ဇင္လင္း ● တတိယအေက်ာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအလြန္ ေရႊျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးအေဝး

ဇင္လင္း ● တတိယအေက်ာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအလြန္ ေရႊျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးအေဝး
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၁၊ ၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၁ မွ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ က႑အလိုက္ အေျခခံမူ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုတင္သြင္းၾကရာ ႏိုင္ငံေရးက႑ အေျခခံမူ အဆိုျပဳခ်က္ကို တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း) ကလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးက႑ အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္ကို အစိုးရအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေရႊ ကလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး က႑ အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ငံလင္းကလည္းေကာင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္ျမင့္ထြန္းကလည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထို႕ေနာက္ အစိုးရအစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟန္၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦး၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ေအာင္ မေငးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္တို႔က က႑အလိုက္တင္သြင္းသည့္ အေျခခံမူ အဆိုျပဳခ်က္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကိုေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။  ဦးေဆာင္သဘာပတိ ပဒိုေစာ ကြယ္ထူးဝင္းက က႑အလိုက္ တင္ျပလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ အဆိုျပဳခ်က္ ၄ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ အဆိုျပဳခ်က္ ၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ အဆိုျပဳခ်က္ ၇ ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ အဆိုျပဳခ်က္ ၂ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၄ ခ်က္အေပၚ အစိုးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕တို႔မွ ေထာက္ခံတင္ျပၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က႑အလိုက္ အဆိုျပဳခ်က္ အေျခခံမူမ်ား အားလံုးကို တစ္ေပါင္းတစ္ စည္းတည္း အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္းမ်ားအား UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက မွတ္တမ္းတင္ရန္ ညီလာခံသို႔ အဆိုျပဳတင္သြင္းရာဦးေဆာင္ သဘာပတိက မွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးမွ အ တည္ျပဳခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကိုျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အစိုးရ အစုအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္စိုး၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းျမင့္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစု အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသုေဝတို႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

‘ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၂)’ တြင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ အစိုးရအစုအဖြဲ႕ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးထံုဖူးဒဂုဏ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ နန္းေစးအြာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ တာျမင့္ေက်ာ္၊ အစိုးရအစုအဖြဲ႕ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစု အဖြဲ႕ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူ ကိုယ္စားလွယ္ နန္းခမ္းအံုတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ က်င္းပၿပီးစီးသည့္ ‘ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝး’ မွ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္ေပါင္း ‘၅၁’ ခ်က္ ထည့္သြင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ညီလာခံေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္မည္ဆိုပါက အလားအလာေကာင္းမ်ားေတြ႕ရသကဲ့သို႕   ဆက္လက္ ၍ အေျခအတင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာမ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ညီလာခံသည္ အားရစရာ မရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ရလဒ္ပိုင္းအားနည္းေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ညီလာခံျဖစ္ျခင္း အစရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ႕ရသျဖင့္ အက်ဳိးရွိသည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း ပအုိဝ္းအဖဲြ႕(PNLO)ဒုဥကၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္း သုံးသပ္သည္။ ယခု ၂၁ ရာစုပင္လုံ က်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ပိတ္ဆို႔ေန သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းပြင့္ေစသည္ဟု ပအုိဝ္း အဖဲြ႕ ဒုဥကၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ့NCA သေဘာတူညီမႈသည္ မတူကြဲျပားသည့္ အင္အားစုမ်ား အၾကား ရခဲလွေသာ ဆုံခ်က္တစ္ခု၊ မွ်ေျခတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ခိုင္မာသည့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းတစ္ခု၊ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အလုံးစုံၿပီးျပည့္စုံၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ရန္ဘက္အသြင္ ေဆာင္၊ တိုက္ပြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူတို႕အၾကား သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ေသာ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ ရရွိေစရန္ အပင္ပန္းခံ၍ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူအားလုံးကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ကိုယ္စား ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒါေပမယ့္လည္း ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ NCA ထီးရိပ္ေအာက္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရဲ႕ အစပိုင္း မွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္၊ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အလားတူ အစိုးရနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ Bilateral Agreement ေတြကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၿပီး ပဋိပကၡနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြလည္း ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္လာႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး အစဥ္အၿမဲ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အလုံးစုံအားလုံးပါဝင္ႏိုင္ ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲႏိုင္မယ္ဆိုတာ သိထားေပမယ့္လည္း ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမိုင္းဝင္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ဒီအဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီလို႔ မဆိုႏိုင္ေသးပါဘူး။ လစ္ဟာခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုင္း ဆက္ၿပီးႀကိဳးစားေနဦးမွာ ပါပဲ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံ အခင္းအက်င္းႏွင့္ အေျခခံရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ အစိုးရ က ထိုကဲ့သို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးမ်ား ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထား ႏိုင္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တပ္မ ေတာ္ (RCSS/SSA) နယ္ေျမ အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသည္ မေကာင္းဟုဆိုရမည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က  RCSS/SSA တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗမာျပည္မသို႕ သြား ေရာက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္က RCSS အား နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္သည္ဟု မသုံးစြဲသင့္ေၾကာင္း ရွမ္းမီဒီယာတခုႏွင့္ ႐ုပ္သံေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္ တန္႔ေနရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ႐ုပ္သံေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“စစ္တပ္က အန္စီေအ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အတိုင္း မလုပ္ေဆာင္သလို အပစ္ရပ္ၿပီးလို႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ အင္အားသုံးၿပီး မၾကာခဏလာတိုက္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က စတိုက္တာ မရွိေပမယ့္ သူတို႔ကပဲ  လာလာ တိုက္ေန တယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ဆိုသည္။

“သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္တယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ေနရမယ္ဆိုတာ ဆုံးမွ မဆုံးျဖတ္ရ ေသးတာ။ ရွမ္းတပ္က ရွမ္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေတာ့ ရွမ္းျပည္ထဲသြားလာေနတာပဲ။ ဗမာျပည္ကို သြားမရႈပ္ဘူး သြားလည္းမသြားဘူး။ ဒါကိုဘာလို႔ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္တယ္လို႔ ေျပာတာလဲ။” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာၾကား သည့္ ႐ုပ္သံကို ‘သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း’ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ပထမအပတ္က ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္  ရွမ္းျပည္ အႏွန္႕ရွိ  RCSS/SSA တပ္မ်ားကို ထိုင္းနယ္စပ္ ‘မုန္းေထာ့ မုန္းထားေဒသ’ သို႕ ျပန္ဆုတ္ရန္ တပ္မေတာ္ဘက္က ၫႊန္ၾကား ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း အပစ္ရပ္ RCSS/SSA တပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈ   ရွမ္းျပည္ အ လယ္ပိုင္းေဒသ မိုင္းကိုင္တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္အတြင္း မိုင္းကိုင္ ဟမ္းငိုင္းေဒသဘက္၌ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု ‘သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း’ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္၊ ၁၉ ရက္ေန႔မ်ားကလည္း မိုင္း ကိုင္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကို ကိုးကား၍ ‘သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း’ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား အနက္ RCSS/SSA သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးအဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုပ္ခဲ့ေသာ ၂၁ ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေဝဖန္ ေျပာၾကားရာ၌ ညီလာခံသည္  အစိုးရက နာမည္ယူအျမတ္ထုတ္သည့္ ညီလာခံျဖစ္၍ အက်ိဳးမရွိဟု ဆိုသည္။ ျပည္သူႏွင့္  ကမာၻကို လွည့္စား၍ သိကၡာဆယ္သည့္ ညီလာခံသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေဝဖန္ေျပာဆိုထားသည္။

၂၁ ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္  တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ တပ္မေတာ္ကသာ ျပည္သူအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုထား ျခင္းအေပၚ ၎က ယခုကဲ့သို႕ သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လာၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ရွိၿပီ။ ဘယ္သူမွမနိုင္ဘဲ ဘယ္သူမွမရႈံးဘူး။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္ လာၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔လမ္းဖြင့္ေပးမွ က်ေနာ္တို႔အပစ္ရပ္ၾကတာေလ။ တပ္မေတာ္ဆိုတာကလည္း ျပည္သူ လူထုရဲ့ တပ္မေတာ္ဘဲ။ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳမျပဳ ဒါဖြင့္ေျပာစရာမလိုဘူး တကမၻာလုံးက သိေနတယ္။ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ၁၉၆၂ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အာဏာႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္လာတယ္။ တနိုင္ငံလုံးကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ လာတယ္။ သူတို႔တက္လာၿပီးေနာက္လူထုက တျဖည္းျဖည္း မြဲျပာက်လာတယ္။”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ က ဆိုသည္။

ထို႕ေနာက္ ‘သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း’ က “NLD အစိုးရ သက္တမ္းက ၁ ႏွစ္ေက်ာ္မွ်သာ က်န္ေတာ့သည္ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္အားကိုးႏိုင္ပါမည္လားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းေမးခြန္းကို ၎က ယခုကဲ့သို႕ ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

“ေျပာလို႔ေတာ့မရေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခု ေလာေလာဆယ္သူက ဘာအာဏာမွမရွိဘူးေလ။ သူ႔ကို အျပစ္သြားေျပာလို႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ။ သူက နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုေပမယ့္ စစ္တပ္ကို သူဘာမွ ညႊန္ၾကားလို႔ မရဘူးေလ။ တဖက္ကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္ကို ညႊန္ၾကားနိုင္တာ သမၼတပဲ ဆိုေပမယ့္လည္း သမၼတက ထိထိ ေရာက္ေရာက္လုပ္တာ ဘာမွမေတြ႕မိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း သူ ႏိုင္ ႏိုင္ေသးတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူ႔မွာဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ရွိေနသလဲဆိုတာ လူထုက သိေနတယ္ေလ။ လူႀကီးမေျပာနဲ႔ ကေလးေတြေတာင္သိတယ္ေလ သူ႔အခက္အခဲကို။” ဟု RCSS/SSA ဥကၠ႒ က ေျဖၾကားသြားသည္။

အလားတူ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယညီလာခံမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံ ခ်က္ ေပးနိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အလုံအေလာက္မပါရွိဟု UPDJC ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္က ဝန္ခံလိုက္သည္ဟု မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ က ေဖၚျပခဲ့သည္။

“ဒီညီလာခံေတြ က်င္းပၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနတာဟာ အႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖို႔ျဖစ္တယ္၊ အခု ရလာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ ေပး နိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အလုံအေလာက္မပါရွိေသးဘူးဆိုတာ က်ေနာ္ဝန္ခံခ်င္ပါတယ္။”  ဟု ညီလာခံ ၅ ရက္ေျမာက္ ေန႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကအဆုံးအျဖတ္ျပဳႏိုင္ခြင့္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕ ၏ စိတ္ရင္းေစတနာ အေပၚမူတည္ေနသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား တျပည္လုံးတြင္ ရပ္ထားသင့္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေပးအယူမတည့္ေသးသည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား  စစ္ေရးျဖင့္ ဖိအားေပး  ျခင္း မလုပ္သင့္။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးဖို႔လိုသည္။ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ ခိုင္မာ ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေဖၚ အခ်င္းခ်င္း အၾကား စိတ္ရင္းေကာင္း ထားဖို႕လိုသည္။ တန္းတူရည္တူ ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ဓါတ္ အရင္းခံျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးဆက္ၾကမွသာလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးလြန္းသည္ ထင္ရေသာ္လည္း လွမ္းသေလာက္ ခရီးေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအေက်ာ့ ညီလာခံအလြန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာသည္ ေရႊျပည္ေတာ္ႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးေနဆဲဟု အရွိအတိုင္း သုံးသပ္မိပါသည္္။

Comments