နိုင္ဦးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေသနဂၤဗ်ဴဟာ အမည္ရွိ ဘာသာျပန္စာအုပ္သစ္ထြက္ရွိနိုင္ဦးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေသနဂၤဗ်ဴဟာ အမည္ရွိ ဘာသာျပန္စာအုပ္သစ္ထြက္ရွိ
K  (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၈


စာေရးဆရာႏိုင္ဦး ဘာသာျပန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ဘာသာျပန္စာအုပ္သစ္ ယခုစက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွာ ယဥ္မ်ိဳးစာေပကေန တန္ဖိုး၂၀၀၀က်ပ္နဲ႔ထုတ္ေ၀ထား ပါတယ္။ မူရင္း SUN TZU & MACHIAVELLI စာအုပ္ကို MICHAEL SLOAN ကေရးသားၿပီး ႏိုင္ဦးက ေခါင္းေဆာင္မႈ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ(ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်မ္းႏွင့္ မာခီယာ ဘယ္လီ၏ မင္းသားက်မ္းတို႔ကို အေျခခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ)အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္မွာ အခန္း(၁၂)ခန္းပါရွိၿပီး နိဒါန္း၊ အခန္း(၁) အသိပညာသည္ အင္အားျဖစ္သည္ အခန္း(၂) စစ္၏အေျခခံအေၾကာင္းတရား (၅)ခု အခန္း(၃) ဘ၀၏မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အခန္း(၄) ဆြန္ဇူး၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေမာ္ဒန္ေခတ္တြင္ အသံုးခ်ျုခင္း အခန္း(၅ သတိထားရမည့္ အမွား(၅)ခု အခန္း(၆) ဆြန္ဇူး၏ေမာ္ဒန္ေခတ္ေခါင္းေဆာင္မႈေသနဂၤဗ်ဴဟာ အခန္း(၇) ေအာင္ျမင္ျခင္းအေၾကာင္းတရား(၅)ပါး အခန္း(၈) မာခီယာဘယ္လီနိဒါန္း အခန္း(၉) မာခီယာဘယ္လီ၏သင္ၾကားခ်က္ အခန္း(၁၀) မာခီယာဘယ္လီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အိုင္ဒီယာ အခန္း(၁၁)အာဏာႏိုင္ငံေရး၌ ရွင္သန္ျခင္း အခန္း(၁၂)မာခီယာဘယ္လီ၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း ၊ နိဂံုးတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။

စာအုပ္ရဲ႕နိဒါန္းမွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္ျဖစ္ေစ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္သမားေတြကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၌ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အတုအ ေယာင္အလိမ္အညာေတြကို ျမင္ကာမွ် ၾကားကာမွ်ျဖင့္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ေစ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကို ေကာင္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ မာခီဘယ္လီ၏ သင္ၾကာခ်က္ကို ေလ့လာဖို႔လိုအပ္ေလသည္။

သို႔ျဖစ္ ဘ၀စစ္တလင္းမွ စစ္ပြဲကို အႏိုင္တိုက္ကာ အစဥ္ထာ၀ရေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေအာင္ပြဲသရဖူကို လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ရယူႏိုင္ဖို႔ သင္ၾကားခ်က္တို႔ကို ေလ့လာရန္ သင့္အေနႏွင့္ အသင့္အေနအထား ရွိေနသည္ဆိုပါလွ်င္ ဆြန္ဇုူးႏွင့္မာခီဘယ္လီ တို႔၏ သင္ၾကားခ်က္တို႔ိကုိ စတင္ေလ့လာၾကပါစို႔”လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

Comments