ကုိသန္းလြင္ ● မေလးရွားမွ သာကူးမ်ား

ကုိသန္းလြင္ ● မေလးရွားမွ သာကူးမ်ား
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၈

(၁)
သူတို႔ကိုျခံခုန္ကူးသူမ်ားဟုေခၚႏိုင္ပါသည္။ ဖားျပဳတ္ႏွင့္လည္းတူသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ျမန္မာလိုေတာ့ “သာကူး” ဟုေခၚ သည္။ သာေသာဘက္သို႔ကူးေျပာင္းၾကသူမ်ားကို ေခၚသည္။ မေလးရွားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္ခံတို႔က ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ရႈံးေနေသာပါတီဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္သည့္ပါတီ ဘက္သို႔ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားၾက ေတာ့သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ  BN-Barisan Nasional ပါတီသည္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံတို႔၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (PH Parakan Harapan) ကို အ႐ႈံးႀကီး႐ံႈးခဲ့သည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း အႏိုင္ရပါတီဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသည္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေန သို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ မဲမ်ားေရျပီးခ်ိန္တြင္ PH ပါတီသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၂၂ ေနရာရွိသည့္ အနက္ ၁၂၂ ေနရာကို ရရွိျပီးျဖစ္သည္။ PH ပါတီသည္ ယခုအခါအမတ္ေနရာ ၁၂၆ ေနရာကို ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားေၾကာင့္ ထိမ္း ခ်ဳပ္သြားႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားတႏိုင္ငံလုံး ၁၃ ျပည္နယ္ရွိသည့္အနက္ ၁၂ နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားအ တြက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားမွ ၅ ျပည္နယ္တြင္ PH ကအႏိုင္ရပါသည္။ BN ကနယ္ ၂ ခု တြင္ အႏိုင္ရသည္။ (ယခင္က ၉ ျပည္နယ္တြင္အႏိုင္ရခဲ့ဘူးသည္) အျခားပါတီမ်ားျဖစ္ေသာမေလးရွား အစၥလာမ္ ပါတီ PAS Malaysia Islamic Party ကနယ္၂ ခုတြင္ ေအာင္ျမင္သည္။ မည္သည့္ပါတီကမွ် ေကဒါး (Kedah) ပီရက္ (Perak) ႏွင့္ ဆားဗားနယ္တို႔တြင္ အစိုးရဖြဲ႔ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္မရရွိခဲ့ၾကပါ။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ဤကူးေျပာင္းသူမ်ားေၾကာင့္ ထိုနယ္မ်ားတြင္ PH က အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆာဗားနယ္ တြင္ ပဌမ ၄၈ နာရီအတြင္း Chief Ministres- ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ က်မ္းသစၥာက်ိမ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ BN က ေနရာ ၆၀ တြင္ ၂၉ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

၁၃ ခုေျမာက္နယ္ျဖစ္ေသာဆာရာ၀ပ္တြင္ (ေဘာ္နီယိုတြင္ရွိ) ေမလ ၉ ရက္ေန႔က မဲေပးပြဲတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မဲေရြးပြဲက်င္းပခဲ့ျပီးသည္။ BN က  အစိုးရဖြဲ႔ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အတိုက္ခံမ်ားက ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳး ပမ္းေနၾကသည္။

ပါတီကို သစၥာေဖာက္ျခင္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံေရးတြင္ အဆန္းမဟုတ္ပါ။ PH အပါအ၀င္ လူအားလုံးက ပါတီကူးေျပာင္း ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ လူကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီကူး ေျပာင္း၊ မေျပာင္းမွာ ထိုလူ၏စိတ္သေဘာေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ PH က လာသမွ်လူသစ္ေတြကို လက္ခံေနပါက ၎သည္လည္း က်ဆုံးသြားသည့္ပါတီကဲ့သို႔ (BN No.2) ျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိေနသည္။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွပါတီ ေျပာင္းျခင္းသည္ အဓိကအတိုင္အခံအင္အားစုကို အင္အားနည္း ေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ အားလုံးကိုပ်က္စီးေအာင္လုပ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေန သည္။

မေလးရွားသည္ လူမ်ိဳးႏြယ္အလိုက္သာ (Ethnicity) မဲေပးသည္။ ထိုသို႔လူမ်ိဳးႏြယ္အလိုက္သာ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း ထားျပီး မိမိကိုေထာက္ခံသူမ်ားကိုပါတီစြဲ (Alliance) အတိုင္းသာမဲေပးေစရန္ စည္းရုံးထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာ လြန္စြာပါဝါရွိၾကျပီး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူ၏အရည္အခ်င္းထက္ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ရွိ မရွိကိုသာ ၾကည့္ ၾကသည္။
BN သည္သူ၏မိခင္ပါတီ UMNO –United Malay National Organization ၏ နည္းအတိုင္း မဲရရွိေရးကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ မဲဝယ္၍ျဖစ္ေစ၊ တခါတရံမဲဆႏၵနယ္၏ နယ္နိမိတ္ေျမပုံကို ျပင္ဆင္၍ျဖစ္ေစ၊ ပံုစံမ်ိဳး စံုသံုး၍အႏိုင္ရ ေအာင္လုပ္သည္။ ေနရာမေပးႏိုင္သူကို အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္၄င္း၊ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားႀကီးရွိေသာ ကန္ထရိုက္မ်ားခ်ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စည္းရုံးသည္။

မွန္ပါသည္ BN သည္ ျခစား၏၊ လစ္ဘရယ္သေဘာလည္းမက်ပါ။ သို႔ပါေသာ္လည္း သည္အတိုင္းျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာပါၿပီ၊ မဲေပးရာတြင္ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္ျပည္မွာကဲ့သို႔ (First Past The Post Voting System FPPV) စနစ္အရျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵ ေပးသူသည္ ထည့္မည့္မဲျပားေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္ မေလးက ၆၀ % ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအမ်ဳိးအႏြယ္က ၂၉ % ေအာက္ရွိေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားကို မွန္းဆ ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ BN က အတိုက္အခံပါတီမ်ား ကို ေခါင္းေထာင္မလာေအာင္ ဖိႏိွပ္ထားတတ္ၾကသည္။

ပီေအအက္စ္၏ ေျပာင္းလဲလာမႈကို ၾကည့္ပါ၊ ပီေအအက္စ္သည္ အဓိကမြတ္ဆလင္ပါတီၾကီးျဖစ္သည္။ သူက UMNO ေျပာ သလို အဓိကမြတ္ဆလင္မေလးတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က လူမ်ဳိးစုျပႆနာ တက္ၾကရာ ပီေအအက္စ္ႏွင့္ UMNO တို႔ ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းၾကသည္။ ၁၉၇၁ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပီေအအက္စ္က ပူးေပါင္းျခင္းကို မခံယူႏိုင္ဟု ဆိုကာ ခြဲထြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္အစိုးရကကိုလိုနီေခတ္ ဥပေဒမ်ား ကိုျပင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ သူတို႔ကတိုးတက္ေခတ္မွီ ေသာအစၥလာမ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ရန္ ရွာရီးယား (Shariah) ဥပေဒကို ျပဌာန္းရမည္ဟုဆိုသည္။

ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မဟာသီယာ (Mr Mahathir Mohamad) ကပင္ သူ႔လက္ေထာက္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ (Anwar Ibrahim) ကို အသုံးျပဳၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံကို အစၥလာမ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစၥလာမ္တကၠသိုလ္၊ အစၥလာမ္ ဘဏ္၊ အစၥလာမ္ ဗ်ဳရိုကေရစီတို႔ကို ျပဌာန္းျပီး Islamization လုပ္ခဲ့သည္။ ရွာရီယာဥပေဒသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတုံးကလည္း ေဘးသို႔ေရာက္ေနခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္မူ Pew Research က ျပည္သူ ၈၆ % က လက္ခံသည္ဟု ဆိုသည္။

ပီေအအက္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၈ % မွ်မဲအႏိုင္ရရွိျပီး ၁၈ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ နယ္ႏွစ္နယ္တြင္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပီေအအက္စ္ သည္ BN ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ နာမည္မပ်က္ေသးဟုဆိုႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ဆာဗားႏွင့္ ဆာရာ၀ပ္ နယ္၂ နယ္ကလည္း သမိုင္းတေလ်ာက္အဖိႏွိပ္ အပယ္ခံလာခဲ့ရာမွ ဆင္းရဲျခင္း၊ ေဘး ဖယ္ခံရျခင္း၊ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဗိုလ္က်ခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ပိုမိုအခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ပါသည္။ ပိုမို၍ အုပ္ ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ လြတ္လပ္ေရးကိုပင္ ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားကိုျမင္သျဖင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္က အသင္း၀င္ အသစ္မ်ားအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ အျပည့္အ၀အခြင့္အေရးမရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း PH ၏ အဓိကပါတီၾကီးသဘြယ္ျဖစ္လာမည့္အေရးကို ေႏွး သြားေစရုံသာရွိပါသည္။ အျပီးတိုင္ရပ္မသြားႏိုင္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ PH ၏ျပင္ပတြင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔ျမင္ေတြ႔ရသမွ်ဆိုလ်င္ BN သည္ႏွစ္ရွည္လမ်ား တာရွည္ခံရန္မလြယ္ကူပါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို အရႈံးၾကီးရႈံးရ သည့္အျပင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ (Najib Razak) ၏ရံပုံေငြ အလြဲသံုးစားလုပ္သည့္ျပႆနာက ရွိေနေသးသည္။ ၎ကို UMNO ၏ အနာဂါတ္ကိုလာမည့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ညီလာခံတြင္ ေတြ႔ျမင္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္၏။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္အျပီးတြင္ BN က မေလးရွားကို ပါတီတစ္ခုတည္းသာရွိေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအျဖစ္ အပ်က္မ်ိဳး အနာဂါတ္တြင္ မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရသစ္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳးအစားက်ေသာ လူမ်ိဳးစုံပါ၀င္ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲျပစ္ႏိုင္ရပါမည္ ဗဟိုမွ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်၍  နယ္မ်ားရွိ (Chief Minister) မ်ား အာ ဏာပို၍ ရွိေစေရး၊ ျမိဳ႕ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားကို အသုံးျပဳေရး၊ သူတို႔ ကို တာ၀န္ရွိေနရာမ်ားေပး၍ တိုင္းျပည္၏ ထူေထာင္ ေရးတြင္ ပါ၀င္ေစသင့္ပါသည္။

ထိုအေတာအတြင္းအတိုက္အခံေကာင္းမရွိဘဲႏွင့္ အစိုးရေကာင္းျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ သို႔အတြင္ PH အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ႏိုင္သည္မွာ အတိုက္အခံတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Just Win The election, Join the wining Side, New York Times May 29,2018

Comments