ကုိသန္းလြင္ ● လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္

ကုိသန္းလြင္ ● လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၁၈

(၁)
အဒမ္စမစ္ (Adan Smith) ၏ အေျခခံအက်ဆုံး စီးပြားေရးဥပေဒသတစ္ခုမွာ လူမႈေရးနိမ့္ေသာစနစ္ႏွင့္္ လူမႈေရး ျမင့္မား ေသာစနစ္ႏွစ္ခုတို႔ကို လြတ္လပ္စြာကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါလ်င္ တခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးစနစ္ႏွစ္ခုတို႔သည္ တူညီ သြားမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူေနမႈစနစ္ႏွစ္ခုကို တူညီေအာင္ညိွလိုၾကပါလွ်င္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွအတားအဆီး အပိတ္အပင္တို႔ကို ဖယ္ ရွားပစ္ႏိုင္ၾကရပါမည္။

(၂)
မိတ္ေဆြစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တေယာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုက္ရပါသည္။ သူကႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ကို ကုိယ္တိုင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးေတာ့မည္ဟု သတင္းၾကားရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးအတြက္ အားတက္လိုက္ရပါ သည္။

ယခင္ကႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံဖို႔လာသူတဦးသည္ ျမန္မာႏို္ငံသားႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ ပါတနာရွာေဖြၾကရပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး အေဖာ္ကိုေတြ႔ပါမွ ျမန္မာျပည္မွာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ရလာမည့္အက်ဳိးေက်းဇူးကို အဆိုပါ ျမန္မာလူမ်ိဳး လုပ္ငန္းလုပ္သူႏွင့္ ခြဲေဝယူၾကရပါသည္။ ယခုႏိုင္ငံျခားသားသည္ တြဲဖက္ပါတနာ ရွာေဖြရန္မလိုေတာ့ပါ၊ သူ႔ဘာသာလြတ္ လပ္စြာလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသြားပါၿပီ။

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ေတာ့ ခြင့္ျပဳၾကရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း စီးပြာေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရလာေလေလ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိလာေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည့္ ကြင္းျပင္ (Playing Field) သည္ ညီမွ်ရမည္၊ လြတ္လပ္ရမည္။

ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ရဲဘူးဆိုသည္မွာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာ့ေျမ ျမန္မာ့ေရေပၚ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ကိုယ့္ေျမမို႔ ဘာမွအားငယ္စရာမရွိပါ။ သည္ပြဲမွာ ကိုယ္က႐ႈံးလွ်င္ ႐ႈံးပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည္က ျမန္မာတို႔သာျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားအဖို႔ ဘယ္ရုံးကိုသြားသြား ျမန္မာ့ထုံးစံ ျမန္မာနည္းလမ္းေတြက ေတြ႔ေနရေသးသည္။ ျမန္ မာသေဘာကပါေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားေရာက္လာပါလ်င္ တခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစံႏႈန္း ျမန္မာ့နည္းလမ္းေတြက သ ဘာဝက်ေသာနည္းလမ္းေတြျဖစ္လာရပါမည္။

စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဘးဖယ္ၾကည့္ပါ၊ ကုန္စည္စီးဝင္ျခင္း၊ ကုန္စည္ထြက္ခြာသြားျခင္း တို႔သည္ အဟန္႔အတားမရွိ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရွိရပါမည္။ ထိုသို႔ဖြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ မၾကာမီမွာပင္ လူေနမႈစနစ္မ်ား သည္ ညီမွ်သြားပါလိမ့္မည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ျမန္မာ့လူေနမႈစနစ္သည္ ျမင့္မားလာရပါမည္။

အစိုးရ၏တာဝန္မွာ ဤနယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္သင့္ေသာအရာကို မျဖစ္ရ ေအာင္၊ တားဆီးေပးရပါမည္၊ ထိုပိတ္ပင္တားဆီးမႈတို႔တြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတားမျဖစ္သင့္ပါ၊ အကယ္၍ အဟန္႔အတားျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ ၄င္းတုိ႔ကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရပါမည္။

ဥပမာျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခ၊ု စနစ္တစ္ခု ဝင္လာသည္ ဆိုပါစို႔၊ ထိုကုန္ပစၥည္း စနစ္ကို မဝင္လာႏိုင္ေရးကိုတားဆီးႏိုင္ရပါမည္၊ ထုိသူတို႔မဝင္လာႏိုင္ေအာင္ နယ္စပ္က ထိုင္ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္းမွာ သဘာဝက်ပါသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီးဆင္းခြင့္ေပးရမည္ဆိုသည္မွာ စီးပြား ေရး သက္သက္ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဆိုပါစို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈသည္မတြင္က်ယ္ေသးပါ။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေကာ္ဖီဆိုင္ ဟူ၍ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္နည္း သူ႔နည္း သူ႔စနစ္ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္တားဆီးစရာမလိုပါ၊ သူ႔ဘာသာ သူ႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေအာင္ လုပ္ခြင့္ေပးရပါမည္။

ထိုနည္းတူ Brand Name သည္ သူ႔လူႏွင့္သူ၊ သူ႔ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္သူ၊ သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ Sony, Samsung Huawei အမည္ မ်ားႏွင့္ လာပါလိမ့္မည္။ ထိုအရာတို႔ကို ပိတ္ပင္ရန္မလိုပါ။

ထိုနည္းတူ ဘဏ္စနစ္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳရပါမည္ “ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ ပါဝင္ရမည္” ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အရေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းသဘာဝ၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈႏွင့္စဥ္စားေသာအခါ ဤအယူအဆသည္ ေခတ္မမီွေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဝင္လာမရ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္မရေသာအခါ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဘဏ္မ်ားသည္ မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္သာ သြားေနပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ ပထမေတာ့ အရင္းမ်ားေသာ စည္းစနစ္က်ျပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို မမွီ ႏိုင္ဘဲရွိပါ လိမ့္မည္၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းကို အသုံးျပဳျခင္း စသည္မ်ားမွာ လိုက္မမွီဘဲရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း စားသုံးသူမ်ားအဖို႔ မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဘြယ္ရွိပါသည္။ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဝဝတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကဘဲ အသာရပါလိမ့္မည္။

ဤနည္းအတိုင္း ဆီျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုၾကည့္လ်င္လည္း ျမန္မာေတြလုပ္လွ်င္ ျမန္မာေတြ အျမတ္ရ၊ ျမန္မာေတြစားရတာ မွန္ပါသည္ သို႔ပါေသာ္လည္း စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအဖို႔ နစ္နာၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆီေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဆီေစ်းႏႈန္းသည္ မတူပါ။
ထိုနည္းတူ ဆက္သြယ္ေရး Telecom က႑ကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားဝင္လာသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းသည္ကို ျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာသည္ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရပါမည္။ ဖြင့္ေပးခါစတြင္ ျမန္မာတို႔အဖို႔ လိုက္မမွီျခင္း ေငြေၾကးအင္ အားကအစ ကြာျခားေနျခင္းမ်ားရွိပါလိမ့္မည္၊ ေရတိုကိုမၾကည့္ပါႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္ အတြက္သာ ၾကည့္သင့္ပါ သည္။ ေရရွည္တြင္ ကမာၻအဆင့္မွီလာသည့္အခါ တိုးတက္မႈအသီးအပြင့္တို႔ကို ခံစားၾကရပါလိမ့္မည္။

“ဝါးလုံးေခါင္းထဲ လသာသလုိ” ဆိုေသာစကားရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္အဆက္အသြယ္မယူဘဲ မိမိဘာသာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ ကေလးႏွင့္ ဗိုလ္က်ေန၍ရပါသည္။ ေရရွည္တြင္လည္း ဤအဆင့္မွ ျမင့္တက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

ကမာၻျပင္ပကိုၾကည့္လိုက္လ်င္ အစစတိုးတက္ေနပါသည္။ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတ၊ Technology တိုးတက္မႈတို႔ကို လိုက္မွီရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ဤအရာမ်ားကို နယ္ၾကားမ်ဥ္းမွ ပိတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ ျပည္တြင္းမွလည္း ပိတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ည္းေၾကာင့္ ျပင္ပတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေမွ်ာ္႐ုံသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခုေရာက္လာပါက သူ႔ဘာသာသူ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာတို႔၏အကူအညီကို ယူရ ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာနည္းျမန္မာဟန္မ်ားက မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားက နားမလည္ေတာ့ပါ၊ ဤနည္းျဖင့္ တပ္ေခါက္ျပန္ရေသာ နိုင္ငံျခားသားဦးေရ နည္းမည္မဟုတ္ပါ။ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမ်ားလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုးေတြက သူတို႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ျပင္ဆင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျခားသားနားလည္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရပါမည္။ ဤ နည္းျဖင့္ ျမန္မာ႐ံုးေတြက ကမာၻ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္တန္းတူလိုက္ႏိုင္ေသာ ႐ံုးမ်ားျဖစ္လာရပါမည္။

ရုံးခန္းတြင္းသို႔ဝင္ရန္ ပိုက္ဆံေပးရေသာကိစၥ၊ တာဝန္ရွိသူေတြႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ပိုက္ဆံေပးရေသာကိစၥ စေသာကိစၥမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္သြားရပါမည္၊ ျမန္မာရုံးေတြအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံမ်ားလာပါလွ်င္ လမ္းစ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလာလွ်င္ ျမန္မာနည္း ျမန္မာ့ဟန္အစား ကမၻာအဆင့္မီ နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးၾကရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ ထိုတံခါးဖြင့္ဝါဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရည္ အေသြးျမႇင့္တက္လာျခင္း၊ တိုက္တာဆိုင္ခန္း အခင္းအက်င္းေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔သည္ တံခါးဖြင့္ဝါဒ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္ ပါသည္။ အိမ္တအိမ္အတြင္းသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ႐ႈတ္ပြေနျခင္းအစား ရွင္းလင္းေနရပါမည္။ ထို သို႔ရွင္းလင္းမွလည္း ႏိုင္ငံျခားသားအျပင္မွ ဧည္သည္မ်ားဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။

(၃)
ကုန္သြယ္ေရးသည္ သန္႔ရွင္းေသာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ (Competition) ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို မလာႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း သည္ ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ အႏိုင္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိမွ တိုးတက္ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမရွိေသာအခါ ဝန္ေဆာင္မႈ (Service Quality) က်ဆင္းလာပါသည္။ မၾကိဳက္လ်င္လည္း ဒါဘဲေရြးစရာရွိေတာ့ စားသံုးသူတို႔သည္ မေခ်မငံ ဆက္ဆံ ျခင္းကို ခံၾကရပါသည္။

စားသံုးသူျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးငွာ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းမ်ား မ်ားသထက္မ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္

Comments