မက္ခီယာဗယ္လီ၏ မင္းသား (သို႔မဟုတ္) အာဏာရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ဘာသာျပန္စာအုပ္ ထြက္ရွိ


မက္ခီယာဗယ္လီ၏ မင္းသား (သို႔မဟုတ္) အာဏာရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ဘာသာျပန္စာအုပ္ ထြက္ရွိ
K (မိုးမခ) ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၈


ေက်ာ္ထက္ထြန္း ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုတဲ့ မက္ခီယာဗယ္လီ၏ မင္းသား(သို႔မဟုတ္) အာဏာရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အမည္ရတဲ့ဘာသာျပန္စာအုပ္ထြက္ရွိလာပါတယ္။ မူရင္းေရးသားသူ မက္ခီယာဗယ္လင္ရဲ႕The Princeဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ၿပီး ယဥ္မ်ိဳးစာေပကေန ထုတ္ေ၀ထားပါတယ္။

စာအုပ္မွာ အခန္း(၂၆) ခန္းပါရွိၿပီး အခန္း၁- နယ္ေျမေဒသႀကီး အမ်ိဳးအစားမည္မွ် မ်ားမ်ားစားစားရွိသနည္း၊ သည္နယ္ေျမ ေဒသႀကီးမ်ားအား ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျဖင့္ရခဲ့ၾကသနည္း အခန္း၂- မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍.... အခန္း၃- ပူးေပါင္းနယ္ေျမေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍……. အခန္း၄- “ဒါးရီးယပ္စ္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္”ကို “အ လက္ဇႏၵား”ဘာေၾကာင့္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သနည္။ “အလက္ဇႏၵား”နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ အရိုက္အရာဆက္ခံသူမ်ားအား ဘာ ေၾကာင့္ မပုန္ကန္ခဲ့သနည္း အခန္း၅- ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိမ္းပိုက္မခံရမီက မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာနယ္ေျမမ်ား အခန္း၆- တကိုယ္ေတာ္၏ လက္နက္အင္ အား ႏွင့္ အစြမ္းအစမ်ားျဖင့္ သိမ္းပိုက္ရယုခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခန္း၇- အျခားသူမ်ား အင္အားသံုး တိုက္ခိုက္ျခင္း(သို႔) မိမ္ိကံတရားေၾကာင့္ သိမ္းပိုက္ရယူ နယ္ေျမေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခန္း၈- ကလိမ္ကက်စ္ နည္းျဖင့္ နယ္ေျမရရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၉ အရပ္ဘက္နယ္ေျမေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း၁၀နယ္ေျမေဒသ အားလံုး၏ အင္အားကိုခ်ိန္ဆႏိုင္သည့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၁၁-သာသနာပိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း၁၂-စစ္သည္ အမ်ိဳးအစား၊ ေၾကးစားစစ္သည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခန္း၁၃- အေပ်ာ္တမ္းတပ္မ်ား။ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္တပ္ မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခန္း၁၄-အုပ္စိုးသူ(မင္းသား)ႏွင့္ စစ္ပညာ၊ အခန္း၁၆- လူပုဂၢိ္ဳလ္မ်ားႏွင့္မင္းသားမ်ား၊ ခ်ီးက်ဴး (သို႔) ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရမည့္ အမႈကိစၥမ်ား၊ အခန္း၁၆-“မေလ်ာ့မတင္းအယူအဆ”(လစ္ဘရယ္ႏွင့္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း အယူ အဆမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစရွိတဲ့အခန္းမ်ားအျပင္ အခန္းေပါင္း(၂၆)ခန္းကို ဖတ္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုသူရဲ႕စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမွာစာမွာ “အာဏာရူးဆိုသည္မွာ တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္၊ တစ္ေသာင္းမွာ တစ္ေယာက္၊ တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္၊ တစ္သန္းမွာ တစ္ေယာက္ရွိတာမွ မဟုတ္တာပဲ။ လက္လုပ္ လက္စားမွ အစ သာမန္အမ်ားျပည္သူမ်ားက အုပ္စိုးသူ(မင္းသား)တစ္ဦး၏ ထြင္ေသာအကြက္ ဘယ္ကိုဦးတည္သည္ကို မစဥ္းစားသင့္ဖူးလား။ မသိသင့္ဘူးလား။ ဘယ္အခ်ိဳးခ်ိဳးသည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ကို ျမားဦးလွည့္ကို မသိသင့္ဘူးလား။ သည္ ဒုတိယအေတြးေၾကာင့္ သည္စာအုပ္ကို လက္ခံေရးျဖစ္တာပါ”လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

Comments