ေမာင္ေမာင္စုိး ● တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လုံကို အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း - အပိုင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လုံကို အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း - အပိုင္း (၂)
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၄၊ ၂၀၁၈

● ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕
ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ဟုေခၚေသာ UWSA/NDAA/KIA/SSPP/AA/TNLA/MNDAA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၿပီးျပည့္စုံ မည္မဟုတ္သက့ဲသုိ႔ စစ္ပြဲမ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ စုစုေပါင္းလက္နက္ကိုင္ အင္ အားမွာ တျပည္လုံးရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အား၏ ၈ဝ % ရွိေနေပရာ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားျပႆနာကို ေျဖရွင္း ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါသည္။

၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း အဆိုပါေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ FPNCC ဟူ၍ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး အစိုးရ/တပ္မ ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးအား NCA မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမွသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ FPNCC အား စတင္ဖြဲ႕စည္းကထဲက ယေန႔အထိ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳခ့ဲေပ။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ထဲမွ KIA/TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၄ အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီတုိ႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းလာခ့ဲရာ မဲခြဲ၍ ႐ႈံးနိမ့္သြားခ့ဲေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၾက့ံခိုင္ ေရးပါတီအမ်ားစုရွိေသာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းအတည္ျပဳႏိုင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္း က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသုိ႔ တ႐ုတ္၏ ညႇိႏႈိင္းမႈအရ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား လာတက္သည္။FPNCC အေနျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္၏ညိႇႏႈိင္းမႈေၾကာင့္ တဖြဲ႕ခ်င္း ဖိတ္ၾကားသည္ကို လက္ခံခ့ဲရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ KIA/SSPP/UWSA/NDAA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ႏွင့္ AA/TNLA/MNDAA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ဟူ၍ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲေတြ႕ဆံုခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲျခင္းမရွိ သက့ဲသုိ႔ ညီလာခံသုိ႔ လာေရာက္ေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရးမ်ားက မာမာထန္ထန္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၇ ဒုတိယပင္လုံသုိ႔လာေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တိုးတက္မႈ သိသိသာသာ မေတြ႕ရသည့္ျပင္ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

● ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား
သုိ႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုမႈ အခ်ဳိ႕ရွိခ့ဲသည္။ UWSA ႏွင့္ NDAA (မိုင္းလား) တုိ႔အား နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစီးေအာက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသဝန္ႀကီးေခါင္းေဆာင္၍ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲသည္။ ထိုေတြ႕ဆံုမႈတြင္ PC (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္ခ့ဲသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ KIA ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေတြ႕ဆံုခ့ဲသက့ဲသုိ႔ PC မွတာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၍ ေတြ႕ဆံုခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ SSPP ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔လည္း PC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခ့ဲသည္။ ဆိုရလ်င္ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕မွ လြဲ၍ က်န္ ၄ ဖြဲ႕အား ေတြ႕ ဆံုခ့ဲၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးလာေစရန္ PC မွ ရည္ရြယ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အကဲခတ္မ်ားကမူ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕အား ခြဲထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခ့ဲၾကသည္။

● ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္စဥ္ကပင္တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္တဦး ခန္႔အပ္ၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား တဖြဲ႕မွပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ နယ္စပ္တေလ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ ဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုအခ်ိန္ကစ၍ တ႐ုတ္သံတမန္သည္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားကို NCA ထိုးရန္ တရားဝင္ စတင္တိုက္တြန္းလာသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ ကိုင္စြဲထားသည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္၍ ထိုးသင့္သည္ဟု ယူဆသည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာနိုင္သည္ဟု ယူဆ၍ေလာ သုိ႔မဟုတ္ NCA သည္ မည္သုိ႔ပင္အားနည္းခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ စမွတ္တခုအျဖစ္ ကိုင္ဆြဲသင့္သည္ဟု ယူဆ၍ေလာဆိုသည္ကေတာ့ မသဲကြဲေပ။

သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ တ႐ုတ္သံတမန္က NCA ထိုးရန္ ဖိဖိစီးစီးတိုက္တြန္းေနစဥ္မွာပင္ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္း၌ FPNCC ေခၚ ေျမာက္ ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕ ထြက္ေပၚခ့ဲသည္ကလည္း အ့ံၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္တိုင္းေဝဖန္သုံးသပ္ သူမ်ားက တ႐ုတ္ၾသဇာေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းဟု၎ အေနာက္တိုင္းႏွင့္နီးစပ္သည့္ UNFC မွ အဖြဲ႕မ်ား ကိုဆြဲထုတ္လိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု ၾကည့္ျမင္ၾကသည္။

ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡ ျပင္းထန္ေနစဥ္တြင္ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ NCA နဲ့ပတ္သက္၍ မေၾကလည္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားစုစည္းမိျခင္းျဖစ္သက့ဲသုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္စပ္ေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ FPNCC သည္ နိုင္ငံေရးမဟာမိတ္သာျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးမဟာမိတ္မဟုတ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္း၄ ဖြဲ႕မွာ စစ္ေရးအရပူးတြဲတိုက္ခိုက္ေနၿပီး UWSA ႏွင့္မူ စစ္လက္နက္ခဲယမ္း ရယူမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု အကဲ ခတ္မ်ားက သုံးသပ္ၾကပါသည္။

FPNCC သည္ တပ္ေပါင္းစု တရပ္အေနႏွင့္ ရပ္တည္ၿပီး NCA မဟုတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဆိုေသာ္လည္း ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယပင္လုံတြင္ FPNCC အေနႏွင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တဖြဲ႕ ခ်င္းဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲရသည္။ ၎ကဲ့သုိ႔ တက္ေရာက္ရျခင္းမွာ တ႐ုတ္၏တိုက္တြန္းမႈ ထက္ပိုေသာ ဖိ အားေပးမႈေၾကာင့္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ တဖက္ကလည္း တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အစိုးရႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး NRPC မွ ၇ ဖြဲ႕လုံးသုိ႔ တဖြဲ႕ခ်င္းစီဖိတ္စာအား ယူေဆာင္ေပးနိုင္ခ့ဲသည္။

● တတိယပင္လုံႏွင့္ တ႐ုတ္၏ပါဝင္မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင့္ မူစယ္တိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သည္ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္အေရးတြင္ ပို၍တက္ႂကြစြာပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နယ္စပ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္ တန္႔ရန္ တပ္မေတာ္အားလည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ မ်ားရွိခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕အား တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုလာခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ကို မေတြ႕ျမင္ေၾကာင္း ျပန္ျဖစ္လာလ်င္ တိတိက်က် တုန္႔ျပန္မည္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔ေျပာဆိုလာသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္၎ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္၎ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခ့ဲၿပီး တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ သုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ တက္ေရာက္လာခ့ဲၾကသည္။ တဆက္တည္းတြင္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ၂ ဖြဲ႕၍ ေတြ႕ဆံုခ့ဲသည္ကို   ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၇ ဖြဲ႕လုံးေတြ႕ေရးကို ဦးစြာရပ္ခံခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ေတြ႕သည္ကို လက္ခံခ့ဲရ သည္မွာ တ႐ုတ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်ံ ႏွင့္ အာရွေရးရာအထူးသံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ ရွန္ စသည့္ သံတမန္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ဝ နီးပါးခန္႔ျဖင့္ အင္ျပည့္အားျပည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တဖက္ကလည္း ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕၏ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ၊ သြားလာေရး၊ လုံျခံဳ ေရးတုိ႔ကို တ႐ုတ္တုိ႔က အျပည့္အဝေကာင္းမြန္စြာတာဝန္ယူထားၿပီး တဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ေရးအတြက္ တြန္း အားေပးေနခ့ဲသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လာသည္မွာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ OBOR အက်ဳိ းစီးပြားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာျမင္နိုင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔၏သေဘာထားမွာ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕အား NCA ထိုးရန္ေတာင္းဆိုထားၿပီး က်န္ျပႆနာမ်ားကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျဖရွင္းၾကရန္လိုလားသည္။ နယ္စပ္တေလ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး OBOR ထိခိုက္သည္ကို တ႐ုတ္တုိ႔ လက္ခံနိုင္မည္မဟုတ္သက့ဲသုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား NCA မထိုးဘဲဆန္႔က်င္သည့္ ကိစၥအား တ႐ုတ္အေနႏွင့္ လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔က အတိအလင္းဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈ မွေတြ႕ရသည္မွာ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္မကုန္မီ ေမွ်ာ္ မွန္းေဆာင္ရြက္သြားလိုပုံရသည္။ တ႐ုတ္သမတရွီက်င့္ပင္သည္ OBOR ႏွင့္ပတ္သက္၍ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ လာေရာက္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနရာ ထိုကာလႏွင့္ တျပိဳင္ထဲၿပီးေျမာက္ေအာင္စဥ္းစားထားပုံရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ နယ္စပ္တေလ်ာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားလည္း ၃ ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခါ ၎တုိ႔၏ OBOR စီမံကိန္းႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ရသည္။ တပ္မေတာ္ ကာခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းပါ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအား ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုသည္ႏွင့္ခ်ိန္သားကိုက္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဤသည္မွာ လက္ရွိ တ႐ုတ္တုိ႔၏ စဥ္းစားလႈပ္ရွားမႈဟု ဆိုရပါမည္။

ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေတြ႕ရသည္မွာ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္တြင္ အေနာက္အုပ္စုမွ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းအားလက္မခံေၾကာင္း အေနာက္အုပ္စုပါဝင္ပတ္သက္ ပါက ရႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျဖစ္လာနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤသုိ႔ၾကည့္ျမင္ျခင္းမွာအျခားပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မထိခိုက္ရန္ စဥ္းစား သည္ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ထိုအေျခခံေပၚမွ အေနာက္တိုင္းမွအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း၊ ကုလ သမဂၢအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ဆံုျခင္းတုိ႔အား ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ ေနရေပရာ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္တနိုင္ငံထဲႏွင့္ ဆက္ဆံ ေနသည့္ေျမာက္ကိုးရီယားသည္ပင္ ၎နိုင္ငံျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေန ရသည့္ခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္သာ ဆက္ဆံရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္သဘာဝမက်ေပ။

တတိယပင္လုံညီလာခံကာလအတြင္း တ႐ုတ္သံတမန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ သမတရွီက်င့္ပင္၏ စာအုပ္အား ကိုယ္စီကိုင္၍ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္သံတမန္က စာအုပ္လက္ေဆာင္ ေပးသည္ကို ဓါတ္ပုံရိုက္ထားပုံရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ကလည္း ေမာ္စီတုန္း စာအုပ္နီေလးမ်ားကိုင္ထားေသာ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား တ႐ုတ္တုိ႔ ကူညီခ့ဲဘူးသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ မရခ့ဲေပ။ ေမာ္စီတုန္းသည္၎ ရွီက်င့္ပင္သည္၎ တ႐ုတ္ျပည္၏ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ မတူညီေသာ နိုင္ငံမ်ားၾကား လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအား ပုံတူကူးခ်၍မရေပ။ သီးျခားလကၡဏာႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မ ဟုတ္ပါက ဖိနပ္ေတာ္ေအာင္ ဖေနာင့္လွီးသက့ဲသုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္မဟုတ္ေပ။

တ႐ုတ္တုိ႔၏ ျမန္မာ့ျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမွာ OBOR အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ျငိမ္ ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူအျဖစ္ တ႐ုတ္တုိ႔ပါဝင္မႈအား ျငင္းပယ္ရန္မရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔အေန ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ျမန္မာ့ျပည္၏ပကတိ အေျခအေန၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ရွည္ၾကာေသာသမိုင္းဇစ္ျမစ္မ်ားအား နားလည္ေအာင္ အားထုတ္ရန္ လိုအပ္သက့ဲသုိ႔ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ stakeholders မ်ား၏ အျမင္မ်ားကို အေလးထားရန္လိုသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ေစ့စပ္သူညႇိႏႈိင္းသူအခန္းက႑မွပါဝင္ပါက လက္မခံႏိုင္စရာမရွိေပ။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူဆိုသည္မွာ မိမိလိုခ်င္သည့္ရလဒ္အတြက္ ပုံေဖၚသူသက္သက္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ဂ႐ုျပဳ ရန္လိုအပ္သည္။ႏွစ္ဖက္စလုံး ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုျပဳ နားေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။ မိမိအက်ဳိးစီးပြားအေျခခံေပၚမွ မိမိလိုခ်င္သည့္ရလဒ္ အျမန္ထြက္ေစရန္ မလိုလားအပ္သည့္ ဖိအားေပးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ပါက ဆိုးက်ဳိးမ်ားထြက္ေပၚလာနိုင္ပါသည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္ တေလ်ာက္လုံးျငင္းပယ္ခ့ဲေသာ TNLA/AA/MNDAA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ပါဝင္ေရးကို တ႐ုတ္တုိ႔ ရပ္ခံခ့ဲျခင္းသည္ ထိုအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕အတြက္သာမက ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုံးပါဝင္ေရး ရပ္ခံခ်က္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခ့ဲသည္ကေတာ့ ျငင္းပယ္ရန္မရွိေပ။

● တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား
တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတက္ေရာက္လာေသာ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕အား ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုခ်ဳပ္တုိ႔က အသီးသီးခြဲ ၍ေတြ႕ ခ့ဲၾကပါသည္။ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ကာခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းသည္ မူအရတင္းမာသည္ဟု ေဝဖန္မႈ မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိသည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားက ခံစားရၿပီး တေလ်ာက္ လုံးအျငင္းခံခ့ဲရေသာ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕အားလည္း လမ္းဖြင့္ေပးလာသည္ဟုဆိုပါသည္။ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦး ေဆးရံုတက္ရ ခ်ိန္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္က ေႏြးေထြးမႈျပခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ တတိယ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားလာေရာက္ျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ထက္ ပို၍တိုးတက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းပြင့္သြားခ့ဲၿပီး အခိုင္အမာေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳ လုပ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရယူနိုင္ရန္သာ လိုအပ္ေနေပေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လမ္းဖြင့္သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏သေဘာထားသည္ ေအာက္ေျခပိုင္းအထိေရာက္ရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး

Comments