ေမာင္ေမာင္(ရွစ္ေလးလံုးၾကယ္တစ္ပြင့္) ေရးသားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေမာ္ကြန္းေမာင္ေမာင္(ရွစ္ေလးလံုးၾကယ္တစ္ပြင့္) ေရးသားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေမာ္ကြန္း
K (မိုးမခ စာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈


ရွစ္ေလးလံုးအႏွစ္ ၃၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမာင္ေမာင္(ရွစ္ေလးလံုးၾကယ္တစ္ပြင့္)ေရးသားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ၈၈၈၈ဒီ မိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုေမာ္ကြန္းစာအုပ္ကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါတယ္။

စာအုပ္မွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုသဘင္အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အမွာစကားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး စာေရးသူ၏အမွာ၊ (နိဒါန္း) ရွစ္ေလးလံုး အေရး ေတာ္ပံုမတိုင္မီ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အခန္း(၁) ရွစ္ေလးလံုးလူထုအံုၾကြလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အေျခ အေနအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အခန္း(၂) အမိတကၠသုိလ္သို႔ ျပန္လည္နားခိုလာၾကျခင္း၊ အခန္း(၃) စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား အေရးအခင္း၊ င္းအခန္း(၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီး၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၊ အခန္း(၅) တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ ဇြန္လလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အခန္း(၆) ရွစ္ေလးလံုးကိုေမြးဖြားျခင္း၊ အခန္း(၇)စစ္ကိုႏိုင္တို႔ေပ်ာ္တဲ့ေန႔ အခန္း(၈) ေနာက္တစ္ခါလာျပန္ၿပီ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အခန္း(၉) ကမၻာေက်ာ္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး စတင္ျဖစ္ ပြားျခင္း၊ အခန္း(၁၀) ၉.၈။၁၉၈၈ အခန္း(၁၁) ၁၀.၈.၁၉၈၈ အခန္း(၁၂)၁၁.၈.၁၉၈၈မွ ၂၇.၈.၁၉၈၈အထိ အခန္း(၁၃) ေက်ာင္းသားသမဂၢသို႔ဆိုက္ကားျဖင့္ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ျခင္း အခန္း(၁၄) ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ရက္၊ အခန္း(၁၅) အ ေထြေထြသပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားၾကားမွ စက္တင္ဘာ အခန္း(၁၆) စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ယာယီဖြဲ႔ စည္းျခင္း အခန္း(၁၇) ရွစ္ေလးလံုးတစ္လျပည့္ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီး အခန္း(၁၈) စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အခန္း(၁၉)ဦးႏု၏ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔စည္းျခင္း အခန္း(၂၀)ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ျခင္း အခန္း(၂၁)စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ အခန္း(၂၂)ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားကို မဆလမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ အခန္း(၂၃) အာဏာရွင္စနစ္ ဗုန္းဗုန္းလဲေတာ့မည္၊ အခန္း(၂၄) စစ္တပ္သာႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းခဲ့လွ်င္ အခန္း (၂၅) အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီ စတဲ့အခန္းမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

စာအုပ္ေရးသားသူရဲ႕ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းလည္းထည့္သြင္းထားၿပီး အမွာစာမွာေတာ့ “ ျမန္မာ့ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အ ေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ကမၻာႀကီး၏ႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အာဏာရွင္အုပ္စိုးျခယ္လွယ္မႈကို ေတာ္လွန္ၿဖိဳ ဖ်က္ႏိုင္ ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၏ျပယုဂ္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ စံနမူနာမ်ားေၾကာင့္ ဘာလံတံတိုင္းႀကီး ၿပိဳလဲခဲ့ ရသည္။ ခ်က္ကိုစလိုေဗးကီးယားႏိုင္ငံႀကီး ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရသည္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံႀကီးလည္း ၿပိဳကြဲသြား ခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးပင္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရၿပီး အာဏာရွင္ အုပ္စိုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ၿပိဳ လဲပ်က္စီးသြားေစကာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားစြာ ေပၚထြန္းေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္အထိ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ အလင္းေရာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေလသည္” လို႔ေရးသားထားပါတယ္။

ပန္းသီႀကိဳးစာေပမွ တန္ဖိုး ၄၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိထားပါတယ္။

(ယခုက႑အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသူမ်ားသည္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ျဖင့္ 09-790 96-20-67 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။)

Comments