အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အခြန္ဆိုသည္မွာ

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အခြန္ဆိုသည္မွာ
(မုိးမခ) ေမ ၇၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္တည္ရန္ ေျမထု၊ ေလထု၊ ေရထုတို႔ကို နယ္ေျမအပိုင္းအျခား အတိအက်သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ျခား စည္းမ်ဥ္း ထိုေျမထု၊ ေလထု၊ ေရထုတို႔ကို မွီတင္းအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၿပီး အျမဲတမ္းေနထိုင္ကာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ၾကေသာ အျမဲတမ္းလူဦးေရႏွင့္ ထိုလူမ်ဳိးစုမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသင္းအဖြဲ႔သား တဦးခ်င္းစီတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲ ေဝမွ်ခံစား အ ေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ ထိုလူမ်ဳိးစုမ်ားကပင္ စိတ္လိုလက္ရ (သို႔မဟုတ္) သေဘာတူညီမႈမရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားစု ၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတာဝန္မ်ားကိုရယူထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း တို႔ရွိၾကရပါသည္။  အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ႏိုင္ငံ သားတို႔ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေရးဆြဲသတ္မွတ္ေပးေသာ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔အစည္း ထိုဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ျခင္းရွိသည္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ကာ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီတို႔၏ တာဝန္မ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တရာျခင္း မတရားျခင္းမ်ားကို ထိန္းညႇိတည့္မတ္ေပးေသာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ရွိပါသည္။  ထိုကဲ႔သို႔ နယ္ေျမ အပိုင္းအျခား၊ အျမဲတမ္းလူဦးေရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔အစည္း၊  တရာစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ရွိေသာ ကမၻာေပၚရွိ နယ္ေျမေဒသအစိတ္အပိုင္းတခုကို ႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းၾကသည္။

ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ၏ အလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ဝင္ေငြမ်ားကိုလိုက္၍ စုစည္း/စုေပါင္းထည့္ဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္ဟု ေခၚေဝၚသတ္မွတ္သည္။ ထိုစုေပါင္းစပ္ေပါင္း ထည့္ဝင္ေငြအခြန္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားတို႔၏ က်န္းမာေရး ပညာေရး လူမႈေရး စီး ပြားေရး လမ္းတံတားမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေရးကိစၥအဝဝကို အနစ္နာ ခံကာ ကူညီေျဖရွင္းေပးေနေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး သြားေရးလာေရး တာဝန္ အရပ္ရပ္တို႔တြင္ ျပန္လည္ေထာက္ပ့ံျခင္း ရိကၡာမ်ားေပးအပ္ျခင္း လုပ္ခလစာမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ သက္ျပည့္ပင္စင္မ်ားကို အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ၿပီးသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက ခံစားခြင့္ရရွိၾကသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးတြင္ အခမဲ့စနစ္မ်ား ရွိလာၾကၿပီ ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ စီး ပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးစား အလတ္စား အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကိုလည္း ေငြအား နည္းပညာအား အေဆာက္အဦအား အၾကံဉာဏအားမ်ားျဖင့္ ေခ်းငွားျခင္း မွ်ေဝျခင္း ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားလည္းရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အားႏွင့္ မာန္ႏွင့္ တလွမ္းျခင္း ကုန္းထေနရေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား မရႏိုင္ေသးပါ။

အခြန္ထည့္ဝင္မႈတြင္ မသိသာေသာအခြန္ထည့္ဝင္မႈႏွင့္ သိသာေသာအခြန္ထည့္ဝင္မႈဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံသား ေလာင္းတဦးအျဖစ္ မိခင္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ထိုႏိုင္ငံသား အေလာင္းအလ်ာအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဝယ္ယူအသံုးျပဳေသာ အဝတ္ပိတ္စမ်ား ေဆးဝါးမ်ား အစားအေသာက္မ်ား စသည္ျဖင့္အားလံုးေသာ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းတို႔ကို ဝယ္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုလူသံုးကုန္းပစၥည္းမ်ားကို အဖိုးအခေၾကးေငြ မ်ားျဖင့္ဝယ္ယူျခင္းကို၏ေရာင္းခ်ေပးေသာ လက္လီမ်ား လက္ကားမ်ား ေဈးဆိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ေဆးရံုေဆးခန္း လူသားအရင္း အျမစ္လုပ္အားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားသည္အခြန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း လုပ္အား အသံုးျပဳကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ေပး ေခ်ျခင္း ထည့္ဝင္ျခင္းမ်ားအတြက္ စားသံုးသူမ်ားထံက တပါတည္း ေတာင္းခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးအပ္ျခင္း ထမ္း ေဆာင္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ထားၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ထည့္ဝင္ေငြအခြန္မ်ားသည္ စားသံုးသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ထံသို႔ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းမ်ဳိး သေဘာသက္ေရာက္သည္။

ထိုကဲ႔သို႔ပင္ ဖိနပ္ ေဘာင္းဘီ ပုဆိုး ခါးပတ္ အက်ႌ လည္စည္း မာဖလာ ဦးထုပ္ ဆပ္ျပာ ေရေမႊး ေပါင္ဒါ ႐ိုးအြန္ စသည့္ လူ သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ခဲတံ ေဘာလ္ပင္ ဗလာစာအုပ္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ လြယ္အိတ္ ကြန္ပါဘူး ပညာေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား ဆန္ ၾကက္ ဝက္ ဘဲ အမဲသား အသီးအရြက္ ဟင္ခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ထမင္းအိုး ေရေႏြးအိုး မီးဖိုအမ်ဳိးမ်ဳိး စသည့္ စားေသာက္ကုန္သံုးပစၥည္းမ်ား လမ္းခရီးသြားလာေရးတြင္ ေလယ်ာဥ္လိုင္းမ်ား သေဘၤာလိုင္းမ်ား ကိုယ္ပိုင္ကား လိုင္းကား မ်ား စီးနင္းျခင္းတို႔တြင္အသံုးျပဳေသာ အခေၾကးေငြမ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအမည္မ်ားစြာေသာ မရွိမျဖစ္ မသံုးမျဖစ္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးတို႔တြင္ ေပးေခ်ထားေသာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ စာရင္းမ်ားဇယားမ်ားထဲတြင္ စားသံုးသူမ်ားထံက တပါ တည္းေတာင္းခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးအပ္ျခင္း ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ထားၾကသျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ထည့္ဝင္ေငြအခြန္မ်ား သည္ စားသံုးသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ထံသို႔ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းမ်ဳိး သေဘာသက္ေရာက္ သည္။ ထိုအရာမ်ားအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီက ထမ္းရြက္သယ္ပိုးေနေသာ မသိမသာ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေျမခြန္ အိမ္ခြန္ အမိႈက္ခြန္ မီးခြန္ ေရခြန္ လုပ္ငန္းခြန္ ဝင္ေငြခြန္ စသည္ျဖင့္အစိုးရထံမွ တိုက္႐ိုက္ေတာင္းခံေသာ အခြန္မ်ား ကေတာ့ သိသာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္ ထမ္းရြက္သယ္ပိုးေနေသာ တိုက္႐ိုက္ခြန္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက ထမ္းေဆာင္ေသာ မသိမသာသြယ္ဝိုက္ခြန္ႏွင့္သိသာေသာ အခြန္အခေၾကးေငြ တန္ဖိုးအေမာင့္နည္းသည့္ တိုက္႐ိုက္ခြန္တို႔ကသာ မ်ားျပားစြာ မွန္ကန္စြာ ထမ္းရြက္ သယ္ပိုးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိကက်ေသာ သိသာတိုက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္သည့္ အစုစပ္ရွယ္ယာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တဖြဲ႔ပိုင္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တဦးပိုင္ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားထံက အခြန္အခေၾကးေငြမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ မရရွိျခင္းရွိခဲ႔လွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ တခုအျဖစ္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ထိုကဲ႔သို႔ လစ္ဟာေနေသာ ကြာဟေနေသာ လစ္လပ္ ေနေသာ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေနခဲ႔လွ်င္ သံုးမရ ျပဳမရေလာက္ေအာင္ ေဆြးေျမ့စုတ္ျပဲေနျခင္းလည္း မရွိ အမွန္တ ကယ္ အားႏွင့္မာန္ႏွင့္လည္း အသံုးျပဳ၍မရေသာ ငါးဖမ္းပိုက္ တခုျဖင့္ငါးမ်ားကို ဖမ္းယူေနရေသာ ငါးဖမ္းသမား တံငါသည္ မ်ားႏွင့္သာ တူေနေပလိမ္႔မည္။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုရေသာ္ ငါးေသးေသး ငါးငယ္ငယ္ ငါးေသးငါးႏုပ္ကေလးမ်ားကေတာ႔ ပိုက္ကြန္က ေဆြးေျမ့ေနေသာ္လည္း ပိုက္ကြန္စိပ္သျဖင့္ထို ငါးအငယ္စား အေသးစား အလတ္စားကေလးမ်ားမွာ ဖမ္းတိုင္းမိ ေနမည္သာျဖစ္ၿပီး ငါးႀကီးမ်ားကမူ အင္အားလည္းႀကီး ဆူၿဖိဳးသန္မာသျဖင့္ အနည္းငယ္ အင္အားစိုက္ကာ ႐ုန္းလိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ပိုက္ကြန္အေဆြးသည္ ေပါက္ျပဲကာ ၾကာရွည္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါဘဲ ငါးႀကီးမွန္သမွ်တို႔သည္ လြတ္ျမဲလြတ္ေန မည္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ငါးႀကီးႀကီးမ်ားလြတ္သည့္ကိစၥတို႔သည္ ထိုကဲ႔သို႔ ဥပေဒပိုက္ကြန္ေဆြးေျမ႔ကာ အေပါက္အျပဲ မ်ား အဖာအေထးမ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္ အင္တိုက္အားတိုက္ သံုးစြဲ၍ အဆင္မေျပႏိုင္ေသာ ျပႆနာတရပ္ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔အတြက္ မွ်တေသာ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ အဓိကက်ေသာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အသက္ေသြးေၾကျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသက္ အရွက္ သိကၡာ တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ စာနာေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္းစီတို႔က တိက်မွန္ကန္ေသာ အခြန္အခမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ေပးေဆာင္ၾကဖို႔ အထူးပင္ အေရးႀကီးလိမ္႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခြန္အခေၾကးေငြမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီတို႔၏ အားလံုး ရပိုင္ခြင့္ခံစားစားရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ား ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ထိုအခြန္ေၾကးေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အခြင့္အေရးကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရမ်ား ဥအေဒျပဳေရး အဖြဲ႔မ်ား တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုတို႔ အမ်ားဆံုး အက်ဳိးရွိမည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳေပးရန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ အထူးတလည္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးတို႔တြင္ အခမဲ႔စနစ္မ်ား ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာ သည္အထိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးႏိုင္ၾကလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေပ်ာ္ ရႊင္ၾကည္ႏူးကာ ဝမ္းေျမာက္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

အခြန္ေငြေၾကးေကာက္ခံရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု တို႔၏ အလြန္အမင္း က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာလြန္းျခင္း အလြန္အမင္း ခြၽတ္ျခံဳက်ကာ ဆင္းရဲမြဲေတလြန္းျခင္းတို႔ကို ထိန္းညွိေပးရန္ႏွင့္ျပည္သူလူထုတို႔၏ က်န္းမာေရး ပညာေရး လူမႈေရး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး စသည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာတို႔ ျပႆနာႀကီး ငယ္တို႔တြင္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစရန္ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားကာ ေကာက္ခံျခင္းသာျဖစ္သင့္ၿပီး ထိုသို႔ေကာက္ခံျခင္းကို လည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း ျပည္သူတိုင္းက စိတ္ကြက္ျခင္း ညိဳညင္ျခင္း အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း အလြန္အကြၽံ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမ်ား ေရွာင္လႊဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါဘဲ တာဝန္သိသို အလိုက္သိသိ ေပးေဝမွ်ယူလိုေသာ သမာဓိရွိရွိ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ေဖးမကူညီေပးလိုေသာ ဆႏၵရွိရွိျဖင့္အခြန္ထမ္းျပည္သူပီသသင့္သင့္ပါေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလို သတိထားေစလိုပါသည္။

ျပည္သူတို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ထိန္းညိႇႏိုင္မႈအင္အားမ်ားႏွင့္အစိုးရက ျပည္သူလူထုတို႔အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲ႔ႏိုင္မႈအင္အားတို႔သည္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေနလွ်င္ မတိုးတက္ မဖြံ႔ျဖိဳးစရာ မေအာင္ျမင္စရာ မျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မရွိသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် မသာႏိုင္စရာအေၾကာင္း မေက်ာ္တက္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း တစိုးတစိမွ်ပင္ မရွိေသာ ဒီမိုကေရစီေျပးလမ္းေပၚမွ အေျပးသန္ေသာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ရွိေသာ ေရငုပ္ႏိုင္ေသာ မိုးေပၚပ်ံႏိုင္သည့္ အေတာင္ရွိေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် ေအာက္က်ိဳ႕စရာမလိုေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် တုန္လႈပ္စရာမလိုေသာ ၾသဇာ အာဏာရွိိေသာ ဂုဏ္အရွိအဝါႀကီးမားေသာ ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ စူပါပါဝါႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ပင္ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေသာစိတ္ျဖစ္မိသည္ကို ဝန္ခံပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ

Comments