ေမာင္ျကဴးရင့္ - ''ေန႔ဟာလင္းလ်က္ခ်က္ခ်င္းေမွာင္သြားတယ္''ေမာင္ျကဴးရင့္ - ''ေန႔ဟာလင္းလ်က္ခ်က္ခ်င္းေမွာင္သြားတယ္''
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ဆရာဝန္အယ္ဒီတာကဗ်ာဆရာကုိ
လက္ထိပ္တန္းလန္းဲနဲ႔ျမင္ရေတာ့
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားတယ္

တခ်ိန္တုန္းကအျပစ္မရွိပဲျပစ္မႈမေျမာက္ဘဲ
လက္ထိပ္တန္းလန္းနဲ႔ငါ့ကုိဖမ္းသြားတာကုိအမွတ္ရတယ္

ဖြတ္ထြက္တဲ့ေတာင္ပုိ႔ဟာ ဖြတ္ထြက္တဲ့ေတာင္ပုိ႔ပါပဲ
ေလာကပါလတရားရဲ႕ေလာကနတ္ရုပ္ဟာ ေခါင္းတျခမ္းပဲ့ေနၿပီလား
ေဂါက္သီးကုိေဂါက္တံနဲ႔ က်င္းဝင္ေအာင္ရုိက္မွာလား
က်င္းဝင္ေအာင္မရုိက္ပဲေဘးေခ်ာ္ရုိက္မွာလား
ပန္းတုိင္ဟာမေရာက္ခင္ကထဲကေပ်ာက္ဆုံးေနျပီလား

ကမ႓ာမွာႏိုင္ငံေရးသမားဆုိသူေတြရဲ႕ပစ္မွတ္ဟာ
သတင္းသမားေတြပါပဲ
သတင္းသမားေတြဟာ အသတ္ခံရတယ္
သတင္းသမားေတြဟာ ျပန္ေပးဆြဲခံရတယ္
သတင္းသမားေတြဟာ အဖမ္းခံရတယ္
သတင္းသမားေတြဟာ ဖိႏွိပ္ခံရတယ္
သတင္းသမားေတြဟာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္
သတင္းသမားေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဘာလဲဘယ္လဲ
လူ႔အခြင့္အေရးဟာ ဘာလဲဘယ္လဲ
ဒီမုိကေရစီဟာ ဘာလဲဘယ္လဲ
ဒီကဗ်ာေရးေနစဥ္မွာပဲ
ေန႔ဟာ လင္းလ်က္ခ်က္ခ်င္းေမွာင္သြားတယ္


ေမာင္ၾကဴးရင့္
၁၁ . ၁၀ .၂၀၁၈

Comments