ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား - အပုိင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား - အပုိင္း (၂)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈

၂၀၂၀ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား
ျပည္မရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ NLD ပါတီမွ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ဘြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ကိုင္စြဲေသာ လူကို မၾကည့္နဲ႔ မူကိုၾကည့္ပါဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေဆာ္ၾသခ်က္ကို ၂၀၂၀ တြင္လည္း NLD ဆက္လက္စြဲကိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူပုဂၢိဳလ္ၾသဇာႀကီးမားျခင္း၊ လူထုအမ်ားစုအေနႏွင့္ၾက့ံခိုင္ေရး ပါတီအား လိုလားမႈမရွိျခင္း၊ ထိုအေျခခံေအာက္တြင္ NLD မွအပ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟု သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ေအာက္တြင္ ျပည္မရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခု၌ NLD ဆက္လက္ဦးေဆာင္ဘြယ္ရွိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးတခုခ်င္းစီအရ တြက္ခ်က္ၾကည့္လ်င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၂ ေနရာလုံးအား ၂၀၁၅ တြင္နိုင္ခ့ဲသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၆ ခုရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေနရာအားလုံးအားလုံး၌ ျပတ္ျပတ္သားသား အနိုင္ရခ့ဲသည္။ (ဤေနရာတြင္ စာေရးသူဆိုလိုသည့္ ျပတ္ျပတ္သားသားဆိုသည့္မွာ ျပိဳင္ဖက္ထက္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အ ထက္ အနိုင္ရသည္ကို ဆိုလိုသည္။ မျပတ္သားဆိုသည္မွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၁၀၀  ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားကို ဆိုလိုသည္။ မကြာ ဆိုသည္မွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ျဖစ္သည္။ ပြတ္ကာသီကာဆိုသည္မွာ မဲအေရအတြက္ အနဲငယ္သာကြာသည္ကို ဆို လိုသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္။)

တနသၤာရီတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားနိုင္သည္က ၁၁ ေနရာ၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားနိုင္သည္က ၉ ေနရာ၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားနိုင္သည္က ၈ ေနရာရွိပါသည္။ ၁၂ ေနရာလုံးနိုင္ခ့ဲသည့္အထဲတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၌ မဲျပတ္သည္မွာ ၁ ေနရာသာရွိၿပီး ၁၀ ေနရာကား မဲ အျပတ္ႀကီးမဟုတ္ေပ။ ၁ ေနရာ၌ မဲမကြာလွေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NLD အဖို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိ ျပဳရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ NLD က ၁၀ ေနရာအနိုင္ရၿပီး ထို အထဲတြင္ ၆ ေနရာ၌ မဲျပတ္ၿပီး ၃ ေနရာက မျပတ္ဘဲ ၁ ေနရာကေတာ့ မဲမကြာလွေပ။ USDP က ၂ ေနရာ မဲမျပတ္ဘဲ အနိုင္ရခ့ဲသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တနသၤာရီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာဝတီ တိုင္းတုိ႔တြင္ NLD ကေနရာအျပည့္အနိုင္ရခ့ဲသည္။ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ မဲျပတ္နိုင္သည္က ၉ ၿမိဳ႕နယ္၊ မျပတ္သည္က ၁ ၿမိဳ႕ နယ္။ မေကြးတိုင္းတြင္ မဲျပတ္သည္က ၁၈ ၿမိဳ႕ နယ္၊ မျပတ္သည္က ၇ ၿမိဳ႕ နယ္ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းတြင္း မဲျပတ္သည္က ၈ ၿမိဳ႕နယ္၊ မျပတ္သည္က ၁၁ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ မဲမကြာ သုိ႔မဟုတ္ ပြတ္ကာသီကာ နိုင္ခ့ဲသည္က ၇ ၿမိဳ႕ နယ္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္ေနရာအတြက္လည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအား NLD တုိ႔ သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ၃၇ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ USDP က ၁ ေနရာသာနိုင္ၿပီး NLD က ၃၆ ေနရာနိုင္သည္။ ထို ၃၆ ေနရာထဲ၌ မဲျပတ္သည္က ၂၅ ေနရာ၊ မျပတ္သည္က ၅ ေနရာ၊ မဲမကြာလွသည္က ၃ ေနရာရွိၿပီး ပြတ္ကာသီကာနိုင္သည္က ၃ ေနရာရွိသည္။ ပဲခူး တိုင္းတြင္ USDP က ၁ ေနရာအနိုင္ရၿပီး NLD က ၂၇ ေနရာ အနိုင္ရသည္။ ထို ၂၇ ေနရာထဲတြင္ ၁၉ ေနရာ မဲျပတ္ၿပီး၊ မဲမ ျပတ္သည္က ၆ ေနရာ၊ မဲမကြာလွသည္က ၁ ေနရာ၊ ပြတ္ကာသီကာနိုင္သည္က ၁ ေနရာျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတိုင္းတြင္ USDP က မဲမျပတ္ေသာ္လည္း ၅ ေနရာအနိုင္ရခဲ့သည္။ NLD က ၃၁ ေနရာ အနိုင္ရခ့ဲရာ မဲျပတ္သည္က ၂၁ ေနရာမျပတ္ သည္က ၁၀ ေနရာျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ USDP က ၁ ေနရာရၿပီး NLD က ၄၄ ေနရာအနိုင္ရရာ ထိုထဲတြင္ မဲျပတ္သည္က ၃၅ ေနရာရွိၿပီး မျပတ္သည္က ၉ ေနရာရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္မတိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ အဓိကၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည့္ USDP အျပင္ ေနာက္ေပါက္ ၈၈ ျပည္သူ႔ပါတီကို မဲဆႏၵေနရာအနည္းႏွင့္ အမ်ားခြဲေဝေပးရႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ မဲျပတ္ခဲ့သည့့္ မဲဆႏၵ နယ္ ၁၃၆ေနရာအား အတန္ငယ္ စိတ္ခ်၍ ရေသာ္လည္း မဲမျပတ္သည့္၊ မဲ မကြာသည့္၊ ပြတ္ကာသီကာနိုင္ခ့ဲသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၇၁ ေနရာတြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္နိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၅ ကဲ့သုိ႔ အျပည့္အဝ မဲရမည္ထက္ အတန္ငယ္ေလ်ာ့က်သည္က ျဖစ္နိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီး ၇ ခုတြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLD သည္ အမ်ားစုနိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ရေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၉၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း နိုင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားထက္ေလ်ာ့က်နိုင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ NLD အေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကို ၂၀၂၀ တြင္ ဆက္လက္ရယူနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်နိုင္ပါသည္။ USDP မွာ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ခ့ဲသည့္ တစည ထက္ ပိုမိုအခ်ိန္ယူဖြဲ႕စည္းထားသည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးအင္အားေတာင့္တင္းၿပီး တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ ရယူထားသည္။ သူ႔ပရိတ္သတ္ႏွင့္သူရွိသည္ျဖစ္ရာ မဲဆႏၵနယ္တခ်ဳိ႕ေတာ့ ရယူနိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ USDP ေဆာင္ရြက္လာနိုင္သည့္ နည္းပရိယာယ္မွာ ေဒသခံ ေဒသတြင္း၌ ၾသဇာရွိသူ ပရဟိတလုပ္ဆာင္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားစည္းရံုးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူထုအား စည္းရံုးလာနိုင္သည္။ NLD က ပါတီကို ၾကည့္၍မဲေပးခိုင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ USDP က လူကိုၾကည့္၍ မဲေပးခိုင္းနိုင္သည္။ USDP အတြက္ အားနည္းခ်က္တခုမွာ ယခင္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲ လူေဟာင္းမ်ားအား လူထုက စိတ္ပ်က္ေန သည္ျဖစ္ရာ ထိုလူေဟာင္းမ်ားထဲက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးက ခက္ခဲႏိုင္ေပမည္။ ျပိဳင္ဖက္မ်ား၏ အလြယ္တကူထိုးႏွက္မႈ ကို ခံရႏိုင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္မတြင္ျပိဳင္ဆိုင္မည့္ အျခားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာထက္ လတ္တေလာဖြဲ႕လိုက္သည့္ ၈၈ ဦးကိုကိုႀကီးတုိ႔၏ ျပည္ သူ႔ပါတီသည္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ အနဲႏွင့္အမ်ား ရယူနိုင္ၿပီး ၎တုိ႔ပါတီအေနႏွင့္ အစိုးရ မဖြဲ႕နိုင္ေသာ္လည္း လႊတ္ ေတာ္တြင္ ထိမ္းေၾကာင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု လူထုက ေတြးဆမႈရွိျခင္းႏွင့္ တဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ ၾသဇာတုိ႔ေပၚမူတည္၍ ေနရာတခ်ဳိ႕ ရယူနိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ကလည္းပါတီအသစ္တခု ဖြဲ႕သည္ဟုဆိုသည္။ လတ္ တေလာ သုံးသပ္ရန္ေစာေသးေသာ္လည္း ၎တုိ႔ပါတီအေနႏွင့္ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး တဦးခ်င္းၾသဇာရွိသည့္ေဒသေလာက္တြင္သာ တိုးနိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။ က်န္ျပည္မရွိ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္တိုးနိုင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခု၌အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ၏ ၉၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအားလုံး၏ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူထားနိုင္ခ့ဲရာ လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္လည္း ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားတြင္ ဆက္လက္အနိုင္ရသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။
၂၀၂၀ ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တိုင္းေဒသႀကီးထက္စာလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပို၍ အေျပာင္းအလဲႀကီးနိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ ျပည္ေထာင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးကိုပင္ ဂယက္ရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ပင္ ျပည္နယ္ ၇ ခု၌ NLD ၏ အႏိုင္ရရွိမႈမွာအျပတ္အသတ္မဟုတ္ေခ်။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ၌ NLD သည္ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအနိုင္ရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း သာအနိုင္ရထားခ့ဲသည္။ ဤရာခိုင္ႏႈန္းထက္ NLD ပိုရစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NLD မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ ရထားသည္။ က်န္ ANP အား ေကာင္းေသာေနရာမ်ားကို NLD ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ မျဖစ္နိုင္သည့္ျပင္ လက္ရွိေနရာမ်ားကိုပင္ ANP ႏွင့္ ALDကို ခြဲေပးရဖြယ္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္၌ လက္ရွိ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရရွိထားသည့္ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ရွမ္းအေရွ႕မိုင္းပ်ဥ္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား။ PNO အား ေကာင္းေသာ ဟုိပုန္း၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား။ ဝ ပါတီအားေကာင္းေသာ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္။ တအာင္းပါတီအား ေကာင္းသည့္ မန္တုံ၊ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ား။ SNLD အားေကာင္းသည့္ ကြန္ဟိန္း၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္၊ လင္းေခး၊ မိုးနဲ၊မိုင္းရယ္၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ ေက်းသီး၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ NLD သည္တိုးမေပါက္နိုင္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း NLD အေနႏွင့္ အတိုးမရွိနိုင္ အေလ်ာ့သာရွိနိုင္ေပသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၂၀၁၅ တြင္ NLD မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၉ ေနရာ အနိုင္ရခ့ဲေသာ္လည္း ၅ ေနရာတြင္ မဲမျပတ္ခဲ့ေပ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၅ ေနရာတြင္လည္း ၂ ေနရာသာ မဲျပတ္ခဲ့ၿပီး ၂ ေနရာ မဲမျပတ္၊ ၁ ေနရာ၌ ပြတ္ကာသီကာသာ နိုင္ခ့ဲရာ ယခုအခါ ခ်င္းပါတီမ်ား ပူးေပါင္းသည့္ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္စိုက္ထူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္တြင္း မေက် လည္မႈမ်ားရွိရာ ၂၀၂၀ တြင္ ေနရာ အခ်ဳိ႕ အဝက္လက္လႊတ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ၌ NLD က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၁ ေနရာ အနိုင္ရသည္။ မဲျပတ္သည္က ၄ ေနရာရွိၿပီး မျပတ္ သည္က ၇ ေနရာရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၀ ေနရာတြင္ NLD က အားလုံးအနိုင္ရခ့ဲေသာ္လည္း ၂ ေနရာသာမဲျပတ္၍ ၈ ေနရာတြင္ မဲမျပတ္ေပ။ မြန္ပါတီ ၃ ပါတီေပါင္းၿပီး ေနာက္ အားေကာင္းလာသည္ျဖစ္သည့္ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား အမည္ေပးမႈ ေၾကာင့္ ဆႏၵျပခံရၿပီး ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆံု မဲဆႏၵနယ္၌ NLD အေရးနိမ့္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခ့ဲရေပရာ မြန္ပါတီႏွင့္ USDP အား မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕ အဝက္ခြဲေပးရဖြယ္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ NLD က ၁၀ ေနရာ အနိုင္ရရွိ ရာတြင္ ၇ေနရာ မဲျပတ္၍ ၂ ေနရာ မျပတ္ဘဲ ၁ ေနရာ ပြတ္ကာသီကာအနိုင္ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၈ ေနရာတြင္ NLD က ၁၂ ေနရာ အနိုင္ရရွိရာ တြင္ ၇ ေနရာ မဲျပတ္၍ ၄ ေနရာ မဲမျပတ္ဘဲ ၁ ေနရာတြင္ ပြတ္ကာသီကာ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားပါတီ ၄ ပါတီ ပူးေပါင္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ကခ်င္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဥပေဒတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္ငံေရးကို စိတ္ထက္သန္မႈ၊ ယုံၾကည္ မႈမရွိေသးရာ ထိုအေျခအေနမေျပာင္းလဲပါက ကခ်င္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အနိုင္ရရွိမႈ နည္းပါးနိုင္ေသးသည္။ ထုိ႔အတူ ရွမ္းနီပါတီမွာလည္း ၂ ပါတီကြဲေနၿပီး အခ်ဳိ႕က USDP ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေနေပရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ရွမ္းနီမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ NLD အလားအလာ ေကာင္းနိုင္ေသးသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း၌ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲရ လဒ္ၾကား အေျပာင္းအလဲအနည္းဆံုးျဖစ္နိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၉ ေနရာအား NLD ကရရွိၿပီး မဲလည္းျပတ္ခ့ဲသည္။ USDP ၂ေနရာ ႏွင့္ USDP ေဟာင္းတသီးပုဂၢ ၁ ေနရာလည္း မဲျပတ္ခ့ဲၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၆ ေနရာအား NLD က အနိုင္ရၿပီး ၅ ေနရာ မဲျပတ္ကာ ၁ ေနရာ၌ ပြတ္ကာသီကာ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ USDP က ၁ ေနရာ သာအနိုင္ရခ့ဲေသာ္လည္းမဲမျပတ္ခ့ဲေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂ ခုေပါင္းေသာ္လည္း အားအေကာင္းခ်ည္းမဟုတ္ေသး ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသည္ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္စိုက္ထူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး NLD ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ကယား လူငယ္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး လူငယ္ ၂၃ ဦးအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈျပဳထားသည္ အေျခအေနရွိသည္။ ထိုသုိ႔ ဖမ္းဆီးခံ ထားရသူမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ NLD ၏ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္တြင္ လုံျခံဳေရးယူေပးခ့ဲၾက၊ ဘာသာျပန္ေပးခ့ဲၾက၊ မဲ ဆြယ္ေပးခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ၏ မဲရရွိမႈႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမည္ဟု တြက္ဆရေပသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၀ ေနရာအား NLD ကရရွိခ့ဲသည္။ ထိုအထဲမွ ၆ ေနရာ မဲျပတ္၍ ၃ ေနရာ မဲမျပတ္ဘဲ ၁ ေနရာတြင္ ပြတ္ခါသီခါ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ USDP က မဲမျပတ္ေသာ္လည္း ၂ ေနရာအနိုင္ရခ့ဲသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၆ ေနရာ NLD ကအနိုင္ရသည္။ ၄ ေနရာမဲျပတ္ၿပီး ၂ ေနရာ မဲမျပတ္ေပ။ USDP က ၁ ေနရာနိုင္ေသာ္လည္း မဲမျပတ္ေပ။ ယခုႏွစ္အတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၄ ပါတီပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚအေျခစိုက္ ၂ ပါတီကေတာ့ ပူးေပါင္းနိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ၇ ၿမိဳ႕ နယ္အနက္ပူးေပါင္းထားသည့္ ကရင္ပါတီသည္ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဖါပြန္မွအပ က်န္ျမဝတီ၊ ဖါးအံ၊ လိႈင္းဘြဲ႕၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး စသည့္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အားေကာင္းသည္ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကရင္ပါတီအေနႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အမတ္ေနရာ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟုဆိုပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္ ၇ ခုတြင္ အမတ္ေနရာ ရရွိမႈ တြင္ NLD အေနႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထက္ အနည္းဆံုး တဝက္ခန္႔က်သြားနိုင္ကို ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ျပည္နယ္ ၇ ခုတြင္ NLD အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္ေနရာမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိသြားနိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ခု၌ တိုင္းရင္းသားပါတီတုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အခ်ဳိးအစား( USDP မွ အနည္းအက်ဥ္းပါ ႏိုင္သည္) သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၆၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၆.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တက္လာနိုင္ သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ သမတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီတုိ႔၏အခန္းက အေရးပါလာေပေတာ့မည္။
ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား
အထက္ပါ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ NLD က ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထိေနရာရႏိုင္ၿပီး USDP ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားက ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္ ၇ ခု၏ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ NLD က ၃၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ( USDP အနဲငယ္ပါနိုင္) က ၆၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိၿပီး ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD က၂၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား (USDP အပါ) ၇၆.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ထိ ရရွိသြားႏိုင္ပါ သည္။

ထိုသုိ႔ျဖစ္သြားပါက တျပည္လုံးအတိုင္းအတာအရ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၌ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားစုျဖစ္နိုင္ေသးေသာ္လည္း အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ သမတ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားၿပီး သမတစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ လက္လႊတ္သြားေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ NLD က ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ားက ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ USDP/အျခားပါတီ/တသီးပုဂၢလက ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ USDP မွာ ေလာက္ေလာက္လားလား မဲေတာ့ရမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း သူ႔ပရိတ္သတ္ႏွင့္သူ ရွိေနေသး ေပရာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္မ်ားပါဝင္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ၂၀၁၅ ကရရွိထားေသာ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္ေတာ့ ေလ်ာ့မည္မထင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ USDP သည္တပ္မေတာ္၏ေထာက္္ခံမႈ ရရွိထားသည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ေပါင္းပါက ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားေပမည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ သမတ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ မဲမ်ားသည္ အေရးပါလာေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းနိုင္သူ၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီတုိ႔၏ေထာက္ခံမႈ ရသူတုိ႔ အစိုးရဖြဲ႕နိုင္သည့္ အေျခသုိ႔ဆိုက္သြားေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိ NLD ပါတီသည္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားပါတီႏွင့္မွ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕မထားသက့ဲသုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈလည္းမရွိေပ။ NLD အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးကထဲက မည္သည့္တိုင္းရင္းသားပါတီႏွင့္မွ် ပါတီခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေပ။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ နိုင္ငံေရးက႑ကို ပစ္ပယ္၍ မရႏိုင္ေပ။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၿပီး စကားမေပါက္၍႐ႈံးနိမ့္ရသည္ဟု အေၾကာင္းျပေန၍ မရေပ။ ဗမာစကား ေပါက္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္တခုခ်င္း၌ ANP ပါတီက မဲ ၆ ေသာင္း ေက်ာ္ရခ်ိန္တြင္ NLD က မဲ ေထာင္ဂဏန္းပင္အနိုင္နိုင္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူ႔နယ္ႏွင့္သူ လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားကို အေလးထားရန္လိုသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၾသဇာရွိေသာ SNLD သည္ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးတြင္ ဝင္မျပိဳင္ေပ။ တအာင္းေဒသျဖစ္ေသာ နမ့္ဆမ္၊ မန္တံု၊ကိုးကန့္ေဒသျဖစ္ေသာ ကုန္းၾကမ္း၊ ေလာက္ကိုင္တုိ႔တြင္သာမက အင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ရာမ်ားသည့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ နယ္တြင္ပင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မရွိေပ။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ ျပည္နယ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ မသိေသး သည့္သူမ်ားရွိေနေသးသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ သည္ NLD ပါတီကိုယ္စားလည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံ၊ ေဒၚစုပုံ အႀကီးႀကီးအား ဗီနိုင္း႐ိုက္၍ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ ထိုႏွစ္ေယာက္အား ေတာင္ေပၚသားတုိ႔ မသိ၍ လက္မႈိင္ခ် ခ့ဲရဘူးသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ ၂၀၂၀ အတြက္ NLD ျပင္ဆင္ရမည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔အားကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တဆင့္ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား အသိမွတ္ ျပဳ ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္၎ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္၎ ျပည္မတြင္ ၾသဇာရွိသည္ က ျငင္းပယ္ရန္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ ထိုၾသဇာသက္သက္ႏွင့္ တိုးမေပါက္နိုင္ေပ။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ၾသဇာရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားေလးစားသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးနိုင္မွ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာရႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ တခုလုံးအရ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔မည္ပုံ သေဘာထားမည္ကို ေလးနက္စြာ ျပင္ဆင္ထားရန္လိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို လိုခ်င္လွ်င္ NLD အား မဲေပးပါ။ လူကိုမၾကည့္ ပါႏွင့္ ပါတီကိုၾကည့္္ပါဆိုစည့္ မဲဆြယ္မႈမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရပမ္းစားေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

USDP အေနႏွင့္ အထက္တြင္ဆိုသက့ဲသုိ႔ သူ႔ပရိတ္သတ္ႏွင့္သူ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုမ်က္မုန္းက်ဳိးေနသူမ်ားအား ေဘးဖယ္ၿပီး မ်က္ႏွာသစ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္လူသိမ်ားသူမ်ားကို ပြဲထုတ္နိုင္သည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ USDP သည္ မဲအမ်ားအျပား မရႏိုင္သည္ကို သိၿပီးျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ပအိုဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾသဇာႀကီးသည့္ PNO၊ ဟိုပန္ ဝ ပါတီတုိ႔သည္ USDP ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဝင္မျပိဳင္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား သူ႔ေဒသသူ ကိုယ္စားျပဳ ခြင့္ေပးမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္တြင္ တိုင္းရင္းသားနယ္အခ်ဳိ႕တြင္ဝင္မျပိဳင္။ သုိ႔ေသာ္ USDP အသာ စီးရေလာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေတာ့ဝင္ျပိဳင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ခ်ဳပ္၍ဆိုလ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္မ်ားကို အေျချပဳ၍ တိုင္းရင္း သားတုိ႔၏မဲကိုပါ စည္းရံုးယူၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ ၾကိဳးစားသြားဖြယ္ရွိေနသည္။ USDP အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ၎တုိ႔ျပည္နယ္၊ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အားေပးၿပီး၊ လိုအပ္ပါက အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၆၁ အားျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳ၍ ဝန္ၾကိီးခ်ဳပ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ အားေပးၿပီး သမတတင္ေျမာက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ၎တုိ႔အားေထာက္ခံေပးရန္ လက္ေတြ႕က်က် စည္းရံုးသြားနိုင္သည္။ တပ္မေတာ္၏ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္တိုင္း တြင္ရွိေပရာ ျပည္နယ္ အစိုးရအား အျပန္အလွန္ထိမ္းေက်ာင္းနိုင္သျဖင့္ ဤအခြင့္အေရးအား မေပးရဲစရာမရွိေပ။

သုိ႔ျဖစ္ပါက NLD သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမတ္ေနရာမ်ားေသာ္လည္း အစိုးရမဖြဲ႕နိုင္သည့္ အေျခသုိ႔ဆိုက္သြားနိုင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အားေကာင္းလာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ NLD ၾသဇာ တစုံတရာက် ဆင္းလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဤအေျခအေနသည္ ျဖစ္လာနိုင္သည့္ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ NLD က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအသာရပါက အစိုးရဖြဲ႕နိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္အမ်ဳိးသားစိတ္ျမင့္တက္လာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အားေကာင္းလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထိုမ်ဥ္းသည္ တေျဖးေျဖးက်ဥ္းေျမာင္းလာေနသည္ကို NLD အေနႏွင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

ျပည္နယ္ ၇ ခု၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၈၄ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၂၃ ေနရာရွိရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း၂၀၇ ေနရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေပရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားေကာင္းပါက တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း သမတ တင္ေျမႇာက္ေရး ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္အခ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။
ေမာင္ေမာင္စိုး

Comments