ေမျမိဳ႕၊ ေမွာ္ဘီဗိုလ္ သင္တန္းမ်ားနဲ႔ တပ္ခြဲမွဴးသင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ Military Police နဲ႔ တပ္မေတာ္ တရားရံုး ေတြက ျဗိတိသွ်အစိုးရေခတ္ စစ္တပ္ပံုစံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ယခင္က မၾကားဖူးတဲ့ စစ္တပ္တရားစီရင္ေရးက ဆိုးဝါးတဲ့စစ္ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္အထိ အျပစ္ေပးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ထိ လိုအပ္ရင္ အျပစ္ေပးရပါမယ္။ အခု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္ ရွိက်င့္ပင္း ၂ဝ၁၂ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားစြာ အျပစ္ေပးခံေနရတာ အခု ၂ဝ၁၈ အထိပါ။

ကမာၻ႔ပိုင္ဆိုင္မႈ မမွ်မတျဖစ္မႈ အေမရိကန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ား စစ္တမ္းအရ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အရြယ္ေရာက္သူ လူတစ္စုက ကမာၻ႔ဥစၥာဓနအားလံုးရဲ့ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပိုင္ၿပီး၊ လူ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အရမ္းမကြာျခားေအာင္ အစိုးရေကာင္းဖို႕လိုပါတယ္။ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမွာေတာင္ အသက္၃ဝေက်ာ္လဲ အိမ္ျခံေျမ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ သိန္းဝဝဝ (US$10,000) မရွိတဲ့လူ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုရင္ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားလည္း သိန္း၁ဝဝေတာင္ မပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသား ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အေျခအေနက စတင္ခဲ့တာ အႏွစ္ ၂ဝ မွာ လူလတ္တန္းစား မ်ားျပားလာၿပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တာ အဓိ ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈစနစ္ေကာင္းလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
https://enwikipediaorg/wiki/Distribution_of_wealth

● အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဦးသန္းေရႊ ဘာေၾကာင့္ အေမရိကန္ဖက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရပါသလဲ။ ေနျမဲအတိုင္း တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္လက္လုပ္ ကိုင္မလား အေမရိကန္ဆီ အညံ့ခံခ်င္းကပ္ရမလား ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရွာျခင္းပါ။ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ကို ႏွစ္၅ဝအတြင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မမွီႏိုင္ပါဘူး ဆိုတဲ့ အေျဖရပါတယ္။ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၇၊ ၂ဝဝ၈ မွာ အေမရိ ကန္စီးပြားေရး ယိမ္းယိုင္သြားေပမဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားက ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ၿပီး မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္သင္ၾကားမႈမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္စနစ္ကို တိန္႔ေရွာင္ဖိန္႔လက္ထက္ကတည္းက ခ်မွတ္ထားၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ပညာေရးစနစ္မွာ ကမာၻ႔နံပါတ္တစ္၊ ထိတ္တန္းျဖစ္ေတာ့ ေနာက္ ၅ဝ ႏွစ္ကို အေမရိကန္ပဲ ဦးေဆာင္ရဦးမွာပါ။ အေမရိကန္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ေရး ပုဂၢလိကစနစ္ကို တ႐ုတ္ကြန္ျဖဴးရွပ္သင္ၾကားပို႕ခ်မႈထံက ပညာယူရမဲ့ကာလ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားလည္း တ႐ုတ္လူငယ္မ်ားလိုပဲ အေမရိကန္ကို အေျမာက္အမ်ား တကၠသိုလ္ပညာသင္ သြားေရာက္ေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္စနစ္ လႊမ္းမိုးတဲ့ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုး ရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာပညာသင္ၾကားမႈ မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားက ေခတ္စနစ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုေခတ္ကာလမွာ စီးပြားေရးမူဝါဒ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

● နိဂံုး
(တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း)
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ အျပစ္ေပးရင္ ျပင္းထန္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစခရီး ၁၉၇၈-၁၉၈၈ အတြင္းမွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္မေပးပဲ ရာထူးဖယ္ရွား၊ နယ္ေျပာင္းေတြပဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ စခါစမွာလည္း ျပင္းထန္စြာ အျပစ္မေပးေသးတာ  အျပစ္ရွိသူ အေျမာက္အမ်ား (အားလံုးနီးပါး) ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။

ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳျခင္းေရး (လႊတ္ေတာ္)၊ တရားေရးေရး (တရားသူႀကီးမ်ား) မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္နဲ႔ စစ္တပ္မ႑ိဳင္အပါအဝင္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၄) ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ရာမွာ အဲဒီ (၄)ရပ္ စလံုး အေရးႀကီးေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္မ႑ိဳင္က အာဏာပိုရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အာဏာက ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထဲေရာက္လာပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္ျပဳစုေရးစနစ္လဲ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္႔က လူခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုခ်မ္းသာလာတာ ျပႆနာမဟုတ္ပါလုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး အေျခခံတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ခုပါ။ အေမရိကန္လဲ အတုယူေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေဆာင္ျခင္းကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဦးေဆာင္္မႈ ေအာင္ျမင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေနာင္အႏွစ္္၂ဝမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ထိပ္တန္း တဖန္ျပန္ျဖစ္လာပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈက ၂ဝ၁၇-၁၈ အတြက္ က်ပ္ ၉၁ဘီလ်ံ (US$ 68 billion) ေႏွးေကြးေနပါတယ္။ တျခား အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ဂ်ီဒီပီမ်ားက ဗီယက္နမ္(202b), မေလးရွား(296b), စင္ကာပူ(296b), ဖိလစ္ပိုင္(304b), ထိုင္း(406b), အင္ဒိုနီးရွား(932b) ျဖစ္လုိ႔ မွီဖို႕မလြယ္ပါ။ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားေတြလဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာစ ဂ်ီဒီပီ အထ ေႏွးေကြးပါတယ္။ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းကလဲ ျမင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔အစိုးရ ယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီး ေခါင္းေဆာင္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈစနစ္ အခိုင္အမာရွိလာရင္ေတာ့ ေနာက္ ၃ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ၊ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ီဒီပီ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။

(အေကာင္းျမင္ရမယ္ဆိုရင္)၊ ဒီစာေရးေနခ်ိန္မွာပဲ ၂ဝ၁၈ - မတ္လကုန္ သမၼတအသစ္ (ဦးဝင္းျမင့္) ေခါင္းေဆာင္ေတာ့ မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေအာင္ျမင္မႈက အဂတိနည္းပါးမွ အရွိန္ျမင့္လာမွာပါ။ Corruption Index ကလဲ လက္ရွိ ၂ဝ၁၇ ရမွတ္ ၃ဝ ကေန မေလးရွား ရမွတ္ ၄၆ ကိုမီဖုိ႔ တစ္ႏွစ္ ၃ မွတ္ႏႈန္း ႀကိဳးစားရင္ ၅ ႏွစ္အၾကာ မေလးရွားကိုပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ၂ဝ၂၃ မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စင္ကာပူၿပီး အဂတိအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာမွာပါ။ အဂတိ နည္းလာေလေလ စီးပြားေရးေကာင္းေလေလ ျဖစ္မွာပါ။ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားအရ မၾကာခင္ ပါတီစည္းကမ္း၊ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္း ထိမ္း သိမ္းမႈမ်ားနဲ႔ အဂတိမႈမ်ားနည္းပါးလာပါမယ္။ အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကေန မွန္ကန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ရွိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ားျပားလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္
၂၅မတ္လ၂ဝ၁၈

မွတ္ခ်က္။
အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ျမန္မာအခန္းဆက္ေဆာင္းပါးကို ရပ္ နားလိုက္ပါတယ္။

Comments