ေမာင္ေမာင္စိုး - ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အေလးထားသုံးသပ္ဖြယ္ရာမ်ား


ေမာင္ေမာင္စိုး - ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အေလးထားသုံးသပ္ဖြယ္ရာမ်ား
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအၾကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျပီး ေနရာ ၁၃ ေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာ ၁၃ ေနရာတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ NLD ပါတီမွ ၁၁ ေနရာ အနိုင္ရထားခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ မည့္ ေနရာ ၁၃ ေနရာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ အမ် ဳိ းသားလႊတ္ေတာ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂
၂။ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ - ကန္ပက္လက္ျမိဳ့နယ္။ ျမင္းျခံျမိဳ့နယ္။တာေမြျမိဳ့နယ္။ လဲခ်ားျမိဳ့နယ္။
၃။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - မတူပီ ၁ ။ တမူး ၂ ။ အုတ္တြင္း ၁။ မင္းဘူး ၂။ သပိတ္က်င္း ၁ ။ ရေသ့ေတာင္ ၂ ။ ဆိပ္ကမ္း ၂။
၄။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး( မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ခုတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက မဲေပးခြင့္ရွိသူ၊ မဲလာေပးသူႏွင့္ မဲေပးသည့္ရာခိုင္ႏွံဳ း၊ အနိုင္ရသည့္ ပါတီတိ့ုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။စဥ္     မဲဆႏၵနယ္ .           မဲေပးနိုင္သူလူဦးေရ      မဲေပးသူဦးေရ               (၂၀၁၅) နိုင္
၁။      ကခ်င္ အမွတ္၂   ၁၇၈,၅၇၉                     ၁၂၁,၈၉၉ (၆၈.၂၆%)       NLD
၂။      ကန္ပက္လက္        ၁၁,၄၈၄                          ၉,၆၆၃ (၈၄.၁၄%)      NLD
၃။      ျမင္းျခံ                  ၂၁၁,၀၄၃                    ၁၅၆,၄၉၈ (၇၄.၁၅%)       NLD
၄။      လဲခ်ား                   ၃၅,၁၆၅                      ၁၉,၀၂၃ (၅၄.၁၀%)        SNLD
၅။      တာေမြ                   ၉၂,၉၈၇                     ၇၀,၈၆၈ (၇၆.၂၁%)        NLD
၆။      မတူပီ ၁                 ၁၆,၄၄၅                     ၁၂,၈၆၇ (၇၈.၂၄%)         NLD
၇။      တမူး ၂                  ၃၂,၁၅၈                     ၂၂,၉၂၆ ( ၇၁.၂၉%)         NLD
၈။      အုတ္တြင္း ၁         ၅၅,၂၇၉                      ၄၂,၀၂၈ (၇၆.၀၇%)         NLD
၉။      မင္းဘူး ၂             ၆၆,၀၂၉                       ၅၃,၇၉၉  (၈၁.၄၈%)        NLD
၁၀။    သပိတ္က်င္း ၁    ၄၇,၆၃၃                       ၃၅,၈၇၁  (၇၅.၃၁%)         NLD
၁၁။    ရေသ့ေတာင္ ၂   ၅၀,၁၃၁                        ၃၁,၂၄၅  (၆၁.၁၁%)        ANP
၁၂။    ဆိပ္ကမ္း               ၁,၅၅၂                              ၉၆၃  (၆၂.၀၅%)       NLD
၁၃။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး( မန္း)   ၃၉,၅၉၉ ၂၃,၆၉၇ (၅၉.၈၄%) NLD

ယခု ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ေ လ့လာသုံးသပ္ဖြယ္တိ့ုမွာ ေအာက္ပါတိ့ုျဖစ္ပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ၁၃ ေနရာအနက္ ၁၁ ေနရာမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက NLD အနိုင္ရရွိသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ား၌ SNLD အနိုင္ရခ့ဲျပီး ရေသ့ေတာင္ ၂ တြင္ ANP ပါတီမွ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ လက္ရွိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အဆိုပါ ၂ ေနရာ၌ NLD အနိုင္မရႏိုင္ဟု NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကပါ တြက္ဆျပီးျဖစ္သည္။

NLD အတြက္ အေရးပါသည္မွာ ၂၀၁၅ တုန္းက အနိုင္ရခ့ဲသည့္ က်န္ ၁၁ ေနရာအား NLD အေနႏွင့္ ဆက္ထိန္းနိုင္ မထိမ္းနိုင္ျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား လူထုစိတ္ဝင္စားမွဳ နွင့္ မဲလာေပးမွဳ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ျပည္ နယ္မ်ားမွအပ က်န္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ မဲလာေပးသည့္ လူဦးေရသည္ ၇၀% မွ ၈၀% ေက်ာ္အထိရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသ /ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲေပးသည့္လူဦးေရမွာ ၆၀% ဝန္းက်င္သာရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အေျပာင္းအလဲတခုအတြက္ သိုက္သုိက္ဝိုင္းဝိုင္း မဲေပးၾကျခင္းႏွင့္ မဲေပးသူေလ်ာ့က် ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား မည္သုိ့ထိခိုက္သည္သည္ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ သုံးသပ္ရန္လိုသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား လုထုစိတ္ဝင္စားမွဳ ေလ်ာ့က် ျခင္းသည္ အဆံုးအျဖတ္မေပးနိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ ေလ်ာ့က် ျခင္းေလာ သုိ့မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းေလာ ဆိုသည္ကို ေလ့လာသုံးသပ္ရန္လိုသည္။

တတိယအခ်က္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ၁၃ ေနရာအနက္ ၆ ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနျပီး ထို ၆ ေနရာအနက္ ၂ ေနရာမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလထဲက NLD ရွဳံးနိမ့္ထားျပီး ယခုလည္း မနိုင္ႏိုင္ဟု NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္သုံးသပ္ထားရာ မထူးဆန္းေသာ္လည္း က်န္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဝန္ၾကီးေနရာ စုစုေပါင္း ၄ ေနရာအား NLD မွ ဆက္ထိမ္းထားနိုင္ျခင္း ရွိမရွိမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ တိုင္း ရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းလာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ၏ ေပၚလစီအား ေဝဖန္မွဳ မ်ားျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ဤ အခ်က္သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

စတုတၳ အခ်က္မွာ ပထမအခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ မဲေပးမွဳ ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမွဳ က်ဆင္းမွဳ ႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဤသုိ့က်ဆင္းပါက ၂၀၁၅ က NLD အနိုင္ရထားသည္ ၁၁ ေနရာအနက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ တမူးျမိဳ့နယ္ အမွတ္ ၂ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဆိပ္ကမ္းျမိဳ့နယ္ အမွတ္ ၂ တို့တြင္ NLD သည္ USDP အား မဲမတိမ္းမယိမ္းႏွင့္ အနိုင္ရထားသည္ျဖစ္ရာ မဲေပးသူေလ်ာ့က်ပါက NLD အား ထိခိုက္နိုင္ျခင္းရွိမရွိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအခ်က္မွာ ရေသ့ေတာင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၂ ၌ NLD ေသာ္၎ ၊ USDP ေသာ္၎ ျပည္မမွပါတီမ်ား တိုးမေပါက္ေသာ္လည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အျပိဳက္အဆိုင္ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ေနသည္ကိုေတြ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရေသ့ေတာင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ရခိုင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း ၾကီးစြာသက္ေရာက္မွဳ ရွိနိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ဆဌမအခ်က္အမွာ ျပည္မရွိ တိုင္းေဒသၾကီး ေနရာမ်ားတြင္ NLD အေနႏွင့္ ဆက္လက္အနိုင္ရမည္ဟု တြက္ဆထားၾကျပီး စိတ္ဝင္စားဘြယ္ရွိသည္မွာ မဲေပးသည့္ရာခိုင္ႏွံဳ းႏွင့္ ေထာက္ခံသည့္ဦးေရျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲအေျခအေနတြင္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္၎ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအနာဂါတ္အား တြက္ဆရာတြင္၎ အေရးပါေနေပလိမ့္မည္။


ေမာင္ေမာင္စိုး

Comments